"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
มธ 5:43-48…
43“ท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู 44แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน 45เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว

โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม 46ถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่าน ท่านจะได้บำเหน็จรางวัลอะไรเล่า บรรดาคนเก็บภาษีมิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ 47ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของท่านเท่านั้น ท่านทำอะไรพิเศษเล่า คนต่างศาสนามิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ 48ฉะนั้น ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเรามนุษย์ คือ “จงรักศัตรู” ยากจริงๆ ยากมากๆ แต่คริสตชนเราได้รับคำสอนนี้จากพระเยซูเจ้าจริงๆ พระองค์สอนเราให้ก้าวพ้นจากพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาเดิมที่กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์”

• พี่น้องที่รักครับ บัญญัติของพันธสัญญาเดิม ไม่เคยปฏิเสธเรื่อง “การรักเพื่อนบ้าน” ความรักต่อเพื่อนบ้านเป็นบัญญัติที่โมเสสและพันธสัญญาเดิมได้สอนไว้ แต่ความรักต่อเพื่อนบ้าน และความรักต่อเพื่อนบ้านก็เป็นสิ่งที่พึ่งกระทำและพึงปฏิบัติ แต่อีกคำที่ตามมาคือ “เกลียดศัตรู” ความจริงก็ไม่แปลกถ้าประชาชนจะต้องเกลียดศัตรู... พ่อลองกลับไปสำรวจต้นฉบับภาษากรีกเลยครับว่าพระเยซูเจ้ากล่าวถึงประโยคนี้ด้วยคำว่าอะไรจริงๆ

• พ่อพบภาษาต้นฉบับใช้คำภาษากรีกว่า “miseo” (มธ 5:43) และคำแปลทั้งหมดก็แปลว่า “เกลียด” ในพระวรสารนักบุญมัทธิวตอนนี้ใช้คำนี้ “เกลียดศัตรู” และพ่อก็สืบเสาะต่อไปที่พันธสัญญาเดิมจริงๆที่เขียนเป็นภาษาฮีบรู พ่อก็ไม่พบคำสั่งให้เกลียดศัตรูแต่อย่างใด... พ่อพบข้อมูลในพันธสัญญาเดิมที่น่ารักมากๆ
o “ถ้าท่านพบโคหรือลาของศัตรูพลัดหลงมา ท่านจะต้องนำไปคืนให้เขา ถ้าท่านเห็นลาของผู้ที่เกลียดชังท่านล้มลงเพราะบรรทุกของหนัก จงอย่าเดินจากไปโดยไม่ช่วยเหลือ แต่จงช่วยเขาฉุดมันขึ้น” (อพย 23:4-5)
o พระวาจาจากพันธสัญญาเดิมก็ชัด ขนาดว่าพบลาของศัตรูหลงมา ท่านต้องนำไปคืนให้เขา.. น่ารักมาก น่ารักมากจริงๆ ไม่มีนะบัญญัติให้เกลียดศัตรู
o “ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารแก่เขาถ้าเขากระหาย จงให้เขาดื่ม” (สภษ 25:21) หนังสือสุภาษิตก็สอนให้ชาวยิวให้ความช่วยเหลือศัตรูที่หิวเช่นกัน

• คำที่พระเยซูเจ้าสอน... “ท่านได้ยินคำโบราณกล่าว “จงรักเพื่อนบ้าน และจงเกลียดศัตรู”” ภาษาในพระวรสารนักบุญมัทธิวฉบับคำแปลภาษาไทย มีคำอธิบายในเชิงอรรถว่า “เกลียดตรงนี้แปลว่ารักน้อยกว่า” พ่อก็ว่าอาจไม่ตรงนัก

• และนักบุญมัทธิวต้องการเน้นอะไรจริงๆ
o คำตอบคือภาษาเป็นภาษาแบบพูดเน้นเกินความจริง Hyperbole โดยแบบวรรณกรรมแบบนี้ต้องการเน้นให้เห็นว่า ความรักเพื่อนบ้านเป็นเรื่องจำเป็น... จำเป็นมากจริงๆ
o และที่สำคัญ พระเยซูเจ้าต้องการเน้นให้เห็นความแตกต่างของคำสอนของพระองค์.. พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมไม่ได้เน้นสอนว่า “จงรักศัตรู” แต่เพียงรักเพื่อนพี่น้องของตนก็พอ... ศัตรูไม่ต้องรักก็ได้ไม่เป็นไร เพราะศัตรูก็คือศัตรูไม่จำเป็นต้องรักก็โอเค การใช้ภาษาจึงเน้นให้ชัดว่า “เกลียดศัตรู แปลว่าไม่ต้องรักเลย”

• พี่น้องที่รัก....แต่พระเยซูเจ้าสอนต่างกัน พระองค์สอนให้ “รัก” ให้ “รักศัตรู” อันนี้เกินขอบเขตและเกินเขตแดนของมนุษย์... เพราะปกติไม่รักศัตรูก็ไม่เป็นไรหรือก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วแม้ไม่ได้สอนให้เกลียดศัตรู... แต่การที่พระเยซูทรงสอนให้รักศัตรู ตรงนี้เป็นคำสอนใหม่จริงๆ
o พระเยซูเจ้าตรัสสอนแบบแตกต่างสุดขั้วครับ... “แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม”
o พระองค์ย้ำว่า... คนชั่วคนอธรรมก็รักพวกเดียวกัน ดังนั้น ถ้ารักแต่คนที่รักเรา จะมีอะไรแตกต่าง

• สรุปว่า คำสอนที่ว่า “จงรักศัตรู” สำหรับพระเยซูเจ้าคือข้อเรียกร้อง เพื่อว่าเราจะได้เป็นเหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์ โอ อันนี้เป็นการเรียกร้องที่หนักหน่วงจริงๆ เรียกร้องให้รักศัตรู มิใช่เพียงรักแต่คนที่รักเรา หรือเพื่อนพี่น้องของเรา... เราเจอของจริงเข้าแล้ว เพราะพระเจ้าของเราเป็นเช่นนี้ พระเยซูเจ้าขอเราเรียกร้องเราเกินเขตปกติไปสู่เขตที่ดีเหนือชั้นกว่ามากๆมากจริงๆ ครับ

• พ่อมั่นใจว่าไม่ง่ายเลย แต่พวกเราคริสตชนเราเชื่อในพระเจ้าเที่ยงแท้ พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงความดี เราจึงต้องก้าวเกินจากเขตของพันธสัญญาเดิมครับ เกินกว่ามาก มาถึงจุดที่สุดที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงเสด็จมาเพื่อสิ้นพระชนม์ด้วยความรักต่อเราทุกคน ทั้งคนชอบธรรมและคนบาป ต่างได้รับพระกรุณาถึงกับทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเรา... นี่คือความรักต้นแบบ ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข ความรักแบบไม่มีเขตพรมแดนจำกัด

• พี่น้องคริสตชนที่รักครับ พ่อทราบดีว่าไม่ง่าย ไม่ง่ายเลยที่เราจะต้องดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้า “รักศัตรู” พ่อรู้สึกว่ายากจริงๆ ยากมากๆ จากประสบการณ์ของพ่อที่พ่อได้พบ ได้พูดคุยกับพี่น้องคริสตชนจำนวนมาก การมีศัตรู การมีคนไม่ชอบ หรือมีคนที่เกลียดเรา ทำร้ายเราเสมอๆ อยู่เป็นนิจ... ง่ายหรอครับที่จะรักศัตรู ให้อภัยศัตรู และรักศัตรู... ยากนะครับ แต่ แต่ แต่ พระเยซูเจ้าสอนเราเช่นนี้...คำสอนขอพระอาจารย์ แบบอย่างของพระอาจารย์ ทรงรักเราถึงเพียงนี้และทรงยอมตายเพื่อเราคนบาปจริงๆ

• หันกลับมาที่ประสบการณ์นิดหนึ่งครับ...
o พ่อพบคำตอบจากศาสนาและความเชื่อของเราว่า นี่แหละศาสนาแท้ ศาสนาที่มีพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นเช่นนี้... ศาสนาที่มีพระเจ้าเที่ยงแท้จะมีแต่ความรัก การให้อภัย และถึงจุดที่ “จงรักศัตรู” แบบนี้แน่นอนครับ
o พ่อชวนให้คิดถึงสภาพศาสนาปัจจุบันที่กำลังเกิดเป็นกระแสความรุนแรงอยู่อย่างน่ากลัวเหลือเกิน... พ่อทราบดี มีคนถามพ่อบ่อยว่า “พ่อ พ่อคิดอย่างไรเรื่องกระแสความรุนแรงที่อ้างหลักศาสนา การพยายามสร้างระบบปกครองที่ควบคุมด้วยคำสอนศาสนา...และบางทีผู้นำศาสนาก็ประกาศสั่งตาย ประกาศเก็บกวาดร้างคนศาสนาอื่นหรือศาสนาและความเชื่อที่ถือเป็นอริศัตรู และบางทีก็มีการอ้างคำสอนของคัมภีร์ให้ฆ่าทำลายคนต่างศาสนาของตน...”
o พ่อเงียบเรื่องนี้มาตลอด ไม่เคยแตะต้องเลย แต่นับวันก็ยิ่งรุนแรง ลักพาตัว ยั่วยุ จับตัดคอ ปาดคอ สร้างสื่อที่น่าสะพรึงกลัวเหลือเกิน...

• พ่อไม่กล่าวต่อละครับ... พ่อขอเงียบสงบและขัดสู้ด้วยความเชื่อที่ถูกต้อง เงียบสงบเพื่อสยบความเคลื่อนไหวและบ้าคลั่งต่อไปเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเปราะบางเหลือเกิน... เพราะเราไม่อาจยอมรับความเลวร้ายใดๆได้อย่างแน่นอน...

• แต่พ่อขอพากลับมาที่คำสอนของพระเยซูเจ้า พระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงสอนให้เรารู้จักพระเจ้าองค์ความรัก พระบิดาเจ้าผู้ทรงโปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม พระบิดาเจ้าผู้ทรงความดีเกินกว่าที่เราจะละเมิดหรือละเลยความรักของพระองค์...
o พ่อยอมรับ พระเจ้าเที่ยงแท้ไม่มีความรุนแรง
o พระเจ้าเที่ยงแท้ไม่ก่อความเสียหาย
o มีแต่ทรงประทานความรักเมตตา
o แต่พ่อมั่นใจว่ามนุษย์เองต่างหาก บางกลุ่มบางพวกที่ช่างแสนอ่อนแอ เข้าใจผิด น่าสงสารและเวทนาในความหลงผิดทางศาสนา เข้าไม่ถึงศาสนา ไม่ถึงพระเจ้า แต่อ้างพระเจ้ามาเป็นหลักบ้าคลั่งและโง่เขลาจริงๆ หลงผิด งมงาย และมักจะมีประโยชน์ส่วนตนและการแสวงหาวัตถุอยู่เบื้องหลังที่ทำให้ความเชื่อและศาสนาหรือพระเจ้าเที่ยงแท้ต้องมัวหมองและเพี้ยนไปเป็นอวิชาที่บ้าคลั่ง มัวหมองในปัญญามืดมัวและหลงผิดของมนุษย์
o พระเจ้าแท้ ความรักแท้ จะไม่มีทางสร้างความเสียหายได้เลย มีแต่มนุษย์ที่เอาพระเจ้าเท็จเทียมมาสร้างเป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมอำนาจนิยมสุดโต่งของตน

• สำหรับพ่อ สำหรับเรา “จงรักศัตรู” สมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีทางจะเป็นอื่นไปได้ ไม่เกินความจริง แต่อาจเกินความคาดหวังของมนุษย์มากกว่า มนุษย์อาจรักเพื่อนบ้านและเกลียดศัตรูหรือไม่รักศัตรู แต่พระเจ้าเที่ยงแท้ พระเยซูทรงกระทำให้เราเห็นเป็นประจักษ์พยาน รักเรา ให้อภัยเรา ยกบาปของเรา ยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเราแม้เรายังเป็นคนบาปจริงๆ

• ดังนั้นพี่น้องที่รักครับ... ต่อหน้าความรุนแรงแห่งความหลงผิด และการผูกพระเจ้าแท้เข้ากับความหลงผิดและงมงายของมนุษย์ ซึ่งนี่เป็นเพราะความจำกัดจริงๆ ของมนุษย์ และมักจะมีผลประโยชน์ทางวัตถุและอำนาจนิยมเป็นเบื้องหลัง
o เราคริสตชน ต้องประกาศต่อไป ต้องประกาศความรักของพระเจ้าต่อไป ความรักที่ไม่สิ้นสุด ความรักศัตรู แม้กะทั่งศัตรู เราก็จะให้อภัย เราจะรัก เราจะเห็นใจ เพราะเราเป็น “ลูกของพระเจ้า” ครับ
o พี่น้องที่รักครับ... พ่อรู้ว่ายากครับ.. แต่เราทำได้ ค่อยๆฝึก ค่อยๆทำ เพราะพระเจ้าทรงรักเราจริงๆ เริ่มเลยครับ เริ่มจากรัก ให้อภัยเพื่อนพี่น้องของเราทุกคนก่อนครับ... รัก ให้อภัย เห็นใจกันในครอบครัวก่อนครับ ฝึกให้อภัย ฝึกอดทน ฝึกรักพ่อแม่ผู้ชราภาพและอาจจะดื้อบ้างตามธรรมชาติ ความโกรธไม่ได้ช่วยอะไร นอกจากช่วยให้เราเคยตัวและไม่รู้จักควบคุมตนเอง... ถ้าพ่อแม่ลูกๆยังโกรธเคืองกันได้ อาจถึงเกลียดเคียดแค้นปั้นปึ่งกันได้... แล้วเราจะเป็นคริสตชนที่ดีได้กระนั่นหรือ... รักกันนะครับ อภัย อดทน ความรักชนะทุกสิ่งครับ โดยเฉพาะชนะใจตนเองนี่แหละต้องทำให้ได้
o พระเยซูเจ้าตรัสเช่นกัน... อย่าปล่อยให้ตะวันตกก่อนที่เราจะหายโกรธในแต่ละวันก็แล้วกันนะครับ มิฉะนั้น ความโกรธจะกลายเป็นความเกลียดชังและไม่น่ารักเลย...

• พี่น้องที่รักครับ... พระเยซูเจ้าเรียกร้องเราครับ “ฉะนั้น ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด” พ่อขอให้เราได้เป็นลูกที่แสนดีของพระเจ้านะครับ... ขอพระเจ้าองค์ความรักอวยพรทุกท่านครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร 1:1-6) ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์เป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า “กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม...
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9)...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์