"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 101

ผู้ปกครองในอุดมการณ์a

           สดด เกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้น่าจะใช้ในพิธีราชาภิเษก เมื่อพระราชาองค์ใหม่ทรงสาบานว่าจะทรงครองราชย์ด้วยความเที่ยงธรรม จะทรงขจัดคนชั่วร้ายและข้าแผ่นดินที่ไม่ซื่อสัตย์  โลกของเราต้องการผู้ปกครองที่มีความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมไม่ด่างพร้อย มีความมุ่งมั่นจะขจัดคนชั่วร้ายและส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชน เราอาจใช้ สดด บทนี้เพื่ออธิษฐานภาวนาสำหรับผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมือง ให้เขาปฏิบัติตามพระแบบฉบับของพระคริสตเจ้าซึ่งทรงเป็นพระราชาที่ดีพร้อมทุกอย่างเพียงพระองค์เดียว

เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าพเจ้าจะขับร้องถึงความรักมั่นคงและความยุติธรรม

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์

2      ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตอย่างเฉลียวฉลาดในหนทางที่ไร้ตำหนิ

            เมื่อใดเล่าพระองค์จะเสด็จมาพบข้าพเจ้า?b

        ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยใจบริสุทธิ์ภายในบ้านของข้าพเจ้า

3          ข้าพเจ้าจะไม่ยอมมองดูกิจการชั่วร้ายใดๆc

        ข้าพเจ้ารังเกียจผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์

            เขาจะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับข้าพเจ้า

4      ผู้ที่มีใจคดโกงจงอยู่ห่างจากข้าพเจ้า

            ข้าพเจ้าไม่ยอมรู้จักคนชั่วร้าย

5      ผู้ที่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่างลับๆ ข้าพเจ้าจะทำลายเสีย

            ผู้ที่มีตาจองหองและมีใจหยิ่งยโส ข้าพเจ้าทนไม่ได้

6      ดวงตาของข้าพเจ้ามองหาผู้ซื่อสัตย์ในแผ่นดิน

            เพื่อจะได้อยู่กับข้าพเจ้า

        ผู้ที่ดำเนินชีวิตในหนทางไร้ตำหนิ

            จะมารับใช้ข้าพเจ้า

7      ผู้มุ่งจะหลอกลวงผู้อื่นจะไม่อาศัยอยู่ในบ้านของข้าพเจ้า

            คนพูดเท็จจะไม่ยืนอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า

8      ทุกๆเช้าdข้าพเจ้าจะทำลายคนชั่วร้ายทั้งปวงของแผ่นดิน

            เพื่อกำจัดคนทำชั่วทั้งหลายให้หมดไปจากเมืองของพระยาห์เวห์

101 aเพลงสดุดีบทนี้บรรยายถึงคุณสมบัติของผู้ปกครองในอุดมการณ์ ชวนให้คิดถึงข้อความหลายตอนในหนังสือสุภาษิต

b "เสด็จมาพบข้าพเจ้า" อาจเป็นการกล่าวพาดพิงถึงพระเมสสิยาห์ในอนาคต ซึ่งเป็น "ผู้ที่จะมา" ดู มธ 11:3; ยน 4:25

c "กิจการชั่วร้ายใดๆ" แปลตามตัวอักษรว่า "เรื่องของเบลีอัล" ซึ่งหมายถึงการนมัสการรูปเคารพ

d "ทุกๆเช้า" เวลาเช้าเป็นเวลาที่พระเจ้าโปรดปราน (สดด 17:15 เชิงอรรถ d) และเป็นเวลาตัดสินคดีทั้งในโลกนี้และในสวรรค์ (สดด 46:6; 73:14; 2 ซมอ 15:2; โยบ 7:18; อสย 33:2; ยรม 21:12; ศฟย 3:5

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก