"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 95

คำเชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้าa

            สดด บทนี้เป็นคำเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมพิธีกรรมเพื่อสรรเสริญและถวายนมัสการแด่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นกษัตริย์และพระผู้สร้างสรรพสิ่ง และยังทรงเป็นผู้เลี้ยงดูประชากรของพระองค์อีกด้วย ผู้นำขับร้องเตือนประชาชนให้เชื่อฟังพระเจ้า อย่าไปเอาอย่างบรรดาบรรพบุรุษที่เคยมีใจแข็งกระด้างถึงกับทดลองพระเจ้า พระศาสนจักรใช้ สดด บทนี้เป็นบทนำพิธีทำวัตรประจำวัน เพื่อเชิญชวนทุกคนให้ถวายคารวกิจต่อพระเจ้าจากใจจริง

1      มาเถิด เราจงสรรเสริญพระยาห์เวห์ด้วยความยินดี

            เราจงโห่ร้องสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นหลักศิลาbที่ช่วยเราให้รอดพ้น

2      เราจงเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์เพื่อขอบพระคุณ

            เราจงโห่ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ด้วยความยินดี

3      เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

            ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าใดๆ

4      ส่วนลึกสุดของแผ่นดินอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์

            ยอดภูเขาสูงสุดก็เป็นของพระองค์

5      ทะเลเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้าง

            พระหัตถ์ของพระองค์ปั้นแผ่นดินแห้ง

6      มาเถิด เราจงกราบนมัสการพระองค์

        เราจงคุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ผู้ทรงสร้างเรา

7      เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา

            และเราเป็นประชากรที่ทรงเลี้ยงดูดุจฝูงแกะ

        เป็นฝูงแกะที่พระองค์ทรงนำ

            ท่านทั้งหลายจงฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในวันนี้เถิด

8      "ท่านอย่าทำใจให้แข็งกระด้างเหมือนที่เมรีบาห์

            เหมือนในวันนั้นที่มัสสาห์ในถิ่นทุรกันดารc

9      เมื่อบรรพบุรุษของท่านทดลองเรา

            เขาทดสอบเรา แม้ได้เห็นการกระทำของเราแล้ว"

10    เราเอือมระอาคนรุ่นนั้นdเป็นเวลานานสี่สิบปี

            และพูดว่า "เขาทั้งหลายเป็นประชาชนที่มีใจไม่เที่ยงตรง

            เขาไม่ยอมรู้จักทางของเรา

11    ดังนั้น เราจึงปฏิญาณด้วยความโกรธ

            ว่าเขาทั้งหลายจะไม่มีวันได้เข้าในที่พักผ่อนของเราeเลย"

95 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า ใช้ในขบวนแห่ อาจเป็นในเทศกาลอยู่เพิง (เทียบ ฉธบ 31:11).

b "หลักศิลา" อาจเท้าความถึงก้อนหินที่โมเสสตีแล้วมีน้ำไหลออกมาในถิ่นทุรกันดาร (อยพ 17:1ฯ)      หรืออาจหมายถึงพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม (2 ซมอ 24:18)

c "เมรีบาห์" แปลว่า "การโต้เถียง"  ส่วน "มัสสาห์" แปลว่า "การทดลอง"

d "คนรุ่นนั้น" แปลตามสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ  ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "คนรุ่นหนึ่ง"

e "ที่พักผ่อนของเรา" หมายถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญา (แผ่นดินคานาอัน) และยังหมายถึงพระวิหารที่ประทับของพระเจ้าอีกด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก