"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
มก 12:28-34…
28ธรรมาจารย์คนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า ได้ฟังการโต้เถียงเรื่องนี้ และเห็นว่าพระองค์ทรงตอบได้ดี จึงทูลถามพระองค์ว่า “บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกกว่าบทบัญญัติข้ออื่น ๆ” 29พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “บทบัญญัติเอกก็คือ อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว

30ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน 31บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ไม่มีบทบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าบทบัญญัติสองประการนี้ 32ธรรมาจารย์คนนั้นทูลว่า “พระอาจารย์ ท่านตอบได้ดี จริงทีเดียวที่ท่านกล่าวว่า พระเจ้ามีแต่เพียงพระองค์เดียวและนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นเลย 33การจะรักพระองค์สุดจิตใจ สุดความเข้าใจและสุดกำลัง และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองนี้มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชา หรือเครื่องสักการบูชาใด ๆ ทั้งสิ้น” 34พระเยซูเจ้าทรงเห็นว่าเขาพูดอย่างเฉลียวฉลาด จึงตรัสว่า “ท่านอยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้า” หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดกล้าทูลถามพระองค์อีกเลย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• บัญญัติเอกคือ “Shema Israel อิสราเอลจงฟัง” ฟังบัญญัติของพระเจ้า ฟังเสียงของพระเจ้า เมื่อวานพ่อเน้นเรื่องพลังของการฟัง การฟังคือพลังของการเปลี่ยนแปลง แต่เราก็ต้องมาดูวิธีการสอนสั่งของบัญญัติของโมเสส ที่พระเจ้าได้สั่งให้สอนประชาชน พ่อคิดว่า.. ในคำสั่งของการให้ฟังนั้นมีแก่นอยู่ อ่านคำตอบของพระเยซูเจ้าและไตร่ตรองกันหน่อยครับ... เมื่อมีคนถามพระองค์ว่าบัญญัติใดสำคัญหรือยิ่งใหญ่กว่าหมด คำตอบของพระเยซูเจ้า...
o “บทบัญญัติเอกก็คือ อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว
o ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน
o บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ไม่มีบทบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าบทบัญญัติสองประการนี้”

• มีหลายคนบอกว่าพันธสัญญาเดิม บัญญัติเดิม ไม่ได้เน้น “เรื่องความรัก” ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย สิ่งที่ชาวยิวสอนสั่งกันให้ท่องจำคือข้อความที่พระเยซูเจ้าได้ตอบธรรมจารย์คนนี้ที่มาถามด้วยพระองค์ทรงตอบจากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมที่ชาวยิวเน้นกันมากๆ คือ “อิสราเอลเอ๋ย จงฟัง” ภาษาฮีบรูเริ่มชัดเจนด้วยคำว่า “จงฟัง อิสราเอล” Shema Israel และคำว่า Shema แปลว่า “จงฟัง” ตัวอักษร “Shin” ในภาษาฮีบรูนี้คือตัวสำคัญสำหรับชาวยิว จนกระทั่งเขาแกะสลัก ติดตัวอักษรนี้ไว้ทั่วไปหมด ตามประตูบ้าน บนกลักพระธรรม ณ ที่ต่างๆเพื่อเตือนตนเองว่า “ต้องฟัง” คือ “เชื่อฟัง” พ่อจะยกข้อความและตัวอักษรฮีบรูตัวนี้ให้ดูครบ คือ คำว่า “Shema อ่านว่า “เชมา””
o שְׁמַ֖ע ตัวอักษรนี้เลยครับ “שׁ” ตัวนี้มีแกะสลักอยู่ทั่วไปเพื่อเตือนให้ฟัง ฟัง ฟังพระเจ้าเสมอ พวกเขาทุกคนต้องท่องบนขึ้นใจ “อิสราเอล จงฟัง”

• คำถามสำคัญคืฟังอะไร... คำตอบคือฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้า ฟังพระบัญญัติของพระองค์ และในบท “เชมา Shema” ที่ชาวยิวต้องท่องจำนี้ มีอะไรเป็นแก่นจริง คำตอบชัดมาครับ มีเรื่องเดียวที่แบ่งเป็นสองประการ คือ “รัก”
o ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน
o ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์ เหมือนรักตนเอง

• นี่คือ “แก่นของบัญญัติที่ต้องฟัง” คือ “ต้องรัก” รักพระเจ้าและรักเพื่อนพี่น้อง... สองประการนี้ คือ หัวใจของการฟังพระเจ้าจริงๆครับ

• วันนี้ประเด็นสำคัญที่ทำให้ธรรมาจารย์คนนี้ได้ห่างไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้า คือ เขามั่นใจว่า บัญญัติแห่งความรักนี้สำคัญกว่าเครื่องบูชาใดๆ

• ประสบการณ์ที่น่าคิดตริตรอง...
o การถือบัญญัติแห่งความรักเมตตา หรือ การถวายเครื่องบูชาที่สำคัญ...
o พ่อคิดว่าเราอยู่ในสังคมที่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ชัด การเป็นศาสนิกชนแท้จริงๆ ความเชื่อต้องเติบโต เข้มแข็ง และไม่หลงทาง พ่อคิดว่าเรามีหลุมพรางอยู่มากในการดำเนินชีวิตศาสนา และบ่อยครั้งเราก็ยังไม่บรรลุวุฒิภาวะในการเป็นคนที่มีศาสนาเหมือนกัน เรต้องการการเติบโตในความเชื่อ...

• ครับพระวาจาวันนี้ ธรรมาจารย์ ระดับธรรมาจารย์เชียวนะครับ
o เขาหาญกล้าเดินเข้ามาหาพระเยซูเจ้า ถามพระองค์ถึงธรรมบัญญัติ ว่าธรรมบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าหมด..
o ฟังก็ดูดีครับ มาถามพระเยซูเจ้า แปลว่า พระเยซูเจ้าทรงเหนือกว่าธรรมาจารย์จริงๆ แต่มองอีกด้านหนึ่งถ้าเราจะมาเปรียบกับชีวิตของเรา ระดับธรรมาจารย์ ยังไม่รู้จักบัญญัติจริงๆ หรือ ไม่ครับ แต่เราต้องดูเจตนาพระคัมภีร์ว่า
o บทสอนของพระคัมภีร์คืออะไรจริงๆ มีความจริงสอนอยู่ที่นั่น... คือ การเริ่งปฏิกิริยาให้รู้ว่า บัญญัติแห่งความรักสำคัญที่สุด บัญญัติแห่งความรัก คือความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนพี่น้องเป็นหัวใจของพระบัญญัติจริงๆ นะครับ
o ไม่มีสิ่งอื่นสำคัญไปกว่านี้แล้ว และถ้าเรามาถึงประเด็นเช่นนี้ เราจะเข้าใจความหมายของการเป็นศาสนิกในศาสนาที่เราเชื่อในพระคริสตเจ้าจริงๆครับ...

• ความรักสำคัญที่สุด สำคัญกว่าเครื่องบูชาใดๆ
o การบูชาเป็นโหมดหนึ่งของศาสนาหรือเป็นด้านหนึ่งของศาสนา และบ่อยครั้งเราก็ถวาย ถวาย ถวาย เรียกว่า ถวายกันมาเหลือเกิน เพราะศรัทธาที่ทำให้ศาสนิกยอมมอบให้ ยอมถวายให้...
o สำหรับชาวยิวก็ถวายบูชาแด่พระเจ้า ถวายเครื่องเผาบูชา ธัญบูชา มีกำหนดการถวายสิ่งต่างๆ มากมาย จนว่า เน้นการถวายสารพัดและคิดว่านั่นคือเครื่องหมายของศาสนาและศาสนิก และพระเจ้าก็พอพระทัย หลายศาสนาก็เน้นการเอาใจพระเจ้า ให้พระเจ้าไม่โกรธ ต้องระวังกันสุดให้พระเจ้าพอพระทัย
o ดังนั้น การถวายบูชาต้องมีข้อจำกัด มีเรื่องจำนวน และต้องระมัดระวังกันมาก...

• บ่อยครั้งก็แสดงออกมาทางปริมาณและจำนวน...
o ต้องถวายเท่าไร ถวายอะไร และเมื่ออะไรที่ต้องถวายถูกประเมินและแทนค่าด้วย “เงิน ทอง” เอาละเข้าเป้า... และถ้ามนุษย์ที่เป็นบุคคลศาสนาเข้ามามีส่วน (ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทางตรงคือพระ สมณะหรือบุคคลทางศาสนานั้นได้รับความร่ำรวยโดยตรง หรือโดยอ้อมได้รับผมจากการถวายทำบุญ และก็ออกมาเป็นเรื่องของอุปกรณ์ทางศาสนา...หรือศาสนสถานที่ต้องใหญ่โตมโหฬาร ที่ต้องสร้างมหาวิหาร มหาตึก มหาวัตถุ สิ่งสร้างราคาร้อย พัน หมื่นล้าน...
o และก็มีนโยบายขายพร ขายฝัน ขายสวรรค์ ขายอนาคตหลังความตายที่คนประกาศเชิญให้ถวายก็ยังกลัวตัวสั่นและไม่อยากตาย นอกนั้น ส่วนได้ส่วนเสียก็อาจถ่ายเท ถ่ายไปฟอก และเป็นวังวนของธุรกิจ เงิน และความร่ำรวยบนการซื้อขายบุญ ขายกรรม ขายฝัน..) เงินทองเข้ามาเป็นตัวแปลสำคัญของศาสนาและศาสนิกเมื่อใด...ก็ทุกอย่างทางศาสนาและศรัทธาก็จะเสื่อมถอยหรือ สถานที่ที่กระทำยิ่งใหญ่ ดังลั่นเดี๋ยวก็อ่อนแอ และทะเลาะชิงผลประโยชน์กันมากที่สุด....

• ศาสนา พิธีการพิธีกรรม
o ต้องไม่ใช่กระแสการเรียกเงิน เรียกทำบุญ และบุคคลศาสนาต้องไม่ใช่คนที่เรียกร้องหาทำบุญหรือบริจาค..
o พ่อคิดว่า นั่นหลงทาง ยิ่งถ้าเรียกบริจาคแบบที่มีมากแล้ว มีพอจะแบ่งปัน แต่ไม่แบ่งปัน กลับสะสมมากขึ้น และไปเรียกศรัทธาจากผู้อื่นให้คนมาศรัทธาและบริจาค... จะน่าเศร้านะครับ...
o พ่อไตร่ตรอง พ่อเห็นมาเยอะแล้ว...ว่า ศาสนาถ้าเข้าไปปนกับการค้า กำไร และแสวงรายได้ หรือสร้างความศรัทธาไปหาวัตถุ...ที่สุดก็บาดเจ็บกันหมดครับ

• ดังนั้น พ่อมั่นใจและศรัทธาคำสอนของพระเยซูเจ้าวันนี้...“ธรรมาจารย์คนนั้นทูลว่า “พระอาจารย์ ท่านตอบได้ดี จริงทีเดียวที่ท่านกล่าวว่า พระเจ้ามีแต่เพียงพระองค์เดียว และนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นเลย
o การจะรักพระองค์สุดจิตใจ สุดความเข้าใจและสุดกำลัง และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองนี้
o มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสักการบูชาใดๆ ทั้งสิ้น”

• พ่อสรุปให้เห็นสิ่งที่พ่อเขียนมาก่อนหน้านี้.... “ความรักพระเจ้าสุดจิตใจ รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง มีคุณค่ามากกว่าเครื่องบูชาหรือเครื่องสักการบูชาใดๆทั้งสิ้น”
o พี่น้องที่รัก พ่อพันธงแรงๆ เลยว่า คำสอนจากพระวรสารวันนี้.... นี่คือความหมายของการเป็นศาสนาและศาสนิกแท้จริง และเราต้องเป็น... บูชา สักการบูชาใดๆ ไม่สำคัญไม่มีค่าเท่ากับความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนพี่น้องเลย
o ความรักต่อพระเจ้าจริงๆ ต้องทำให้เรารักพี่น้องของเราด้วย... ต้องรักพี่น้องจริงๆ เมตตาจริงๆ เพราะบ่อยครั้ง ศาสนาที่ทำให้เรารู้สึกมีพระเจ้า รู้สึกได้สวรรค์ชั้นต่างๆ มากมายตามการทำบุญที่บางครั้งก็ทำมากจริงๆ จนวัดและศาสนสถานร่ำรวยเกินใหญ่โตเกิน แต่คนมากมายยังยากไร้ ขาดสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตและเราไม่ได้ช่วยเหลือ... นั่นไม่ใช่ศรัทธาที่พระเยซูเจ้าสอนเลย...
o จะมีประโยชน์อะไร ถ้าวัดหรือวิหารของเราประดับด้วยทอง เพชร พลอยล้ำค่ามากมาย... แต่สัตบุรุษรอบวัดรอบชุมชนยังยากจน ขาดปัจจัยพื้นฐาน ขาดการศึกษา และยากจนข้นแค้น... เป็นทาสค้ามนุษย์ การพนัน งมงาย เป็นทาสยาเสพติด... พ่อคิดว่า ศาสนาและศาสนิกแท้หาได้เป็นเช่นนี้เลย...

• พ่อสรุป ตรงๆ ไม่ตรงไม่ได้ครับ...คือ ภาพประจักษ์ที่ต้องเห็นได้...
o “ถ้าวัด ศาสนจักรและคนศาสนา...รวย อยู่ดีกินดี ได้รับทำบุญมากมายจนล้น... แต่ประชาชนศาสนิกยังยากไร้ ขาดแคลน และมีไม่พอ และวัดศาสนสถานและศาสนิกที่มีมากแล้ว ยังหาต่อไป ไม่แบ่งปัน ไม่ยอมมีน้อยลงเพื่อคนอื่นจะได้รอดจากความขาดหรือไม่พอเพียงแก่ชีวิต....พ่อมั่นใจ ว่า ศาสนา คนศาสนา ศาสนบริกร ทั้งระบบ ยังไม่ใช่ศาสนาที่มีพระเจ้าเที่ยงแท้”

• พ่อคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องเป็นศาสนิกและดำเนินชีวิตศาสนาแท้จริงกันแล้วนะครับ...
o เต็มที่กับการเป็นศิษย์พระเยซูนะครับ... พ่อไม่ได้บอกให้พี่น้องทำบุญน้อยลง... แต่มอบให้กับคนยากไร้มากขึ้น
o วัดและศาสนสถานก็ต้องมุ่งพัฒนาช่วยเหลือพี่น้องรอบข้างมากขึ้นเช่นกัน วัดจนลงหน่อย และสัตบุรุษผู้ยากไร้ได้รับข่าวดี โอกาสดีมากขึ้น หรือวัดต้องหมดตัว และสัตบุรุษรอดจากบาปและการเป็นเหยื่อของความยากจน รอดตายได้ คุ้มเช่นกัน พระเยซูก็ยากไร้หมดสภาพความเป็นพระเจ้าจนถึงความตายบนกางเขน... จนเราทุกคนได้รอดพ้นจากความตายนิรันดรเช่นกัน
o ทำเช่นนี้เถอะนะครับ... เพราะพระเยซูเจ้ายังตรัสชมธรรมจารย์คนนั้น... “พระเยซูเจ้าทรงเห็นว่าเขาพูดอย่างเฉลียวฉลาด จึงตรัสว่า “ท่านอยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้า” หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดกล้าทูลถามพระองค์อีกเลย”

• เรากำลังสถาปนาพระอาณาจักรพระเจ้าครับ ไม่ใช่อาณาจักรของเราครับ... ขอพระเจ้าอวยพร
o พ่อขอย้ำว่า “พระอาณาจักรมาถึงแล้วกำลังสถาปนาขึ้นโดยเราคริสตชนครับ... เราอย่าทำให้พระอาณาจักรของพระองค์ล่อยหายไปไกลเกินเอื้อมสำหรับพี่น้องเพราะเราเลยนะครับ”

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร 1:1-6) ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์เป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า “กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม...
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9)...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์