"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
ยน 5:31-47 (พ่อคัดมาให้อ่าน ตั้งแต่ ข้อ 19-47)
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า

“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
พระบุตรไม่ทำสิ่งใดตามใจของตน


แต่ทำเฉพาะสิ่งที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเท่านั้น
เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำ พระบุตรก็ย่อมทำเช่นเดียวกัน
20เพราะพระบิดาทรงรักพระบุตร
และทรงแสดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่ทรงกระทำ
และจะทรงแสดงให้พระบุตรเห็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก
เพื่อให้ท่านทั้งหลายรู้สึกประหลาดใจ
21พระบิดาทรงทำให้ผู้ตายกลับคืนชีวิต และประทานชีวิตให้ฉันใด
พระบุตรก็ประทานชีวิตให้แก่ผู้ที่พอพระทัยฉันนั้น
22เพราะพระบิดาไม่ทรงพิพากษาผู้ใด
แต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งหมดให้พระบุตร
23เพื่อทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระบุตร
ดังที่เขาถวายพระเกียรติแด่พระบิดา
ผู้ที่ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบุตร
ก็ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงส่งพระบุตรมา
24เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ผู้ที่ฟังวาจาของเรา
และมีความเชื่อในพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา
ก็ย่อมมีชีวิตนิรันดร
และไม่ต้องถูกพิพากษา
แต่เขาได้ผ่านจากความตายเข้าสู่ชีวิตแล้ว
25เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
เวลานั้นกำลังจะมาถึง และขณะนี้ก็กำลังเริ่มแล้ว
เมื่อผู้ตายจะได้ยินพระสุรเสียงของพระบุตรพระเจ้า
และผู้ที่ได้ยินแล้วจะมีชีวิต
26เพราะพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์ฉันใด
พระองค์ก็ประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองฉันนั้น
27พระบิดาได้ประทานให้พระบุตรมีอำนาจพิพากษา
เพราะพระบุตรทรงเป็นบุตรแห่งมนุษย์
28ท่านทั้งหลายอย่าแปลกใจในเรื่องนี้เลย
เพราะถึงเวลาแล้วที่ทุกคนในหลุมศพจะได้ยิน
พระสุรเสียงของพระบุตร
29และจะออกมา
ผู้ที่ได้ทำความดีจะกลับคืนชีวิตมารับชีวิตนิรันดร
ส่วนผู้ที่ทำความชั่ว ก็จะกลับคืนชีวิตมารับโทษทัณฑ์
30เราทำอะไรตามใจของเราไม่ได้
เราได้ยินมาอย่างไร เราก็พิพากษาอย่างนั้น
และคำพิพากษาของเราก็ถูกต้อง
เพราะเรามิได้แสวงหาที่จะทำตามใจของเรา
แต่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา
31ถ้าเราเป็นพยานยืนยันให้ตนเอง
คำยืนยันของเราก็ใช้ไม่ได้
32แต่ยังมีอีกผู้หนึ่ง ที่เป็นพยานยืนยันให้เรา
และเรารู้ว่า คำยืนยันของเขาถึงเรานั้นเป็นความจริง
33ท่านทั้งหลายได้ส่งคนไปถามยอห์น
และยอห์นก็ได้เป็นพยานยืนยันถึงความจริง
34เราไม่ต้องการคำยืนยันจากมนุษย์
แต่เรากล่าวเช่นนั้นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รอดพ้น
35ยอห์นเป็นเหมือนตะเกียงสว่างไสวที่จุดอยู่
ท่านทั้งหลายก็พอใจที่จะชื่นชมกับแสงสว่างของเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น
36แต่เรามีคำยืนยันที่ยิ่งใหญ่กว่าคำยืนยันของยอห์น
คืองานที่พระบิดาทรงมอบหมายให้เราทำจนสำเร็จ
งานที่เรากำลังทำอยู่นี้
เป็นพยานถึงเราว่าพระบิดาทรงส่งเรามา
37พระบิดาผู้ทรงส่งเรามา
ยังทรงเป็นพยานถึงเราอีกด้วย
ท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์
ทั้งไม่เคยเห็นพระพักตร์ของพระองค์
38และพระวาจาของพระองค์ไม่เคยอยู่ในท่าน
เพราะท่านไม่มีความเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา
39ท่านทั้งหลายค้นคว้า พระคัมภีร์
เพราะคิดว่าท่านจะพบชีวิตนิรันดรได้ในพระคัมภีร์นั้น
พระคัมภีร์นี้เองเป็นพยานถึงเรา
40แต่ท่านก็ไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะมีชีวิต
41เราไม่ต้องการเกียรติจากมนุษย์
42แต่เรารู้จักท่านทั้งหลาย
เรารู้ดีว่าท่านไม่รักพระเจ้าเลย
43เรามาในพระนามของพระบิดา
แต่ท่านทั้งหลายมิได้ต้อนรับเรา
ถ้าผู้อื่นมาในนามของตน
ท่านทั้งหลายก็ต้อนรับเขา
44แล้วท่านจะมีความเชื่อได้อย่างไร
เมื่อท่านแสวงหาเกียรติจากกันและกัน
แต่ไม่แสวงหาเกียรติที่มาจากพระเจ้าพระองค์เดียว
45ท่านทั้งหลายอย่าคิดว่า
เราจะกล่าวหาท่านเฉพาะพระพักตร์พระบิดา
ผู้ที่กล่าวหาท่านมีอยู่แล้ว คือโมเสส ซึ่งท่านไว้วางใจ
46ถ้าท่านเชื่อโมเสสจริงๆ
ท่านก็คงจะเชื่อเราด้วย
เพราะโมเสสได้เขียนถึงเรา
47แต่ถ้าท่านไม่เชื่อข้อเขียนของโมเสส
ท่านจะเชื่อวาจาของเราได้อย่างไร”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พี่น้องที่รักครับ วันนี้พ่อคัดพระวาจาที่มาจากพระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 5 ตามกำหนดให้อ่านในมิสซาประจำวัน แต่พ่อคัดมายาวกว่าหน่อย คือเริ่มจากข้อที่ 19 จนถึ 47

• ประเด็นสำคัญของวันนี้พ่ออยากให้เราอ่านเหมือนกับการฟังเพลงวรรณกรรมที่ร้อยเรียง พระโอวาทของพระเยซูที่ตรัส พ่ออยากให้เราเห็นการเผชิญหน้ากันของพระเยซูเจ้ากับชาวยิว การที่พวกเขายึดมั่นในพระวาจา
o พ่อเน้นว่า คำว่าพระวาจานี้หมายถึงพันธสัญญาเดิมที่เป็นหนทางสำคัญเพื่อมาถึงพระเยซู ใช่สำคัญมาก แต่พันธสัญญาเดิมคือหนทางสำคัญ แต่พวกเขาต้องผ่านหนทางนั้น ที่ “จำเป็น” เพื่อพบพระเยซู เพื่อได้ฟังพระเยซูและปฏิบัติตามพระวาจาและเดินตามพระองค์ไป แต่น่าเสียดาย พวกเขายึดติดกับหนทางที่จำเป็น แต่ไม่ยอมรับปลายทางที่สำคัญคือพระเยซู
o พี่น้องดูถ้อยคำนี้ดีๆสิครับ

38และพระวาจาของพระองค์ไม่เคยอยู่ในท่าน
เพราะท่านไม่มีความเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา
39ท่านทั้งหลายค้นคว้า พระคัมภีร์
เพราะคิดว่าท่านจะพบชีวิตนิรันดรได้ในพระคัมภีร์นั้น
พระคัมภีร์นี้เองเป็นพยานถึงเรา
40แต่ท่านก็ไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะมีชีวิต

• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่ออยากให้เราได้อ่านพระวาจา ถ้อยคำของพระเยซูในพระโอวาทในบทนี้ และไตร่ตรองด้วยกันอย่างพิเศษ
o พระวาจาของพระเจ้าอยู่ในตัวเราหรือเปล่า
o เรามีความเชื่อในพระเจ้าจริงๆหรือไม่
o เราเชื่อในพระองค์เยซูที่พระบิดาเจ้าทรงส่งมาหรือเปล่า
o เราค้นคว้าในพระคัมภีร์จริงๆ ไหม เพื่อพบ “ชีวิตนิรันดร”ชีวิตนิรันดรที่ต้องปรากฎใน “พระบุคคลของพระเยซู”
o ในชีวิตของพี่น้องของเรา เราพบพระเยซูในชีวิตของเขาจริงๆไหม

• พี่น้องที่รัก ประโยคนี้พระเยซูเจ้าตรัส “พระคัมภีร์นี้เองเป็นพยานถึงเรา แต่ท่านก็ไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะมีชีวิต”
o ใช่แล้ว พระคัมภีร์ โดยเฉพาะพันธสัญญาเดิมเป็นพยานถึงพระเยซู พระองค์ยืนยัน และเราจำที่ต้องการ “พยาน” แต่พยาน เพื่อนำเราไปสู่ความจริง คือ “พระเยซู”
o ดังนั้นพี่น้องที่รัก พ่อขอเชิญชวนพวกเราให้แสวงหาพระเยซูเพื่อ “มีชีวิตเสมอ” ทุกวัน

• วันนี้พ่ออยากให้พระวาจาที่พระองค์ตรัสได้เข้าสู่จิตใจของเราอย่างเงียบๆ
o พ่อแนะนะ อ่านช้าๆ อ่านให้ลงลึกในหัวใจของเรา
o อ่านพระวาจาที่พ่อคัดมานี้ดีๆ เราจะเห็นคุณค่า เห็นความรักของพระเจ้า
o และที่สำคัญ เราจะได้พบพระเจ้าอย่างเงียบ เพราะพระองค์ตรัสกับเรา

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9) จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบ จงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้ คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตน และคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตน เขาจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงสงสารเขา และจงกลับมาหาพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมาย “ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส “สวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินฉันใด ทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่าน และความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉันนั้น” บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปี...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2023 ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัส (อฟ 4:1-7,...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์