"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2016    
วันในอัฐมวารพระคริสตสมภพ
ลก 2:22-35…

22เมื่อครบกำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำพิธีชำระมลทิน ตามธรรมบัญญัติของโมเสส โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้า 23มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าว่า จะต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่พระเจ้า

24และถวายเครื่องบูชาคือนกเขาหนึ่งคู่หรือนกพิราบสองตัว ตามที่มีกำหนดไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้า 25เวลานั้น ที่กรุงเยรูซาเล็ม ชายผู้หนึ่งชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า เขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอล พระจิตเจ้าสถิตอยู่กับเขา 26และทรงเปิดเผยให้เขารู้ว่า เขาจะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นพระคริสต์ของพระเจ้า 27พระจิตเจ้าทรงนำสิเมโอนเข้าไปในพระวิหาร ขณะที่โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำพระกุมารเข้ามาปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้ 28สิเมโอนรับพระกุมารมาอุ้มไว้ และกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่า
29ข้าแต่พระเจ้า
บัดนี้ พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข
ตามพระดำรัสของพระองค์
30เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น
31ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาประชาชาติ
32เป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์
และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์

33โยเซฟประหลาดใจในถ้อยคำที่กล่าวถึงพระกุมาร พระนางมารีย์ก็ทรงรู้สึกเช่นเดียวกัน 34สิเมโอนอวยพรท่านทั้งสองและกล่าวแก่พระนางมารีย์ พระมารดาว่า “พระเจ้าทรงกำหนดให้กุมารนี้เป็นเหตุให้คนจำนวนมากในอิสราเอลต้องล้มลง หรือลุกขึ้น และเป็นเครื่องหมายแห่งการต่อต้าน 35เพื่อความในใจของคนจำนวนมากจะถูกเปิดเผย” ส่วนท่าน ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• บทเพลงสรรเสริญ บทที่ 4 ที่นักบุญลูการ้อยเรียงไว้... “บทเพลงของสิเมโอน” (Nunc Dimittis) พ่อขอทวนบทเพลงทั้งสี่บทนี้อีกทีครับ
o บทเพลงสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทั้ง 4 บทเพลงนี้คือ
1. เพลงสรรเสริญของแม่พระ Magnificat (ลก 1:46-56)
2. บทเพลงของเศคาริยาห์ Benedictus (ลก 1:67-79)
3. บทเพลงของทูตสวรรค์ในที่สูงสุด Gloria in Excelsis Deo (ลก 2:13-14)
4. บทเพลงของสิเมโอน Nunc Dimittis (ลก 2:28-32)

• บทเพลงที่ 4 คือ บทเพลงที่เราได้อ่านจากพระวรสารวันนี้ครับ..
o วันนั้น ที่พระแม่มารีย์และนักบุญโยเซฟ พาพระกุมารไปถวายที่พระวิหารตามธรรมบัญญัติของโมเสส ท่านทั้งสองทำตามบัญญัติของพระเจ้า อุ้มพระกุมาร “องค์พระบัญญัติ” ไปถวายเพื่อทำตามธรรมบัญญัติ นี่คือสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆ พระองค์ทรงเสด็จมาบังเกิด ทรงยอมรับเงื่อนไขต่างๆของมนุษย์และน้อมตามพระบัญญัติของพระเจ้า เป็นเครื่องหมายแห่งความถ่อมพระองค์จริงๆ
o เครื่องบูชา นกเขาหรือนกพิราบเป็นเครื่องบูชาของคนยากจน... ท่านทั้งสองได้ถวายเครื่องบูชาแบบคนยากจน เป็นเครื่องหมายให้เห็นจริงๆว่า พระเยซูทรงเสด็จมาบังเกิดอย่างยากจนและถ่อมพระองค์นี่คือเจตนาของนักบุญลูกาเสมอมา

• ท่านผู้เฒ่าสิเมโอน ความชราและตาพร่ามัวเป็นเครื่องหมายของ “พันธสัญญาเดิม”

• เป็นเครื่องหมายของการรอคอยยาวนานที่จะได้เห็น “องค์ความรอด” คือ “พระเยซู ความรอของอิสราเอล”
o ตาที่พร่ามัวและเจียนบอดแล้ว คือ การขาดแสงสว่างและรอคอยการได้เห็นแสงสว่างจริงๆ และ
o เมื่อท่านสิเมโอนได้พบ... ท่านได้อุ้มพระกุมารขึ้นสรรเสริญพระเจ้าด้วยการขับร้อง ประกาศตายตาหลับ ไปเป็นสุขได้แล้ว
o ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิเมโอนคือเครื่องของหมายของความหวัง การรอคอย จนกระทั่งพระองค์เสด็จเข้ามาในพระวิหาร สิเมโอนได้ “อุ้ม” ได้อุ้มพระกุมารองค์พระสัญญาและแสงสว่างแท้ของโลก เราดูเพลงสรรเสริญของท่านสิครับ เป็นบทเพลงแห่งความสุขที่สุด ขนาดที่ร้องลั่นว่า “ข้าพเจ้าไปเป็นสุขได้ หรือตายตาหลับได้แล้ว”

• เรามาศึกษาเพลงสั้นๆบทนี้ด้วยกันหน่อยนะครับ

• “บัดนี้ พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์”
o สิเมโอนประกาศ พร้อมจะตายแล้ว พร้อมจะไปแล้ว การรอคอยยาวนานมาถึงจุดที่ได้พบแล้ว ท่านประกาศต่อพระเจ้าเลยว่า Nunc Dimittis อ่านว่า “นุง ดีมิตติส” แปลว่า “บัดนี้ พระองค์ส่งข้าพเจ้า...” ในใจความที่ว่า หมดห่วงแล้ว ให้พระเจ้าโปรดให้ตายได้เลยเพราะได้พบพระคริสตเจ้า ได้อุ้มพระกุมารแล้ว แปลอย่างง่าย “ตายตาหลับแล้ว” ไม่มีอะไรต้องรออีกแล้ว ได้พบแล้ว
o พี่น้องครับ...พระเยซูเจ้า พระกุมาร คือ สุดยอดของการ “ได้พบประสบ” ของชีวิตของเรานะครับ จงยินดีเต็มเปี่ยมเถิดนะครับ

• “เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น”
o พร้อมจะตายได้เลย เพราะได้เห็น องค์ความรอด สุขที่ไหนจะมาเปรียบปาน เมื่อได้เห็น ได้มีความสุข ได้พบองค์ความรอดแล้ว ท่านสิเมโอนทำให้เรารู้ว่า ตาของท่านได้เห็นความรอด ท่านมีความสุขที่สุด...
o พี่น้องที่รัก เราได้สัมผัส ได้เห็น ได้รู้จักพระคริสตเจ้าในการฉลองคริสต์มาส เราได้สัมผัสพระองค์ในเพื่อนพี่น้องผู้มีใจดีเหลือเกิน พี่น้องครับ มั่นใจเถอะ “พระองค์คือองค์ความรอดของเรา”
o พ่อเคยได้ยินถ้อยคำของคนที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้า เขาใช้เวลายาวนานมาก พยายามพิสูจน์ว่าเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระและไม่มีเหตุผล เพราะศาสนาต้องเป็นศาสนาแห่งเหตุผล... ปฏิเสธความเชื่อในพระเจ้า เขาใช้เวลาพูดอยู่ยาวนาน พ่อก็ฟังไปก็อมยิ้ม... “เหนื่อยนะครับที่จะพยายามปฏิเสธพระเจ้า... เพราะถ้าไม่มีอยู่จริงแล้วจะมานั่งปฏิเสธทำไมหนอ...” และเน้นว่าต้องใช้เหตุผลพิสูจน์ได้... เหตุผลของเราคือพระเจ้าเอง เหนือกว่าเหตุผลใดๆ... ฟังไปแล้วเหนื่อย เหนื่อยใจแทนครับ...
o “เราคริสตชนเชื่อเถอะ ความเชื่อ คือ ความจริงในความเชื่อ และเหตุผลคือความเชื่อเอง... มีความสุขถ้าได้เชื่อ... คนที่เขาพยายามปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีก เขาก็เชื่อในความพยายามของเขาครับแม้ต้องแจวเรือในอ่างวันไปวนมาก็ตาม... “วน”
o เราได้เห็น “ความรัก” ของพระองค์ เชื่อมั่นในพระองค์ได้เลยครับ “มีความสุขในความเชื่อเถอะครับ”

• “ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาประชาชาติ”
o พระเยซู พระกุมาร คือ ของขวัญสำหรับมนุษย์ทุกคน ไม่เว้นใครเลย... ไม่มีใครอยู่นอกหรือไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของการประทานของขวัญนี้เลยสักคน...
o พ่ออยากจะบอกว่า แม้แต่ผู้ที่พยายามปฏิเสธพระองค์ ไม่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ก็เสด็จมาเพื่อพวกเขาด้วย.. นี่เป็นองค์ความรอดสำหรับทุกคนจริงๆ
o พ่ออยากบอกความจริงว่า “พระเจ้า พระเยซู ทรงพระทัยกว้างขวางที่สุด รักที่สุด ตายเพื่อความรอดของทุกคน แม้แต่คนที่ปฏิเสธพระองค์ด้วย” มีพระเจ้าหรือศาสนาใดเล่าจะชี้ถึงความรักถึงเพียงนี้...

• “เป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์”
o เราได้ยินเรื่องโหราจารย์จากบูรพา เราทราบว่า พวกเขาได้รู้จักแสงสว่างนั้น แม้เรื่องนี้จะอยู่ในพระวรสารนักบุญมัทธิว แต่เรายอมรับว่าคนต่างชาติมองเห็นดาวประจำพระองค์ได้เห็นแสงนั้น พวกเขาได้ติดตาม ได้นมัสการพระองค์
o พ่อคิดว่า พวกเราต้องเป็น “แสง” ครับ เป็นแสงของพระคริสตเจ้าให้ทุกคนรู้จัก
o แสง ภาษากรีกต้นฉบับใช้คำว่า “Phos” พ่อคิดว่า ข้อคิดที่ดีที่สุด เราจะต้องไม่เดินในความมืดอีกต่อไป... เราต้องเดินในแสงสว่าง ตาของเราต้องได้เห็นองค์ความรอด ใจของเราต้องไม่มืดที่จะรับแสงสว่างเสมอไปนะครับ

• “และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์”
o ภาษาฮีบรู ใช้คำว่า “Kadosh” (คาโดช) แปลว่า “สิริรุ่งโรจน์” คำนี้ใช้กับพระเจ้า พระเจ้าสถิตที่ใดที่นั่นก็มีสิริรุ่งโรจน์
o พ่อมั่นใจ...พระองค์คือพระสิริของเราทุกคน เราทุกคนต้องดำเนินชีวิตให้สมกับได้รับพระสิริของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาครับ...
o พี่น้องครับ... ขอให้เราได้สัมผัสกับพระคริสตเจ้า แสงสว่างของพระองค์ พ่อคิดว่าเรามีแสงเพียงพอจะดำเนินชีวิตให้ทุกคนได้แสงแห่งพระคริสต์ในชีวิตเราครับ...
o คริสต์มาสแล้ว เราได้เห็นองค์ความรอด และศักดิ์ศรีและสิริรุ่งโจน์ของอิสราเอล... เราไม่กลัว เรามั่นใจ และวางใจได้เต็มเปี่ยมนะครับ... พระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านมีสันติและสิริของพระเจ้าในชีวิตและล้อมรอบตัวเราตลอดไปนะครับ เป็นรังสีความยิ่งใหญ่ในความดี ในความรัก และในความศักดิ์สิทธิ์ครับ
o ขอพระเจ้าประทานความศักดิ์สิทธิ์แก่พี่น้องทุกท่านครับ....

• ความจริงในพระวรสารพรุ่งนี้เป็นส่วนต่อของวันนี้ พ่อให้ดูต่อไปอีกนิด (ข้อ 36-38) มีสตรีอีกท่าน “นางอันนา” มีเรื่องราวต่อแต่ไม่ค่อยมีใครอธิบายถึงนาง นางได้ออกมาในฉากเดียวกับท่านสิเมโอน พระคัมภีร์เขียนว่า...

• “ประกาศกหญิงคนหนึ่ง ชื่ออันนา เป็นบุตรหญิงของฟานูเอลจากเผ่าอาเชอร์ นางชรามากแล้ว แต่งงานตั้งแต่ยังสาว อยู่กับสามีเจ็ดปี หลังจากนั้นก็เป็นม่าย เวลานี้อายุแปดสิบสี่ปี ไม่ได้ออกจากพระวิหารเลย อยู่รับใช้พระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนโดยจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนา นางเข้ามาในเวลานั้นพอดี ขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้ทุกคนที่กำลังรอคอยการไถ่กู้กรุงเยรูซาเล็มฟัง”
o นางคืออีกคนที่เป็นเครื่องหมายของความสิ้นหวังและยังรอคอย... เป็นม่าย และอยู่ในพระวิหารรับใช้ทั้งวันคืน
o เมื่อได้พบพระกุมาร นางก็ประกาศความหวังที่กำลังรอคอยนั้นได้มาถึง

• พี่น้องที่รัก ขอให้มีความสุขกับความหวังนะครับ ขอให้เราได้มีความสุขกับการได้ฉลองพระคริสตเจ้าบังเกิดพร้อมหน้ากัน พระเจ้าอวยพรครับ.. ขับเพลงสรรเสริญพระเจ้าเสมอครับ ด้วยความสุขใจที่ได้รักพระองค์ และที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้ครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือพงษ์กษัตริย์ ฉบับที่หนึ่ง ( 1 พกษ 19:16ข, 19-21 ) ในครั้งนั้น พระเจ้าตรัสกับเอลียาห์ว่า “เจ้าจงเจิมเอลีชาบุตรของชาฟัท ชาวเมืองอาเบล-เมโฮลาห์ให้เป็นประกาศกสืบแทนท่าน” เอลียาห์ออกจากที่นั่น ไปพบเอลีชา บุตรของชาฟัท เขากำลังไถนา ข้างหน้าเขามีโคสิบสองคู่ เขาไถนาอยู่กับคู่สุดท้าย เอลียาห์เดินผ่านเข้าไปใกล้ๆ ถอดเสื้อคลุมของตนห่มให้เอลีชา เอลีชาจึงละโคเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาห์ไปพูดว่า “ขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาก่อน...
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2022ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 61:10-11 ) ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณของข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนอาภรณ์ที่ทรงสวมให้ประทานความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุมข้าพเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะอย่างงดงามเหมือนเจ้าสาวประดับตนด้วยเพชรนิลจินดาเพราะแผ่นดินบังเกิดพืชผลและสวนทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นฉันใดองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดความชอบธรรมและการสรรเสริญต่อหน้านานาชาติฉันนั้น บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา...
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้าบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก ( กจ 25:13ข-21 ) เวลานั้น กษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิสเสด็จมาถึงเมืองซีซารียาเพื่อเยี่ยมเยียนแสดงความยินดีต่อเฟสตัส...
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022สมโภชการบังเกิดของ น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 49:1-6 )...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ...
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS)
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2022 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ 7 ท่าน คือ 1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์2. ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข3. ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม4. ผู้ปกครองพิริยะ...
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm (เวลาไทย 13.00-14.00 น.) สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 454 สงคราม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 454 สงคราม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 453 คำถามที่ไม่กล้าถาม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 452 การนับพระพร (Count our Blessings)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 452 การนับพระพร (Count our...
บทสวดของฉัน บทที่ 451 The choice is ours!
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 451 The choice is...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์