"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 23

ผู้เลี้ยงที่ดีa

เพลงสดุดีแสดงความหวังยอดนิยมบทนี้ใช้ภาพ 2 ภาพบรรยายถึงความรักความเอาพระทัยใส่ ที่พระเจ้าทรงมีต่อประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงเป็น "ผู้เลี้ยงแกะ" ซึ่งนำฝูงแกะไปยังทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด และทรงเป็น "เจ้าภาพ" ซึ่งจัดเตรียมโต๊ะอาหารชั้นยอดต้อนรับแขกที่มาหา ภาพของพระเจ้าในฐานะ "ผู้เลี้ยง(แกะ)ของอิสราเอล" (สดด 80:1) เป็นภาพที่ปรากฏบ่อยๆในพันธสัญญาเดิม โดยเฉพาะในข้อเขียนของประกาศก (อสย 40:11; อสค 34:11-16) พระเยซูเจ้าทรงใช้ภารกิจคนเลี้ยงแกะเช่นนี้ตรัสถึงพระองค์ (ยน 10:11-18) ข้อเขียนในพันธสัญญาใหม่ฉบับหลังๆยังใช้ภาพนี้กล่าวถึงพระเยซูเจ้า (ฮบ 13:20; 1 ปต 2:25; วว 7:17) ข้อความที่กล่าวถึงน้ำ น้ำมันและเหล้าองุ่นชวนให้ระลึกถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ในพิธีรับคริสตชนใหม่ คือ ศีลล้างบาป ศีลกำลังและศีลมหาสนิท

เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจึง  ไม่ขาดสิ่งใด

2      พระองค์ทรงปล่อยให้ข้าพเจ้านอนพักอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจี

        ทรงนำข้าพเจ้าไปริมสายนทีที่เงียบสงบ

3      เพื่อฟื้นฟูจิตใจของข้าพเจ้า

        ทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดินไปบนมรรคาแห่งความชอบธรรม

        ทรงซื่อสัตย์ต่อพระนามของพระองค์

4      แม้ข้าพเจ้าจะต้องเดินไปในหุบเขาที่มืดมิด

        ข้าพเจ้าก็จะไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้าb

        พระคทาและธารพระกรของพระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าอุ่นใจ

5      พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้สำหรับข้าพเจ้า

        ต่อหน้าเหล่าศัตรู

        ทรงเทน้ำมันเจิมศีรษะcของข้าพเจ้า

        ทรงเทเครื่องดื่มลงในถ้วยของข้าพเจ้าจนล้นปรี่

6      พระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามข้าพเจ้าไปทุกวันตลอดชีวิต

        ข้าพเจ้าจะพำนักdอยู่ในพระเคหาของพระยาห์เวห์ตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์

23 a พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ดูแลผู้ชอบธรรม เปรียบเทียบได้เป็น 2 ภาพพจน์ คือเป็นเสมือนผู้เลี้ยงแกะ (ข้อ 1-4) และเป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงสมัยพระเมสสิยาห์ (ข้อ 5-6)

b “พระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้า” เป็นข้อความแสดงความเชื่อของชาวอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้าง คอบปกป้องดูแลประชากรและผู้ที่ทรงเลือกสรร (เทียบ ปฐก 26:3; ฉธบ 31:6)

c การเทน้ำมันเจิมศีรษะเป็นธรรมเนียมแสดงการต้อนรับในตะวันออกกลาง สดด 92:10; 133:2; ปญจ 9:8; อมส 6:6; ลก 7:46.

d “ข้าพเจ้าจะพำนัก” ตามฉบับแปลโบราณ  ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ข้าพเจ้าจะกลับมา”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก