"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่เก้า เทศกาลธรรมดา
มก 12:35-37…

35พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนอยู่ในพระวิหาร ตรัสถามว่า “บรรดาธรรมาจารย์พูดได้อย่างไรว่าพระคริสต์เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด 36เพราะกษัตริย์ดาวิดเอง เมื่อได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้า ได้ตรัสว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
เชิญประทับนั่งเบื้องขวาของเรา
จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่าน
อยู่ใต้เท้าของท่าน
37เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงเรียกพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระคริสต์จะทรงเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดได้อย่างไร” ประชาชนจำนวนมากฟังพระองค์ด้วยความพอใจ


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• เราเคยได้ยินสำนวน “บุตรของดาวิด” บ่อยๆครับ... เราเคยได้ยิน “โฮซานนาแด่โอรสของดาวิด” และพระเยซูเจ้าก็ได้เชื่อว่า “เยซูบุตรดาวิด บุตรอับราฮัม” เราเคยได้ยินคนตาบอดที่เยรีโอร้องว่า “พระเยซูโอรสกษัตริย์เจ้าข้าฯ โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิด”... คำว่า “บุตรดาวิด”

• วันนี้ พ่อเริ่มเขียนบทเทศน์กับพระวาจาวันนี้ พ่อรู้สึกว่า เป็นการเขียนบทเทศน์ที่ยากนิดหน่อย และมั่นใจว่า บรรดาพระสงฆ์ผู้เทศน์ที่พบพระวาจาวันนี้ก็คงไปกันไม่ค่อยจะเป็นหรอกครับ เพราะพระวาจาวันนี้ต้องเรียกว่า “พระวาจาปราบเซียน” พ่ออ่านแล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่ค่อยไหวเหมือนกัน พระวรสารวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ พ่อกำลังเขียนไปก็กำลังจับประเด็นไปด้วยครับ เอ จะทำอะไรกับพระวรสารวันนี้ดี จะให้พระวรสารวันนี้สอนอะไรเราดีหนอ...

• พ่อจับประโยคแรกก่อนเลยครับ “พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนในพระวิหาร” 

o ในบริบทของพระคัมภีร์ เราต้องถามว่า พระองค์ไปเทศน์ในพระวิหารได้อย่างไร?พระองค์เป็นใคร? เสด็จมาสอนในพระวิหารได้อย่างไร? ปกติเป็นหน้าที่ของบรรดาธรรมจารย์ผู้มีอำนาจหน้าที่ “นั่งบนที่นั่งของโมเสส” ปกติตามศาลาธรรมจะมีที่นั่งที่ระลึถึงโมเสส และอำนาจสอนของโมเสส” บรรดาธรรมจารย์และสมณะก็ทำหน้าที่สอน

o แล้วพระเยซูเจ้าเป็นใครมาสอนในพระวิหาร... แน่นอนที่สุด พระคัมภีร์นำเสนอว่า “พระองค์คือบุตรของดาวิด” ในที่นี้หมายความว่า พระองค์คือพระแมสซียาห พระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาให้เป็นประกาศ เป็นมหาสมณะสูงสุด และเป็นกษัตริย์นิรันดร

o พ่อคิดว่า เรายอมรับได้เลยว่า พระองค์ทรงอำนาจสั่งสอนและสอนคำสอนแท้จริงแก่เราเสมอ

• พระองค์เป็นบุตรของดาวิด แต่ในพระคัมภีร์วันนี้อ้างชัดเจนว่ากษัตริย์ดาวิดทรงเรียกพระแมสซียาห์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเจ้านาย” My Lord พี่น้องที่รัก มาจับประเด็นตรงนี้นิดเดียวครับ

o ภาษาฮีบรู “ดาวิด” DaWiD พ่อเขียนด้วยตัวอักษาใหญ่สำหรับพยัญชนะ DWD ซึ่งเป็นราศัพท์ภาษาฮีบรูที่มีตัวอักษรสามตัว โดยความหมายของรากนี้ “ดาวิด” แปลว่า “ที่รัก” ดาวิดเป็นชื่อของกษัตริย์ที่พระยาห์เวห์ทรงรัก ทรงรักและเลือกสรร

o ความรัก ทำให้เกิดการเลือก... พ่อคิดว่านี่คือความจริง “พระเจ้าทรงรักดาวิด” พ่อชอบคำนี้จริงๆ “คำว่าดาวิดแปลว่า ที่รัก” น่ารักจริงๆ 

o สิ่งที่น่าทึ่งมากๆคือ กษัตริย์ดาวิด ทรงเรียก “พระแมสซียาห์หรือ พระคริสตเจ้า” ว่า “เจ้านายขอข้าพเจ้า” (My Lord)

o พ่อมาถึงจุดสำคัญละครับ... ดาวิด ที่แปลว่า ที่รัก เรียก “พระคริสต์ หรือพระแมสซียาห์ที่พระเจ้าทรงสัญญาในอนาคต คือ พระเยซูคริสตเจ้าที่เราได้รู้จักว่า “เจ้านาย””

• พี่น้องครับ... พ่อขอสรุปทันทีว่า “เจ้านายของดาวิดที่แปลว่า ที่รัก คือพระคริสตเจ้า พระเยซู” ดังนั้น เราทุกคนมี “เจ้านายสูงสุดคือเหนือกว่าดาวิด นั่นคือ “พระเยซูคริสตเจ้า” นะครับ

o นี่คือเหตุผลที่เราคริสตชน มีเจ้านายเป็นความรักจริงๆ เจ้านายที่เราต้องรับใช้สูงสุดจริงๆคือ “ความรัก”

o พี่น้องที่รัก...เคยได้ยินคำว่า “ทาส” (Slave ภาษากรีก คือ Doulos) พี่น้องเคยได้ยินนะครับครับ ปกติทาสไม่มีอิสรภาพเลย ทาสต้องยอมทำตามทุกอย่างที่เจ้านายต้องการ ไม่ทำไม่ได้ ไม่มีอิสรภาพแต่อย่างใด แต่ ทาสแบบที่ดาวิดเคยเป็นคือทาสรับใช้ความรัก จนได้ชื่อว่า เป็น “ความรัก” ความรักทำให้คนเรายอมเป็น “ทาสเพราะความรัก” ไม่ได้ถูกบังคับให้เป็นทาส แต่ยอมที่จะเป็นทาสเพราะความรักเสมอไป

• ลองอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ดูสิครับ...

o “เมื่อท่านซื้อทาสชาวฮีบรูมา เขาจะเป็นทาสรับใช้ท่านอยู่หกปี ในปีที่เจ็ดเขาจะเป็นอิสระโดยไม่ต้องจ่ายค่าไถ่ตนเอง…แต่ถ้าทาสประกาศว่า “ข้าพเจ้ารักนาย รักภรรยาและลูก ข้าพเจ้าไม่อยากเป็นอิสระ” ในกรณีเช่นนี้ นายจะนำเขามาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พาไปที่ประตูหรือเสาประตู เพื่อใช้เหล็กหมาดเจาะใบหูของเขา เขาจะเป็นทาสของนายไปตลอดชีวิต” (อพย 21)

o เป็นทาสครบหกปี ซื้อมาหรือได้มาในรูปแบบใดก็ตาม เมื่อ...ครบหกปีเขามีอิสรที่จะไปอย่างอิสรไม่เป็นทาส เขาเป็นทาสเพราะเขาต้องเป็นทาส แต่...ที่สุดเขาประกาศว่า “เขารักนาย” เขาจึงขอเป็นทาสตลอดไป เพราะความรัก... 

o ตรงนี้แหละที่พ่ออยากให้พวกเราได้ประทับใจ และเลือกที่จะเป็นแบบดาวิด และเรียก พระเยซูพระเจ้าองค์ความรักว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า” หรือ “เจ้านายแห่งความรัก” ตลอดไปเลยนะครับ

• พี่น้องที่รัก พ่อขอให้เราเป็น “ดาวิด” เป็น “ที่รัก” แก่กันและกันเสมอครับ.... และที่สำคัญที่สุด....เพราะเจ้านายนิรันดรของเราไม่ใช่เพียงดาวิด (DWD ที่รัก) แต่ทรงเป็น “พระเจ้าองค์ความรักนิรันดร” ตลอดไป....


• พี่น้อง “ดาวิด” ที่รักของพ่อ ที่รักของพระเจ้า ครับ พระเยซูเจ้าสอนในพระวิหารได้เพราะทรงเป็นพระเจ้าเหนืออาจารย์ เป็นอาจารย์เหนืออาจารย์ เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ เหนือกว่าโมเสสและธรรมาจารย์ทุกคน เพราะพระองค์คือ “พระเจ้าองค์ความรัก” ครับ ทรงเป็นสุดยอดดาวิดแห่งชีวิตของเราทุกคนครับ... ขอพระเจ้าองค์ความรัก รักทุกท่านครับ.... 


• เชื่อในพระองค์ดังเช่นทุกคนที่พระวิหาร “ประชาชนจำนวนมากฟังพระองค์ด้วยความพอใจ” ขอให้เราที่ได้ฟังพระวาจาจากพระเจ้าองค์ความรัก ทำให้เราทุกคนได้รักพระองค์มากขึ้นเสมอครับ... 


• ขอให้เราได้เป็น “ทาสความรัก” ขอพระเจ้าเสมอไปนะครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9) จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบ จงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้ คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตน และคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตน เขาจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงสงสารเขา และจงกลับมาหาพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมาย “ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส “สวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินฉันใด ทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่าน และความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉันนั้น” บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปี...
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง (1...
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2023 ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัส (อฟ 4:1-7,...

สุข ทุกข์ อยู่กับพระ @เทเรซาน้อย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์