"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บีบลีโอดรามา  (Bibliodrama) หมายถึงอะไร
            บีบลีโอดรามา  (Bibliodrama) เป็นคำที่นำมาจากภาษากรีกคือ Biblion ซึ่งแปลว่าหนังสือ และในที่นี่ก็หมายถึงพระคัมภีร์และ Drama แปลว่า การแสดง หรือกระบวนการ
            บีบลีโอดรามา  (Bibliodrama)   เป็นการศึกษาพระคัมภีร์  (อาศัยการแสดงท่าทาง)รูปแบบหนึ่ง  ซึ่งช่วยให้เรารู้จักเนื้อหาและโลกของพระคัมภีร์  (สมัยนั้น)  ดีขึ้น  ด้วยการพยายามค้นพบด้วยตนเอง  และเข้าใจสังคมโดยอาศัยตัวบทพระคัมภีร์
bibliodrama002

bibliodrama003bibliodrama004   
               เป็นการแปลเนื้อหาพระคัมภีร์มาสู่ชีวิตจริงหรือภาคปฏิบัติ ด้วยการถ่ายทอดหรือสวมบทบาทจากตัวตน หรือบุคลิก หรือประสบการณ์ของเราเข้าไปมีส่วนในพระคัมภีร์
               เป็นการตีความพระคัมภีร์โดยให้ความสำคัญต่อความเป็นมนุษย์ของเรา มนุษย์ที่มีทั้งร่ายกาย จิตใจและจิตวิญญาณ หรือเรียกว่าเป็นการใช้ทุกมิติของความเป็นมนุษย์ อารมณ์ ความรู้สึกความนึกคิด การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยใช้กระบวนการสนทนา การไตร่ตรองระหว่างพระวาจาของพระเจ้ากับตัวตนของเราเอง
  bibliodrama005bibliodrama006
             เป็นการพบ เข้าใจ หรือเข้าถึงพระวาจาของพระเจ้าโดยผ่านทางประสบการณ์ส่วนตัวด้านความเชื่อของเรา  หรือให้พระวาจาได้อ่านชีวิตของเรา คือเมื่อเราอ่านพระวาจา ก็หมายถึงการที่เราได้อ่านชีวิตของเราเองเพราะไม่ว่าเราอ่านพระวาจาของพระเจ้าครั้งใด เราจะพบสิ่งใหม่ๆเสมอ พระวาจาของพระองค์มาสัมผัสกับชีวิตของเราได้ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้สูงหรือแม้แต่เราอาจจะไม่เคยเรียนเทวศาสตร์มาเลยก็ตาม
  bibliodrama007bibliodrama008
               ดังนั้นการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama สามารถช่วยให้เราได้สัมผัส รับรู้ เข้าใจพระวาจาของพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง โดยผ่านทางประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของเรา พระวาจาไม่ได้แยกส่วนจากชีวิตจริงของเรา แต่เป็นการทำให้พระวาจากลับกลายเป็นชีวิตของเราและเป็นการทำชีวิตของเราเป็นพระวาจาสำหรับผู้อื่นด้วยเช่นกัน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก