"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 100

คำเชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้าa

เพลงสดุดีบทนี้แม้จะสั้น แต่แสดงแก่นของความเชื่อที่อิสราเอลมีเกี่ยวกับพระเจ้า คือ พระเจ้าทรงสร้างชาวอิสราเอลและทรงกระทำพันธสัญญากับเขา ทรงเลือกสรรเขาจากนานาชาติมาเป็นของพระองค์ ให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นพิเศษ เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงหวังจะได้รับการนมัสการสรรเสริญ และขอบพระคุณจากเขา  เราคริสตชนอาจขับร้อง สดด บทนี้ด้วยความยินดีมากกว่าชาวอิสราเอล เพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแน่นแฟ้นกว่าชาวอิสราเอลมาก ศีลล้างบาปทำให้เราเข้ามาร่วมอยู่ในครอบครัวของพระตรีเอกภาพและเป็น "ชาติที่ทรงเลือกสรรไว้ เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระองค์" (1 ปต 2:9)

เพลงสดุดี เพื่อขอบพระคุณ

1      แผ่นดินทั้งมวลเอ๋ย จงโห่ร้องสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด

2      จงรับใช้พระยาห์เวห์ด้วยความยินดี

              จงเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์

              จงโห่ร้องด้วยความปรีดา

3      จงรู้ไว้ว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า

              พระองค์ทรงสร้างเรา เราเป็นของพระองค์

              เป็นประชากรของพระองค์ เป็นฝูงแกะที่ทรงเลี้ยงดู

4      จงเข้าประตูของพระองค์ พลางขับร้องขอบพระคุณ

              จงขอบพระคุณพระองค์ และถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์

5      เพราะพระยาห์เวห์มีพระทัยดี

              ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์b

              ความซื่อสัตย์ของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัย

100 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า เป็นบทสุดท้ายในชุดเพลงสดุดีสรรเสริญพระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ (สดด 93 - 100) คงใช้ขับร้องในขณะที่ผู้ร่วมพิธีแห่เข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์เพื่อถวายศานติบูชา ดู ลนต 7:11-12.

b "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์" เป็นสร้อยตอบรับที่ใช้ในพิธีกรรมตั้งแต่โบราณมา (ยรม 33:11) นอกจากในเพลงสดุดีแล้ว สร้อยตอบรับนี้ยังพบได้อีกหลายแห่งในพระคัมภีร์ เช่น 2 พศด 5:13; 7:3; 20:21; อสร 3:11; ยดธ 13:21 (Vg); 1 มคบ 4:24; เทียบ มคา 7:20.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก