"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2017
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
ยน 7:40-53…

40เมื่อประชาชนบางคนได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสพระวาจานี้ จึงพูดว่า “คนนี้เป็นประกาศกจริง ๆ” 41บางคนพูดว่า “คนนี้เป็นพระคริสตเจ้า” บางคนพูดว่า “พระคริสตเจ้าจะมาจากแคว้นกาลิลีได้หรือ 42พระคัมภีร์มิได้กล่าวหรือว่า พระคริสตเจ้าจะต้องมาจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดและจากเมืองเบธเลเฮม เมืองที่กษัตริย์ดาวิดเคยอยู่” 43ประชาชนจึงมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับพระองค์ 44บางคนต้องการจับกุมพระองค์ แต่ไม่มีใครลงมือจับกุม


45ทหารยามรักษาพระวิหารกลับมาหาบรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสี ซึ่งถามเขาว่า “ทำไมท่านทั้งหลายไม่นำเขามาด้วยเล่า” 46ทหารยามตอบว่า “ไม่มีคนใดพูดจาเหมือนกับชายผู้นี้เลย” 47ชาวฟาริสีถามว่า “ท่านทั้งหลายถูกเขาหลอกลวงไปแล้วหรือ 48มีหัวหน้าหรือชาวฟาริสีคนใดบ้างที่เชื่อเขา 49แต่ประชาชนเหล่านี้ที่ไม่รู้เรื่องธรรมบัญญัติ ก็ถูกสาปแช่งอยู่แล้ว” 50ชาวฟาริสีคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัส ที่เคยไปหาพระเยซูเจ้าก่อนหน้านั้นกล่าวกับเขาว่า 51”ธรรมบัญญัติของพวกเราไม่ตัดสินลงโทษผู้ใดโดยที่มิได้ฟังคำให้การของผู้นั้นและไม่รู้ก่อนว่าเขาทำอะไรเสียก่อน” 52เขาเหล่านั้นจึงตอบว่า “ท่านก็มาจากแคว้นกาลิลีด้วยหรือ จงค้นดูจากพระคัมภีร์เถิด แล้วจะเห็นว่าไม่มีประกาศกคนใดมาจากแคว้นกาลิลีเลย” 53แล้วทุกคนก็กลับบ้าน

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พระวาจาวันนี้มีประเด็นที่น่าไตร่ตรองและพ่ออยากเชิญชวนให้ได้ศึกษาไตร่ตรองกันครับ... พระวรสารวันนี้มีหลายประเด็นเกล็ดเล็กที่พ่อจะชวนให้ไตร่ตรอง อรรถาธิบายและไตร่ตรองด้วยกันครับ...

• พระวรสารนักบุญยอห์น เป็นพระวรสารฉบับที่ 4 มีความล้ำลึกและซ่อนความจริงไว้เพื่อไตร่ตรองอย่างแน่นแฟ้นมากๆ ยอห์นต้องการประกาศพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และวิธีการที่ยอห์นนิยมที่จะบันทึกคือใช้ปากของคนอื่นประกาศถึงพระเยซูเจ้า...

• มีหลายต่อหลายตอนมากมาย เพียงในตอนที่เราอ่านวันนี้เราจะเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครในงานเขียนที่ได้รับการดลใจของนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร พ่อยกตัวอย่างพระวาจาวันนี้ครับ
o “เมื่อประชาชนบางคนได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสพระวาจานี้ จึงพูดว่า “คนนี้เป็นประกาศกจริง ๆ”
o “บางคนพูดว่า “คนนี้เป็นพระคริสตเจ้า” บางคนพูดว่า “พระคริสตเจ้าจะมาจากแคว้นกาลิลีได้หรือ”
o “พระคัมภีร์มิได้กล่าวหรือว่า พระคริสตเจ้าจะต้องมาจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดและจากเมืองเบธเลเฮม เมืองที่กษัตริย์ดาวิดเคยอยู่”

• สามประเด็นข้างบนนี้ที่ประชาชนสับสน งง และถกเถียงกัน... ข้อ 40-42 ที่พ่อยกมาเป็นจุดๆข้างบนนี้ บอกเราถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับพระเยซูครับ เป็นการแถลงไขความจริงอย่างแยบยลมาก... คำพูดของประชาชนกำลังสับสน งง และถกกัน แต่ผลลัพธ์ของพระวรสารตอนนี้ประกาศความจริงสามประการครับ...ยอดเยี่ยมที่สุดเลยจริงๆ คือ
1. “พระเยซูเจ้าเป็นประกาศกจริงๆ” Prophetes (โปรเฟแตส) เพราะคำสอน หรือพระวาจาของพระองค์ทำให้พวกเขาต้องกล่าวด้วยความประหลาดใจและเชื่อมั่นเช่นนั้น....
2. พระเยซูเป็น “พระคริสตเจ้า” Christos (คริสตอส) แต่ก็มีถกกันว่า “พระคริสตเจ้าจะมาจากแคว้นกาลิลีได้หรือ??? พวกเขาเข้าใจผิดครับ...พระองค์เสด็จมาจากแคว้นกาลิลีก็จริง แต่พระองค์ลงทะเบียนเกิดที่เบธเลเฮมในเมืองของกษัตริย์ดาวิดต่างหาก (เทียบ ลก 2 เรื่องการบังเกิด เราทราบดี เราฉลองทุกปี)
3. “พระคัมภีร์ยืนยัน พระคริสตเจ้าจะต้องมาจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดและจากเมืองเบธเลเฮม เมืองที่กษัตริย์ดาวิดเคยอยู่” ยอห์นเก่งนักในการเขียนพระวรสารโดยใช้ภาษาแบบ Irony “ประชดประชัน” คือคนพูดๆแบบเสียดสีและไม่ยอมรับ แต่ผลที่พูดมานั้นคือการประกาศความจริง... ประชาชนอ้างพระคัมภีร์เพราะไม่เห็นด้วยที่พระองค์จะเป็นพระคริสต์ได้อย่างไร เพราะพระคริสต์นั้นพระคัมภีร์บอกว่าต้องมาจากราชวงศ์ดาวิด จากเมืองเบธเลเฮม เมืองของดาวิด...

• พี่น้องที่รักครับ แม้ว่าพระวรสารนักบุญยอห์นไม่มีเรื่องเล่าการบังเกิดเหมือนอย่างมัทธิวและลูกา แต่ยอห์นบทนี้ สรุปทุกอย่างเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าได้อย่างโดดเด่นชัดเจนมากครับ... จากคำพูดของประชาชนเหล่านี้เมื่อได้เห็นพระเยซูเจ้าเทศนาสั่งสอน....

• พ่อต้องบอกว่า “ท่านนักบุญยอห์น นายแน่มาก นายเก่งมาก ท่านเขียนพระวรสารในการดลใจด้วยความสามารถที่ยอดเยี่ยมจริงๆ” เพราะท่านนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร ตอนที่เราได้อ่านในวันนี้ เพียงสามข้อแรก... ยอห์นทำให้เราทราบได้ชัดเจนว่า
o พระเยซูคือประกาศก พระองค์คือพระคริสตเจ้าจริงๆ เพราะเกิดมาตามคำทำนายของพระคัมภีร์ว่าจะต้องเกิดที่เมืองเบธเลเฮม (เทียบ ลก 2 ท่านนักบุญโยเซฟพาพระมารดาที่ทรงพระครรภ์ไปลงทะเบียนประชาการที่เบธเลเฮม เพราะท่านเป็นคนที่นั่น...)
o และพระเยซูคริสตเจ้าต้องบังเกิดมาจากราชวงศ์ดาวิด (เทียบ มธ 1:1-17 มัทธิวเริ่มพระวรสารถึงลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าผู้เป็นบุตรกษัตริย์ดาวิด ผู้เป็นบุตรอับราฮัม)
o สรุปว่า ยอห์นยอดเยี่ยมที่สุดจริงๆ “ท่านแน่มากครับ” พระวรสารที่ท่านนิพนธ์โดยการนำของพระจิตเจ้านั้น ช่างสมกับเป็นพระวรสารที่ล้ำลึกที่สุดในเรื่องไตร่ตรองและความเฉียบคมในการรู้จักพระคริสตเจ้าจริง

• ความโดดเด่นในการนำเสนอพระเยซูเจ้าประการต่อไปครับ คือ ประชาชนที่ได้ฟังพระเยซูเจ้า โดยเฉพาะทหารยามที่ไม่ได้เคยรู้จักพระองค์ แต่ฟาริสีและหัวหน้าสมณะให้ไปคอยฟังและให้จับพระองค์มาลงโทษ... พวกเขากลับมามือเปล่า ไม่กล้าจับ ไม่มีเหตุผลที่จะจับกุมพระองค์ พระวรสารเขียนว่า “ทหารยามรักษาพระวิหารกลับมาหาบรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสี ซึ่งถามเขาว่า “ทำไมท่านทั้งหลายไม่นำเขามาด้วยเล่า” ทหารยามตอบว่า “ไม่มีคนใดพูดจาเหมือนกับชายผู้นี้เลย”
o ความหมายคือ พวกทหารยามกำลังประกาศพระเยซูเจ้าเป็นประกาศกเช่นกัน และประกาศพระองค์เป็นเหนือกว่าธรรมาจารย์คนใดๆที่เคยได้เห็นได้ฟังมาเลย... เพราะพวกเขาทึ่งในพระวาจาของพระองค์ ในคำสอนของพระองค์ (เรียกว่า ส่งให้ไปฟังเพื่อจับผิดและจับตัวมาลงโทษ... นั่นแน่ะเจ้าพวกนี้กลับไปยืนฟังการเทศน์ของพระองค์จนเคลิ้มกลับใจ ไม่กล้าลงมือ และอาจจะแอบไปติดตามพระองค์ด้วยแน่ๆ....นี่คือพระวรสารนักบุญยอห์นครับ เขียนแบบซ่อนความจริงไว้ลึกมากเสมอ เหนือชั้นเสมอ)
o “ไม่มีคนพูดจาเหมือนกับชายผู้นี้เลย” ประโยคนี้ล้ำค่าแทงลึกประวัติศาสตร์อิสราเอลเลยครับ... ประกาศความจริงว่า “พระเยซูคือยอดประกาศก ประกาศกสูงสุด บรรดาประกาศกทั้งหลายเป็นเพียงการเตรียมทางมาสู่พระองค์ ประกาศกทั้งหลายประกาศพระวาจาของพระเจ้า นำพระวาจามาประกาศ....แต่ แต่ แต่ พระเยซู คือ “พระวาจา หรือ พระวจนาตถ์” พระองค์เองที่มาประกาศด้วย “พระวาจาของพระองค์เอง” ไม่ได้พูดแบบประกาศก แต่เหนือกว่าประกาศกทั้งมวล
o ยอห์น พระวรสารของท่าน ล้ำลึกและยอดเยี่ยมในการเปิดเผยพระเยซูเจ้าจริงๆ

• สุดท้าย เรียนรู้จากนิโคเดมัส
o นิโคเดมัสเคยมาหาพระเยซูเจ้าในเวลากลางคืน.... สำหรับยอห์นสุดยอดมากๆครับ... กลางคืนสำหรับยอห์นคือความมืดมิดแห่งความรู้จักพระเจ้า และต้องการ “แสงสว่าง” แท้ที่ยอห์นประกาศโดยตลอดว่า “พระเยซูเจ้าคือแสงสว่าง” (เทียบ ยน 1 และ ยน 3)
o นิโคเดมัส เป็นอาจารย์ของชาวยิว เป็นคนหนึ่งในระดับสูงของศาสนายิวคือสภาสูงที่เรียกว่า “ซันเฮดริน” พระวรสารยอห์นเล่าได้เนียนสนิทมาก “เขามาหาพระเยซูเจ้าในเวลากลางคืน... ความหมายคือความมืดแสวงหาแสงสว่าง เขาแสวงหาพระเจ้าเที่ยงแท้ และเขายังเรียกพระเยซูเจ้าว่า “ท่านเป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้า”
o โอ้แม่เจ้า..สุดยอดแห่การเปิดเผยของยอห์นจริงๆ... คือ อาจารย์ของชาวยิว...แม้รับดับอาจารย์แต่ยังมีชีวิตความรู้และความคิดความเชื่ออยู่ในความมืด... เขามาพบแสงสว่าง คือ พระเยซูเจ้า มาในเวลากลางคืน และมาเรียกพระเยซูเจ้าว่า “ท่านคืออาจารย์ผู้มาจากพระเจ้า”... จบเลย ชัดเลย ต้องอธิบายอีกไหมลูกๆที่รัก.... เจ๋งสุดแล้วครับ...
o พระวรสารนักบุญยอห์นประกาศด้วยเรื่องนิโคเดมัส ยน 3 ไปอ่านยอห์นบทที่ 3 นะครับ เขามาสนทนากับพระเยซู ยอดอาจารย์ของชาวยิวมานั่งสนทนากับพระอาจารย์เจ้าในยามค่ำคืน ประดุจความมืดมิดทางจิตวิญญาณที่ได้เข้ามาอาบรับแสงอรุโณทัยฉายส่องความมืดของตน จนเรียกว่าปัญญาหายมืดทึบไปเลย... ปัญญามืดมาพบแสงสว่างวาบของพระเยซูเข้าเล่นเอาแทบวูบ... จนกระทั่งนิโคเดมัสฉลาดเลย ศรัทธาเลย สนทนากันลึกซึ้งมากๆ ไปอ่านนะครับ ยน 3 ลึกไปถึงขนาดที่พ่อเองหลงรัก ยน 3:16 พ่อเองถือประโยคทองของชีวิตที่พ่อรักที่สุด “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงมอบพระบุตรสุดที่รักแต่องค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” (พ่อ Jn 3:16 ไว้ที่แขนเสื้อตัวเก่งของพ่อเลยครับ)

• พ่อเขียนไปไกลแล้ว เดี๋ยวไม่จบ พ่อสรุปละครับ...

• พี่น้องที่รัก อ่านพระวรสารวันนี้แล้ว เราจะได้แสงวาบแห่งปัญญาและความเชื่อจากยอห์นครับ... พระเยซูเจ้าคือพระคริสตเจ้า คือประกาศกสูงสุด คือ แสงสว่าง คือ การประกาศช่าวดีแท้จริง

• วันนี้พ่ออยากให้เราได้รับผมจากพระวรสารวันนี้ดังนี้ครับ
o อ่านยอห์นแบบที่ยอห์นเขียนและตั้งใจให้อ่าน คือ อ่านอย่างตริตรองและเติมปัญญาของเรา ความรัก ความเข้าใจของเรา ให้แสงสว่างแท้ คือ พระคริสตเจ้า บุตรของดาวิด ผู้เกิดที่เบธเลเฮม ยอดประกาศก และพระเจ้า
o ขอให้แสงของพระคริสตเจ้า แสงแห่งพระวาจาทรงชีวิต คือ พระเยซูได้ฉายแสงวาบเข้ามาในชีวิตของเรา เข้าในมโนธรรมของเรา เข้ามาในจิตวิญญาณขอเรา จนเราได้เชื่อมั่นในพระองค์ และออกจากความมืดมนของจิตวิญญาณ ออกจากความมืดและการติดบ่วงแร้วของอคติความโกรธเกลียดหรือชั่งใดๆ
o ขอให้เราเปิดหัวใจ ยอมเหมือนบรรดาทหารของพระวิหาร ยืนฟังพระองค์ แล้วเราจะเพลินแล้วรู้ว่า... พระวาจาจากพระคัมภีร์ สะกดเราให้เห็นว่า... ไม่มีใคร หรืออะไร เสมอเหมือนพระองค์จริงๆ

• สุดท้าย พ่อขอให้เราเหมือนนิโคเดมัส...
o ออกจากความมืด มาหาแสงสว่างแท้คือพระคริสตเจ้า...
o เลิกหน้ามืดตามัวมั่วสุมจุ้มปุ๊กอยู่กับความเห็นแก่ตัว ที่กระแสโลกหยิบยืนให้อยาก ให้โลภ ให้หลง ให้โกง ผีร้ายแห่งความมืดของกระแสโลกีย์นิยม Secularism ที่บั่นทอนเพราะสอนแต่ความอยาก อยาก และก็อยาก...
o ขอให้เรากล้านะครับ กล้าเดินออกจากความมืดที่น่าหลับฝันดีแต่ชีวีของเราและเพื่อนพี่น้องต้องเผชิญกับฝันร้าย...
o ให้เรากล้าเดินออกจากความมืดไปฟังพระองค์ในพระวาจา ไปหาพระองค์ในแสงสว่างแท้... และเราจะรู้และเชื่อมั่นว่า พระองค์คือพระคริสตเจ้า “พระองค์คือประกาศก และสมณะนิรันดร เพื่อเราได้พบพระเจ้าครับ”

 

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9) จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบ จงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้ คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตน และคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตน เขาจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงสงสารเขา และจงกลับมาหาพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมาย “ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส “สวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินฉันใด ทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่าน และความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉันนั้น” บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปี...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2023 ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัส (อฟ 4:1-7,...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์