"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบสาม เทศกาลธรรมดา
มธ 9:32-38…

32เมื่อคนที่เคยตาบอดทั้งสองคนจากไปแล้ว มีผู้พาคนใบ้ถูกปีศาจสิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้า 33ครั้นปีศาจถูกขับออกไปแล้ว คนใบ้ก็พูดได้ ประชาชนต่างประหลาดใจ กล่าวว่า “ยังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้เลยในอิสราเอล” 34แต่ชาวฟาริสีกล่าวว่า “คนนี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง”
35พระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและตามหมู่บ้าน ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด
36เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชน ก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง 37แล้วพระองค์ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย 38จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า” พระเยซูเจ้าเสด็จไปทั่วพระองค์ประกาศ และรักษาคนเจ็บมากมาย เพราะทุกคนต่างต้องการพระองค์ ทุกคนต่างแสวงหาพวกเขา พระวรสารนำเสนอสายพระเนตรที่แสนรักและอ่อนโยนของพระเยซูเจ้า “เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชน ก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง” พ่อยอมรับว่า ภาพที่พระวรสารนำเสนอคือภาพแห่งความรักและน่าประทับใจในสายพระเนตรของ พระองค์ และภาพที่ทำให้เราได้เห็นการเสด็จไปทั่ว ไปหาทุกคนที่ต้องการความหวัง ทุกคนที่กำลังสิ้นหวังและรอคอย... พระวรสารเสนอสองคำที่เราเห็นในคำแปลภาษาไทย สายพระเนตรของพระองค์สงสาร เพราะพวกเขาเหล่านั้น...

o เหน็ดเหนื่อย 

o ท้อแท้

o ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีผู้อภิบาลดูแล

• พ่อเห็นประโยคนี้แล้ว พ่อไปดูภาษาต้นฉบับที่มัทธิวบันทึกทันทีคือภาษากรีก วันนี้เราเจาะลึกถึงหัวใจของประโยคน่ารักนี้ในภาษาต้นฉบับกัน

o Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. (Mat 9:36 GNT)

o When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. (Mat 9:36 RSV)

o “เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชน ก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง”

• พ่อพบสองคำที่พ่อเห็น... คือ ที่ภาษาไทยของเราใช้คำว่า “เหน็ดเหนื่อยและท้อแท้” พ่อศึกษาหารากภาษา ก็พบนัยสำคัญที่น่ารักที่ภาษาต้นฉบับใช้

• ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “they were harassed and helpless” ภาษากรีก คือ “ἐσκυλμένοι καὶ ἐρριμμένοι” (แปลว่า กำลังหมดสภาพเป็นลมล้มลง และขาดความช่วยเหลือจริงๆ)

• ประเด็นคำสำคัญ พระองค์ทอดพระเนตรแห็นและพระองค์สงสาร คือ

o หรือรู้สึกลึกในหัวใจของพระองค์ต่อสถานการณ์ที่ทรงเห็น

o กล่าวได้ว่าภาพประชาชนที่พระเยซูเจ้าทรงเห็นนั้นกำลัง “กระทบพระทัยของพระเยซูเจ้า ฉุดเหวี่ยงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าอย่างแรง” ภาษาต้นฉบับทำให้เราเห็นชัดว่า ประชาชน

• เหตุการณ์เหล่านี้ ที่ทรงทอดพระเนตรเห็น.. พระองค์จึงปรารภเป็นข้อความที่พ่อได้ยินมาตั้งแต่พ่อยังเป็นเด็ก พ่อจำได้ขึ้นใจชัดเจน ไม่เคยลืม และข้อความนี้ตอนเด็กพ่อฟังก็ซึ่งใจ... “ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด”

o พ่อจำได้ชัดเจน.. ข้าวจะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย คือพระดำรัสของพระเยซูเจ้า ตอนเด็กพ่อได้ยินพ่อก็คิด พระองค์ต้องการคนงาน พระองค์อยากได้พระสงฆ์มาเป็นคนงานเพื่อเก็บเกี่ยว... หมายถึงมาอภิบาลดูและช่วยเหลือ เพื่อเอาใจใส่ ประชาชนที่กำลังอยู่ในสภาพที่เป็นลมล้มลงเพราะอ่อนแรงฝ่ายกาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บป่วยล้มลงเพราะหมดแรงฝ่ายวิญญาณ และขาดความช่วยเหลือจริงๆ

o พ่อจำได้ว่า พ่อได้ยินประโยคนี้แล้วพ่อมีความสุข พ่ออยากเป็นพระสงฆ์ต่อไป ใช่ก็ใช่นะ ตอนเด็กๆ ก็ฝันอยากทำมิสซา ชอบเล่นทำมิสซาแบบเด็กๆ แต่การเป็นพระสงฆ์นั้นคือเพื่อ “ถวายมิสซา” เท่านั้น หรือ... ถ้าเพียงเท่านี้ เบื่อตายเลย น่าเบื่อมาก เพราะวันหนึ่งทำงานชั่วโมงเดียว และวันธรรมดาก็ไม่ถึงด้วย... แม่ใช่นะ การเป็นพระสงฆ์มิใช่เพียงเท่านี้... แต่การเทศน์สอน การอภิบาลดูแล อภิบาลคนไม่สบาย ส่งศีล เยี่ยมเยียน ภาวนามากมาย และอภิบาลแต่เกิดจนวันตายก็ยังพาส่งต่อไปหาพระเจ้าพระบิดา... ยิ่งกว่านั้น ยังมีหน้าที่อีกมากมาย... พ่อสรุปจากสมัชชาฯ ที่เร่งรัดให้ฟัง แม้ไม่ใช่ทั้งหมดของงานพระสงฆ์เป็นการเร่งรัดครับ... (สมัชชาฯ ข้อ 30) คือ....
1. พระสงฆ์ สังฆานุกรและสังฆานุกรถาวร เป็นผู้ร่วมงานของพระสังฆราช มีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดีอาศัยพระพรแห่งศีลบวชอย่างสำคัญยิ่ง 
2. ต้องมีจิตใจและสำนึกว่าตนเองเป็นผู้ประกาศข่าวดี พร้อมจะอุทิศตนด้วยใจกว้างในการประกาศข่าวดีแก่พี่น้องทุกคน ร่วมมือกับพระสังฆราชอย่างใกล้ชิด
3. ต้องให้ความสำคัญกับการเทศน์สอนโดยเน้นการประกาศพระวาจา พวกเขาต้องรับฟังประชากรด้วยเช่นกัน เพื่อสามารถเชื่อมโยงสาระของตัวบทพระคัมภีร์เข้ากับสถานการณ์ที่ฆราวาสต้อง ดำเนินชีวิตในกระแสโลก 
4. มีความกระตือรือร้นในงานอภิบาล เช่น การออกเยี่ยมครอบครัว คนชรา และผู้เจ็บป่วย ประกาศข่าวดีในสถานศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือคนยากไร้ คนอพยพ ฯลฯ ต้องห่วงใยติดตามลูกแกะของตน และใส่ใจในผู้ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งรวมไปถึงพี่น้องต่างนิกายและต่างความเชื่อด้วย

• พ่อสรุปได้ชัดๆ ว่า “พระสงฆ์ คือ พระคริสตเจ้าในโลกปัจจุบันและต้องเป็นเสมอไป” นั้น ถูกต้องแล้ว... (และพวกเราคริสตชนทุกคนก็ควรเป็นเหมือนพระองค์เช่นเดียวกัน)

• พี่น้องที่รักง.. บ้านเณรใหญ่ของเรา “แสงธรรม” สมัยพ่อเป็นเณร... บ้านเณรใหญ่ ณ เวลานั้น มีเณรเกือบสองร้อยคน พ่อจำได้ว่า บ้านแน่นไปด้วยสามเณร พ่อจำได้ว่า เรามีตึกสี่ตึก และระยะนั้น เราต้องสร้างตึกที่ห้าสำหรับเป็นที่พักของสามเณร ห้องพักแบกกลุ่มมีสองตึกที่ออกแบบมาสำหรับสามเณรอยู่ด้วยกัน ห้องหนึ่งๆ เราอยู่กัน 5 คน พอดีๆ เพราะเราไม่ได้มีอะไรมาก ตู้ เตียงเรียงๆกัน โต๊ะเรียน ห้องน้ำสองห้อง เท่านั้น... สมัยพ่อจำได้แม่น ห้องไม่พอและต้องมีกลุ่มหนึ่งไปนอนห้องทีวีที่ชั้นล่างที่เปลี่ยนเป็นห้อง พักไม่มีห้องน้ำ ก็โอเคครับ แปลกตาไม่เหมือนใคร ไม่ต้องขึ้นบันไดไปหนึ่งปี... น่าจะปีนั้นปีเดียวแหละ และก็คงมีแต่กลุ่มพ่อนี่แหละ 5 คนต้องอพยพไปอยู่ห้องชั้นล่างของตึกนี้... (โชคดีที่อยู่จนจบปีแล้ว... เตียงนอนนั้นเรียงกันห้าเตียงห่างกันสักข้างละฟุตกว่า.. พ่อนอนเตียงกลางห้องพอดี๊พอดี... อยู่ห้องชั้นล่างนี้จนจบปี.. จึงมารู้ว่า ห้องนี้เคยเป็นที่ตั้งศพสามเณรคนหนึ่งที่เสียชีวิต...555 และพ่อทัศไนย์บอกว่า “เตียงกลางที่ลื้อนอนน่ะ คือตรงที่ตั้งศพพอดี นี่ๆๆๆ (ชี้พื้น) รอยกระถางธูปยังอยู่หัวเตียงลื้อเลย” 5555 โชคดีมารู้เรื่องตอนวันย้ายเปลี่ยนห้องเมื่อจบปีพอดี และท่านพ่อทัศไนย์ก็เข้ามาดูเราวุ่นวายกำลังย้ายของกัน...และท่านก็ชี้หลัก ฐานพร้อมเล่าเรื่อง... เหอๆๆๆ วันย้ายพอดี) พ่อออกนอกเรื่องไปแล้ว

• ปัจจุบัน ห้องที่เคยอยู่ 5 คน บัดนี้ เณร อยู่ห้องละ 3 คน บางห้องอยู่เพียง 2 คง และยังมีห้องเหลือไว้ตรงมุมตึกอีกสองห้อง... สรุปว่า สามเณรใหญ่ปีที่ผ่านมาเรามีแปดสิบคน ปีการศึกษาใหม่ที่จะเปิดเดือนหน้านี้ก็คงประมาณนี้ และมองไปในอนาคต.. จำนวนสามเณรกำลังลดลงครับ เห็นได้ชัด... ปริมาณก่อน คุณภาพกำลังพยายามเร่งอยู่ครับ... วัตถุดิบเพื่อผลิตพระสงฆ์ เพื่อเข้าบ้านเณร คือ เด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ (ครอบครัวปัจจุบันก็ลูกน้อย แต่งงานน้อย การศึกษา การเลี้ยงดูก็อบรมยากขึ้น.. จริงไหมครับ)

• เอาละครับ พ่อสรุปละครับ... พ่อรักประโยคสุดท้ายของพระเยซูเจ้าวันนี้ที่ทำให้พ่อคิดถึงกระแสเรียกเพื่อ เป็นพระสงฆ์ “ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด”

• วอนขอกระแสเรียกกันนะครับ ภาวนาเพื่อพระกระแสเรียก ภาวนาเพื่อพระกระแสเรียกที่มีคุณภาพมากๆขึ้นไปอีก... เมื่อวานพ่อขับรถกลับบ้าน พ่อจอดรถเปิดหน้าต่างดูทุ่งนาที่เหลือรอการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่เมื่อวาน พ่ออ่านพระวรสารนี้ พ่อไตร่ตรองอดีตตนเองในบ้านเณร และปัจจุบัน พ่อคิดว่า เราต้องภาวนา และช่วยกันรัก ส่งเสริม เพื่อพระกระแสเรียกกันให้มากขึ้นนะครับ

• พี่น้องที่รัก... 

o พระสงฆ์ต้องรักสัตบุรุษให้มากขึ้นทุกวัน อภิบาลเทศน์สอนภาวนาและทำงานไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อความดีส่วนรวมของคริสต ชนและสังคม... และต้องเห็นใจสัตบุรุษที่ลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้ พวกเราพระสงฆ์ต้องไม่สะสมความร่ำรวยใดๆ แต่ต้องยากจนลงเพื่ออยู่กับพี่น้องผู้ยากจนตามที่พระสันตะปาปาสอน และพระเยซูเจ้าทรงเป็นต้นแบบของเรา

o สัตบุรุษรักพระสงฆ์มากขึ้นเช่นกัน ภาวนาเพื่อพระสงฆ์ เพื่อสังฆานุกร ภาวนาเพื่อกันและกัน ภาวนาเพื่อสามเณร เด็กๆ เยาวชน... และดูแลเลี้ยงดูเด็กๆในครอบครัว สอนคำสอน ความเชื่อ คุณธรรม และสอนพวกเขา สำคัญมาก “เรียกพวกเขา ให้ไปเป็นพระสงฆ์ ไปเป็นนักบวช..และไปเป็นคริสตฆราวาสที่ดีจริงๆของสังคม”

o ขอพระเจ้าโปรดอวยพรทุกท่านครับ และประทานกระแสเรียกเพื่อความรักของพระองค์ เพื่อข่าวดีของพระองค์ให้มากขึ้นเสมอครับ “โปรดส่งคนงานมาเถิดพระเจ้าข้า”

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร 1:1-6) ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์เป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า “กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม...
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9)...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์