"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 94

พระเจ้าทรงเที่ยงธรรมa

            สดด บทนี้เป็นทั้งคำอ้อนวอน ขอบพระคุณและบทประพันธ์ประเภท "ปรีชาญาณ" ผู้กล่าวข้อความใน สดด บทนี้คงมีตำแหน่งทางการ เช่นเป็นประกาศกหรือกษัตริย์ เขากล่าวถึงการกระทำที่เลวร้ายของคนชั่ว และเตือนคนชั่วเหล่านั้นว่าพระเจ้าผู้ทรงล่วงรู้ทุกสิ่งทรงทราบว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ แล้วผู้ประพันธ์แสดงความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องเขา และคนดีมีธรรมทั้งหลายให้ปลอดภัยจากคนชั่วเหล่านั้น   เมื่อใช้ สดด บทนี้ภาวนา คริสตชนอาจคิดถึงสมาชิกหลายคนของสังคมที่กำลังเผชิญกับความอยุติธรรมและถูกข่มเหง เขากำลังร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้พระองค์เสด็จมาช่วยเหลือ และประทานความยุติธรรมให้เขา

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ประทานความยุติธรรม

            ข้าแต่พระเจ้าผู้ประทานความยุติธรรม โปรดทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์เถิด

2      องค์พระผู้พิพากษาแผ่นดิน โปรดทรงลุกขึ้นเถิด

            โปรดทรงตอบสนองคนหยิ่งยโสให้สาสมเถิด

3      ข้าแต่พระยาห์เวห์ อีกนานเพียงใดที่คนชั่วร้าย

            อีกนานเพียงใดที่คนชั่วร้ายยังจะร่าเริงอยู่ได้?

4      ผู้กระทำชั่วทั้งหลายกล่าวร้าย

            พูดจาโอหังและโอ้อวด

5      ข้าแต่พระยาห์เวห์ เขาเหล่านั้นเหยียบย่ำประชากรของพระองค์

            เขาข่มเหงผู้รับมรดกของพระองค์

6      เขาฆ่าหญิงม่ายและชายต่างด้าว

            เขาสังหารลูกกำพร้า

7      เขาคิดว่า "พระยาห์เวห์ทรงมองไม่เห็น

            พระเจ้าแห่งยาโคบไม่เอาพระทัยใส่"

8      เจ้าคนเบาปัญญาในหมู่ประชากรเอ๋ย จงเข้าใจเถิด

            เจ้าคนโง่เอ๋ย เมื่อใดจะฉลาด

9      พระองค์ผู้ทรงสร้างหูจะไม่ทรงได้ยินกระนั้นหรือ?

            พระองค์ผู้ทรงสร้างนัยน์ตาจะทรงมองไม่เห็นหรือ?

10    พระองค์ผู้ทรงอบรมสั่งสอนนานาชาติจะไม่ทรงลงโทษหรือ?

            พระองค์ทรงสั่งสอนความรู้แก่มนุษย์

11    พระยาห์เวห์ทรงทราบความคิดของมนุษย์

            ว่าเป็นเพียงลมหายใจbเฮือกเดียว

12    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้ที่พระองค์ทรงอบรมสั่งสอนย่อมเป็นสุข

            พระองค์ทรงสอนเขาให้รู้ธรรมบัญญัติของพระองค์c

13    พระองค์จะประทานการพักผ่อนแก่เขาในวันเคราะห์ร้าย

            จนกว่าหลุมจะถูกขุดสำหรับคนชั่ว

14    พระยาห์เวห์จะไม่ทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์

            จะไม่ทรงละทิ้งมรดกของพระองค์

15    เพราะการวินิจฉัยจะกลับเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่ง

            และผู้มีใจซื่อตรงทั้งหลายก็จะดำเนินตาม

16    ผู้ใดจะลุกขึ้นมาเคียงข้างข้าพเจ้าเพื่อต่อสู้กับคนชั่วร้าย

           ผู้ใดจะยืนอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อต่อสู้กับผู้กระทำความชั่ว?

17    หากพระยาห์เวห์ไม่เสด็จมาช่วยข้าพเจ้า

     ในไม่ช้าข้าพเจ้าคงจะไปอาศัยอยู่ในแดนแห่งความเงียบสงัดd

18    เมื่อข้าพเจ้าพูดว่า "เท้าของข้าพเจ้ากำลังลื่นไถล"

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์ก็จะเข้ามาค้ำจุนข้าพเจ้า

19    เมื่อข้าพเจ้ามีความกังวลใจหลายเรื่อง

            พระองค์ก็ประทานกำลังใจและความยินดีแก่ข้าพเจ้า

20    ศาลอธรรมที่ใช้ข้อกำหนดเพื่อก่อความทุกข์

            จะเป็นพันธมิตรกับพระองค์ได้หรือ?

21    คนเหล่านั้นร่วมกันทำร้ายชีวิตของผู้ชอบธรรม

            และตัดสินประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์

22    แต่พระยาห์เวห์ทรงเป็นป้อมปราการสำหรับข้าพเจ้า

            พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นหลักศิลาลี้ภัยของข้าพเจ้า

23    พระองค์จะทรงบันดาลให้ความชั่วที่เขากระทำกลับมาทำร้ายเขา

            พระองค์จะทรงทำลายล้างเขาเพราะความชั่วร้ายของเขา

        พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราจะทรงทำลายเขาโดยสิ้นเชิง

94 a เพลงสดุดีบทนี้ยืนยันคำสอนดั้งเดิมของผู้มีปรีชา เช่นเดียวกับหนังสือสุภาษิต

b "ลมหายใจ" เป็นคำที่ผู้นิพนธ์หนังสือปัญญาจารย์ชอบใช้ หมายถึงความอนิจจังของมนุษย์

c "ธรรมบัญญัติ" ในที่นี้มีความหมายกว้างมาก คือหมายถึงความจริงที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้ทราบ รวมทั้งกฎศีลธรรมด้วย

d "แดนแห่งความเงียบสงัด" หมายถึง "แดนมรณะ" ที่ผู้ตายทุกคนต้องไปอยู่

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก