"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
ยน 5:1-3ก,5-16…
1หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ ก็มาถึงวันฉลองวันหนึ่งของชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 2ที่กรุงเยรูซาเล็ม ใกล้กับประตูแกะ มีสระชื่อเป็นภาษาฮีบรูว่า เบเธสดา มีระเบียงล้อมรอบอยู่ห้าด้าน 3ตามระเบียงเหล่านี้ มีผู้เจ็บป่วยนอนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น คนตาบอด คนง่อย และคนเป็นอัมพาต

5ที่นั่น มีชายคนหนึ่งป่วยมาสามสิบแปดปีแล้ว 6พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขานอนอยู่ และทรงทราบว่าเขาป่วยมานาน จึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านอยากจะหายป่วยไหม” 7ผู้ป่วยนั้นตอบว่า “ท่านขอรับ ไม่มีใครช่วยจุ่มข้าพเจ้าลงในสระเมื่อน้ำกระเพื่อม พอข้าพเจ้ามาถึง คนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว” 8พระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่เขาว่า “จงลุกขึ้น ยกแคร่ที่นอน และเดินไปเถิด” 9ชายผู้นั้นก็หายเป็นปกติทันที เขายกแคร่ที่นอน และเริ่มเดินไป
วันนั้นเป็นวันสับบาโต 10ชาวยิวจึงพูดกับชายที่หายป่วยนั้นว่า “วันนี้เป็นวันสับบาโต ท่านแบกแคร่ที่นอนไม่ได้” 11เขาจึงตอบว่า “คนที่รักษาข้าพเจ้าให้หายป่วยบอกข้าพเจ้าว่า “จงยกแคร่ที่นอน และเดินไปเถิด”’ 12เขาเหล่านั้นถามว่า “คนนั้นเป็นใคร คนที่บอกท่านให้ยกแคร่ที่นอน และเดินไป” 13แต่ชายที่หายป่วยไม่รู้ว่าเป็นใคร เพราะพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในหมู่ประชาชนที่อยู่ที่นั่นแล้ว 14ต่อมา พระเยซูเจ้าทรงพบชายผู้นั้นอีกในพระวิหาร จึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านหายเป็นปกติแล้ว อย่าทำบาปอีก มิฉะนั้น เหตุร้ายกว่านี้จะเกิดขึ้นแก่ท่าน” 15ชายผู้นั้นจากไป แล้วบอกกับชาวยิวว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้รักษาเขาให้หายป่วย 16ชาวยิวเริ่มเบียดเบียนพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทำการนี้ในวันสับบาโต

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ประตูแกะ”
o ประตูเข้ากรุงเยรูซาเล็มประตูนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของนครเยรูซาเล็ม ประตูนี้มีชื่อสามชื่อด้วยกันในหลายสมัยต่อเนื่อง.. คือ “ประตูแกะ” “ประตูสิงโต” เพราะว่ามีรูปสิงโตบนกำแพงข้างประตูสองด้าน และ “ประตูนักบุญสเทเฟน” เพราะท่านถูกทุ่มให้ตายด้วยหินหน้าประตูนี้

• “บ่อน้ำเบเธสดา” เบเธสดา แปลว่า บ้านแห่งความเมตตา หรือบ้านแห่งการเยียวยารักษา...
o พ่อเคยไปที่นี่บ่อยๆ ทุกครับที่ไปอิสราเอล พ่อจะได้ไปที่นี่ และ ณ ที่นั้น มีวัดนักบุญอันนา และมีวัดที่เป็นซาปรักหักพังในบ่อน้ำนี้ ทำให้เห็นว่าบ่อน้ำนี้ได้รับความเคารพนับถือมาจากตั้งแต่สมัยแรกๆของพระศาสนจักร มีซากของวัดสมัยบีซันติน สมัยครูเสด ทำให้รู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพเสมอมา
o ประเด็นสำคัญคือ... การเยียวยารักษาโรคเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา พ่อเองก็เคยไปที่นี่และภาวนา ขอการเยียวยารักษาสำหรับใครต่อใครที่ขอคำภาวนา และพ่อเองก็เคยได้ไปและขอคำภาวนาอย่างมากเพื่อการรักษาสุขภาพและชีวิตของพ่อเช่นกัน...

• พี่น้องที่รัก วันนี้เรามารู้จักกับบ่อสถานที่แห่งนี้ตามพระวรสารนักบุญยอห์นวันนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับ เรามาศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้กันครับ...

• สระน้ำเบเธสดา...
o เวลาฝนตกลงมาใหม่ ฝนแรกแห่งอิสรา คนเจ็บทั้งหลายก็อยากลงไปในน้ำใหม่นั้น เพราะความคิดของชาวยิว น้ำฝนแรกแสนบริสุทธิ์ลงมาจาก “ท้องฟ้า” เพราะความคิดจักรวาลวิทยาของชาวยิว... พระเจ้าอยู่เบื้องบน เหนือท้องฟ้าขึ้นไป มีน้ำมากมายและพระเจ้าทรงสัมผัสน้ำนั้นก่อนที่จะตกลงมา ฟังนั้น น้ำจากฟ้า คือ การสัมผัสของพระเจ้า ใครได้ลงไปสัมผัสในบ่อน้ำก่อน ก็จะได้รับการสัมผัสของพระเจ้าและหายจากโรคได้.. นี่คือความเชื่อของประชาชนชาวยิวในสมัยพระเยซูเจ้า....

• สระน้ำนี้มีห้าเฉลียง
o หมายความว่า เป็นสระสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีเฉลียงคาดตรงกลาง ทำให้มีเฉลียงสี่ด้าน และด้านที่ห้าคือที่คาดตรงกลางนั่นเอง ความหมายที่ลึกกว่านั้นสำหรับนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสารนี้คือ... ธรรมบัญญัติของโมเสส โตราห์ หนังสือห้าเล่ม (ปัญจบรรพ นั่นเอง คือ ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติเป็นหนังสือ 5 เล่มแรก ที่เป็นหัวใจของพระบัญญัติสำหรับชาวยิว) ชาวยิวเชื่อว่า ชีวิตของพวกเขาสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยอาศัยธรรมบัญญัติของโมเสส หนังสือของโมเสส คือ หนังสือพระคัมภีร์ห้าเล่มแรกดังกล่าว...
o นักบุญยอห์นเน้นสระน้ำที่มีเฉลียง 5 ด้าน เพื่อสะท้อนธรรมบัญญัติของโมเสส ที่มี “คำสั่ง มีพระวาจา มีคำสั่งมากมายที่สำคัญที่สุด” คือ “พระจาหรือบัญญัติในหนังสือ 5 เล่มที่เรียกว่า โตราห์หรือกฎหมาย นั่นเอง กล่าวได้ว่าเป็นคำสั่งที่แน่นอนมาก หวังได้เต็มที่ถ้าได้เชื่อฟัง...

• คนเจ็บนอนรอที่สระน้ำที่มีเฉลียงห้าด้าน
o ความหมายลึกๆคือ พวกเขารอพระเจ้า พึ่งบัญญัติของโมเสส และรอคอยความรอดผ่านทางพระวาจาหรือพระบัญญัติในหนังสือพระคัมภีร์ห้าเล่มแรกนี้เองครับ... พวกเขารอคอยกันมาก แย่งกันลงไป หายบ้างหรือไม่เราไม่มีข้อมูล แต่ความหมายคือพวกเขานอนรอกับบัญญัติจากหนังสือโตราห์ห้าเล่ม แทนด้วยเฉลียงห้าด้านนั่นเอง

• ชายป่วยคนนั้นที่พระเยซูเจ้าพบ ก็นอนรอมา 38 ปี…
o เลขนี้ต้องตีความเลยครับ ทำไมต้อง 38 ปี พระวรสารนักบุญยอห์นต้องตีความมากมาย มีความหมายลึกมากๆ สระน้ำมีเฉลียง 5 ด้าน เหมือนกับเป็นการนอนรอธรรมบัญญัติที่พระเจ้าตรัสสั่งให้ปฏิบัติมากมาย... แต่ 38 ปี ของการนอนรอคอย...ตรงนี้เจ๋งมากครับ... ชาวยิวเร่ร่อนในถิ่นกันดารกับโมเสส 40 ปีครับ จากอียิปต์ (หนังสืออพยพ) และเดินทางตลอดสี่สิบปีเร่ร่อนไป โมเสสพาพวกเขาเดินทางมา 38 ปี รอคอยยาวนาน และมาตั้งหลักสุดท้ายที่ที่ราบโมอับประมาณสองปีก่อนข้ามไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา... หรืออาจหมายถึงสองปีที่พวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่ภูเขาซีนัย....
o โห โห โห ตรงนี้เด็ดมากครับ (โมเสสตายที่นั่นไม่ได้ข้ามไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา เราทราบเรื่องนี้จากหนังสือเล่มสุดท้ายของโตราห์ 5 เล่มนั้น) 38 ปี คือ การรอคอย การเดินาแบกหีบพันธสัญญาที่เป็นพระบัญชาหรือคำสั่ง หรือพระคำของพระเจ้า ชาวยิวเคร่งครัดศรัทธามากต่อบัญญัติ 38 ปีเดินทางตามหีบพระบัญญัติ ทุกอย่างต้องเชื่อ ต้องปฏิบัติและเชื่อว่าจะได้ชีวิตและความรอด....

• พระเยซูเจ้า (พระองค์คือพระวาจาที่รับเอากายเป็นมนุษย์ คือพระวจนาต์ พระบัญญัติของพระเจ้า พระคำของพระเจ้า) วันนั้นที่สระน้ำเบเธสดา พระองค์ได้พบชายคนนั้นที่นอนข้างสระห้าเฉลียง.. (ย้ำ 5 เฉลียง เหมือนหนังสือห้าเล่มแรกที่ว่าสำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม) และเขานอนรอมา 38 ปี (ย้ำเหมือนการเดินทางในถิ่นกันดาร 38 ปี) แต่วันนี้ พระเยซูเจ้า “พระบัญญัติ” เองได้เสด็จมาพบเขา คนป่วยมา 38 ปีที่สิ้นหวังคนนั้น ยอห์นเขียนพระวรสารแบบดราม่ามากๆ
o “อยากหายจากโรคไหม” พระองค์ตรัสถาม...เขา
o เขาตอบแบบสิ้นหวัง เขาไม่มีคนช่วยให้ลงไปในสระน้ำ 5 เฉลียงนั้น ได้ นอนมานาน คนอื่นแย่งลงไปก่อน ตีความตรงๆ ว่า “เขาหมดหวังในสระน้ำ 5 เฉลียง หรือกล่าวว่า หมดหวังในพระบัญญัติในโตราห์ห้าเล่มเสียแล้ว” ไม่มีโอกาสได้หายจากโรค หรือไม่มีโอกาสได้รับความรอด

• “จงลุกขึ้น ยกแคร่ที่นอน และเดินไปเถิด” นักบุญยอห์นเสนอให้เราทราบว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบัญญัติใหม่ที่สมบูรณ์และทรงอำนาจมากกว่า ด้วยพระองค์ออกคำสั่ง “จงลุกขึ้น...เดินไป”
o เห็นชัดมากครับนอนรอที่ริมสระ 5 เฉลียง และรอมา 38 ปี สิ้นหวัง เรียกว่า บัญญัติเก่าไม่มีพลังจะช่วยเขาได้...
o พระเยซู พระวาจา พระบัญญัติใหม่ “สั่ง” ทุกอย่างเป็นไปได้จริงๆ เขาหายเป็นปกติทันที ลุกขึ้นได้และแบกแคร่กลับบ้าน
o เขาไม่ต้องพึ่งบัญญัติเดิมอีกเมื่อได้พบพระเยซูเจ้า ทุกอย่างเป็นไปได้โดยทันที

• พี่น้องที่รัก เห็นไหมครับว่าพระวรสารนักบุญยอห์นซ่อนคำสอนล้ำลึกมาก พระเยซูเจ้าเข้าแทนที่พันธสัญญาเดิม และทำให้การรอคอยนับพันปีของประชากรได้รับคำตอบ เพียง “พระวาจาที่ตรัส” ทรงอำนาจและกอบกู้ได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับ

• วันนั้นเป็นวันสับบาโต อีกแล้วครับ พวกหัวหน้าชาวยิวศาสนายิว ขัดแย้งกับพระองค์ทันที... เพราะบัญญัติเดิมจากโมเสส จากหนังสือ 5 เล่มแรก บัญญัติที่แสนสำคัญและภูมิใจคือ “สับบาโต” พวกเขาเคร่งกันมาก และถือว่าละเมิดไม่ได้... ไม่ทำงานในวันสับบาโต แต่ขนาดกิจการดีที่พระเยซูเจ้ากระทำพวกเขาก็ไม่ยอมละไว้ ต้องหาเรื่องเรื่อยไป เพราะ “เคร่งกับบัญญัติของโมเสส” จนละเลยโอกาสที่จะรับ “พระเยซูเจ้าบัญญัติใหม่” น่าเสียดายและขัดกับพระองค์ตลอดไป ผลตามมากคือ
o พวกเขาพยายามเบียดเบียนพระเยซูเจ้า พวกเขาไม่สามารถยอมรับพระองค์บัญญัติใหม่ได้ เพราะพวกเขากลัวสูญเสียอำนาจ ดื้อ กระด้างไม่ยอมรับพระวาจาที่รับเอากาย คือ พระเยซูเจ้า เสียโอกาสที่ได้กลับใจ ได้รักพระองค์ แต่กลับดื้อกระด้างและเบียดเบียนพระองค์
o ชาวฟาริสี ยังคงยึดกับโตราห์ จนลืมไปว่า โตราห์นั้นคือกฎหมายเพื่อความดี เพื่อความรอด แต่พวกเขายึดไว้แน่น เพื่อเก็บอำนาจทางบัญญัติไว้กับพวกตนเท่านั้น น่าเสียดาย

• พี่น้องที่รักครับ พ่อสรุปครับ
o ธรรมเนียม ประเพณีทางศาสนามีเยอะครับ... พ่อก็ยอมรับว่าสำคัญและจำเป็น บางทีเราก็เคร่งกับเรื่องจิปาถะ การอดเนื้อ การจำศีล การถือธรรมเนียมทางศาสนามากมาย... ยึดแน่น และบ่อยครั้งเราก็ติดกับสระน้ำเฉลียงห้าด้าน หกด้าน เจ็ดด้าน จนด้านไปหมด ขาดโอกาสที่จะกระทำอะไรที่ “ดีกว่า และมีคุณค่ามากกว่า”
o เคยมีคนเขียนถามพ่อบ่อยๆว่า จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ หรือไปทัวร์กับครอบครัว และต้อง ขาดวัดวันอาทิตย์ กลัวบาป ใช่ครับ บัญญัติเขียนไว้ “วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์” พ่อไม่เถียงครับ... พ่อตอบคำถามแบบนี้กับคนที่ไปวัดประจำ... และบังเอิญมีความจำเป็นต้องเดินทาง ขาดวัด ... พ่อจะตอบว่า “ไปเลยลูก ไปเลย ไปทำงานที่จำเป็น หรือไปเที่ยวกับครอบครัว เราไม่ได้ไปทุกอาทิตย์ครับ บางทีหลายปีสักครั้ง...ถ้าพ่อเป็นพระเจ้า พ่อคงดีใจมากที่ลูกๆได้ไปทำงานเป็น หรือไปพักผ่อนกับครอบครัว...ไปเลย สวดภาวนาด้วยกันก็ได้ เที่ยวให้มีความสุขมากๆรักกันมากๆในวันพระเจ้าก็ได้... ขาดวัดอาทิตย์เดียว ไม่เป็นไร... หรือไปวัดวันอื่นแทนก็ได้” หลายคนอาจไม่เห็นด้วยกับพ่อกระมัง แต่พ่อว่าเราเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อกันสักทีนะครับ อย่ายึดติดกฎแบบฟาริสีเลยครับ...
o มีอีกแยะครับ ธรรมเนียม กฎหมายหยุมหยิม มากมายเหมือนสระน้ำห้าเฉลียง แต่พอเจอพระเยซูสั่งทีเดียวจบเลย

• พี่น้องทีรัก บัญญัติของพระเยซูเจ้า
o บัญญัติแห่งความรัก รักแบบพระองค์ คือ กฎหมายใหม่แท้จริง และเป็นวัฒนธรรมแห่งความรักที่เราต้องเรียนรู้ และปฏิบัติความรักเมตตาเสมอครับ อย่าหยุมหยิมกับเรื่องกฎมากมาย จนบางทีตีกันแทบตาย ตำหนิกันกระจาย และเคืองกัน เลิกรักกัน หรือโกรธกัน... พังหมดเลย ความรักแบบพระเจ้าที่เราต้องเจริญชีวิต...
o ไม่มีบัญญัติใดสำคัญกว่าบัญญัติแห่งความรักอีกแล้วครับ... มหาพรตฟื้นฟูบัญญัติแห่งความรักและเมตตากันมากๆเลยนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร 1:1-6) ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์เป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า “กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม...
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9)...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์