"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

กระบวนการของบีบลีโอดรามา (Bibliodrama) เป็นอย่างไร

                 กระบวนการของ Bibliodrama นั้นเป็นการศึกษาพระคัมภีร์หรือพระวาจาที่เป็นกลุ่ม ซึ่งจะใช้ทั้งการอ่าน การพูด การฟัง การแสดงออกด้วยท่าทาง ร่วมถึงการที่เราได้มีโอกาสไตร่ตรองและแบ่งปัน ซึ่งผู้นำอาจจะใช้วิธีการอ่าน การสนทนา การสัมภาษณ์ หรือเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกด้วยท่าทาง ซึ่งอาจจะเป็นบทบาทของบุคคลในเนื้อหาพระคัมภีร์นั้นๆ หรือกริยาที่เขากระทำ หรืออาจจะเป็นสถานที่นั้นๆในพระคัมภีร์ บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่แต่ละคนค้นพบด้วยตนเองในเรื่องราวจากพระคัมภีร์ หรืออาจจะมาจากความประทับใจส่วนตัวเมื่อได้ฟังพระวาจาตอนนั้นๆ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทำให้พัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้นด้านความเชื่อของเราแต่ละคน ทำให้เข้าใจพระวาจาลึกซึ้งมากขึ้น และทำให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือช่วยให้เข้าใจ ยอมรับสถานการณ์ และสามารถดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้ ซึ่งบ่อยครั้งพระวาจาที่เราได้อ่านหรือที่เราได้ฟังอาจจะไปสอดคล้องกับชีวิตหรือประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือในอดีตก็อาจจะเป็นได้และเมื่อเราเปิดใจเราก็จะได้สัมผัสกับพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าได้ตรัสอะไรกับเราเป็นพิเศษ

กระบวนการของบีบลีโอดรามา (Bibliodrama) เป็นอย่างไร


กระบวนการของบีบลีโอดรามา (Bibliodrama) เป็นอย่างไร
บทบาทของผู้นำจึงเป็นเพียงFacilitator เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก หรือเรียกง่ายๆว่าผู้นำเป็นเพียงเครื่องมือของพระหรือเป็นทางที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้พบกับพระเจ้าหรือช่วยให้เขาเปิดใจให้พระเจ้าทำงานในแต่ละบุคคล โดยอาศัยวิธีการที่หลากหลายที่ผู้นำได้ใช้อย่างเหมาะสมนั้นเองขณะเดียวกันผู้ร่วมคนอื่นๆในกระบวนการของBibliodrama อาจทำให้เราได้สัมผัสและเข้าใจพระวาจาของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งได้เช่นกัน เพราะพระเจ้าอาจตรัสกับเราโดยผ่านทางบุคคลอื่นที่เข้าร่วมอยู่ในกระบวนการนี้ได้
กระบวนการของบีบลีโอดรามา (Bibliodrama) เป็นอย่างไร
กระบวนการของบีบลีโอดรามา (Bibliodrama) เป็นอย่างไร


เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก