"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016
ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์  พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง
บทอ่าน อสย 30:19-21,23-26 / มธ 9:35-10:1,5ก. 6-8
   พระเยซูเจ้าเคยตรัสว่า “จะมีประโยชน์อันใด ที่ท่านจะได้โลกทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ต้องเสียวิญญาณไป”    (มธ16:26ก) พระวาจานี้ได้สะกิดใจอาจารย์ปรัชญาหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในการศึกษา มีชีวิตเต็มไปด้วยสิทธิพิเศษและเกียรติยศในสังคม

ท่าน คือ ฟรังซิส เซเวียร์ ที่กำลังอาศัยและสอนหนังสืออยู่ที่กรุงปารีส ซึ่งเมื่อได้ยินพระวาจาจากพระวรสาร (มธ16:26ก) ก็ยังลังเลใจ แต่ด้วยคำเชิญของเพื่อนรัก ที่ชื่ออิกญาซีโอ แห่งโลโยลา ทำให้สามารถชนะใจ ฟรังซิส  และนำท่านมาพบกับพระเยซูเจ้า ท่านได้รับการอบรมเรื่อง “การฝึกชีวิตจิต” จากอิกญาซีโอ และต่อมาได้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มเล็กๆของเพื่อนเพียงไม่กี่คน ในปี 1534 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น “คณะเยซูอิต” พวกเขาได้ปฏิญาณตัวที่วัดมองมาร์ต กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยยินดีถือความยากจน พรหมจรรย์ และความนบนอบต่อพระสันตะปาปา ภายหลังจากได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่เมืองเวนิสในปี 1537แล้ว ท่านได้เดินทางไปยังกรุงลิสบอน แต่ต่อไปยังประเทศอินเดีย ไปขึ้นบกที่เมืองกัว ทางทิศตะวันตกของอินเดีย ในระยะเวลาสิบปีข้างหน้า  ท่านได้ทำให้ชาวฮินดู ชาวมาลายัน และชาวญี่ปุ่น ได้กลับใจเป็นจำนวนมากมาย

  วิธีการทำงานของท่าน คือ การไปเจริญชีวิตอยู่กับคนยากจน กินอยู่กับพวกเขา โดยรับประทานอาหารและมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเหมือนพวกเขาทุกอย่าง นอกจากนี้ยังใช้ไปเยี่ยมเยียนคนเจ็บและคนยากจน เป็นต้น

คนโรคเรื้อน ถึงกับบางครั้งไม่มีเวลานอนหลับพักผ่อน แต่ท่านก็ทำทุกอย่างด้วยความยินดีเสมอ ท่านยังได้เดินทางไปยังประเทศมาเลย์เซีย ญี่ปุ่น และตั้งใจจะเดินทางเข้าไปในประเทศจีน แต่ได้สิ้นชีวิต ก่อนจะเข้าไปในผืนแผ่นดินใหญ่ ท่านและนักบุญเทเรซาแห่งลีซิเออร์ ให้เป็นองค์อุปถัมภ์ของการแพร่ธรรมในปี 1925


 ข้อคิดสำหรับเรา

ประการที่ 1 เราคงไม่มีโอกาสเดินทางไปประกาศข่าวดีเหมือนนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ แต่ตามพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ตรัสว่า “จงไปสั่งสอนนานาชาติ” (มธ28:19) ทำให้สถานที่แพร่ธรรมของเรา คือ ครอบครัวของเรา ลูกๆของเรา สามีภรรยาของเรา เพื่อนร่วมงานของเรา

ประการที่ 2 เราได้รับการเรียกให้ประกาศข่าวดี ไม่ใช่ด้วยคำพูดเท่านั้น แต่ด้วยการเจริญชีวิตประจำวันของเรา

ประการที่ 3 มีแต่การยอมพลีตัวเองเท่านั้น ที่จะทำให้เรามอบสิ่งดีดีให้แก่ประเทศชาติ สังคม วัด และทุกๆคน เช่น การสวดภาวนา การให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ขาดแคลน การยินดีรับฟังปัญหาชีวิตของคนอื่น และแนวทางและการปลอบใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ เคยปฏิบัติมาก่อนแล้ว...

ข้าแต่ท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ช่วยวิงวอนเพื่อเราด้วยเทอญ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9) จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบ จงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้ คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตน และคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตน เขาจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงสงสารเขา และจงกลับมาหาพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมาย “ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส “สวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินฉันใด ทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่าน และความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉันนั้น” บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปี...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2023 ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัส (อฟ 4:1-7,...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์