"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 12

คำอธิษฐานขอความช่วยเหลือให้พ้นจากคนโกงa

ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีคร่ำครวญบทนี้ เป็นทุกข์ที่สังคมมนุษย์ขาดความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อกัน เขาเห็นแต่การตีสองหน้าและการมุสา แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีพระวาจาน่าเชื่อถือที่สุด ทรงสัญญาว่าจะทรงยื่นพระหัตถ์เข้ามาปกป้องผู้อ่อนแอซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบในสภาพการณ์เช่นนี้ พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานอิสรภาพแท้จริงแก่ผู้ที่ติดตามพระองค์ ถ้าเขาพร้อมที่จะยืนหยัดปกป้องความจริงที่พระองค์ทรงสอน (เทียบ ยน 8:31-32)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้เครื่องสายประกอบเสียงคู่แปด

เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดช่วยด้วยเถิด

               ผู้จงรักภักดีไม่มีเหลือแล้ว

               ผู้ซื่อสัตย์หายไปแล้วbจากหมู่บุตรแห่งมนุษย์

2      ทุกคนกล่าวเท็จต่อกัน

               ปากหวานแต่ขาดความจริงใจ

3      ขอพระยาห์เวห์ทรงปิดปากหวานทั้งหลาย

               ขอทรงตัดลิ้นของผู้กล่าวคำโอหัง

4      ผู้ที่กล่าวว่า “พลังของเราอยู่ที่ปลายลิ้น

               ริมฝีปากเป็นอาวุธของเรา

               ใครเล่าจะมาเป็นนายบังคับเราได้”

5      พระยาห์เวห์ตรัสว่า “บัดนี้ เราจะลุกขึ้น

               เพราะคนยากจนถูกข่มเหง และผู้ขัดสนคร่ำครวญ

               เราจะให้ความปลอดภัยแก่ผู้ที่ปรารถนา”

6      พระสัญญาของพระยาห์เวห์บริสุทธิ์ปราศจากการเจือปน

               เหมือนเนื้อเงินบริสุทธิ์ที่หลอมในเบ้าดินcถึงเจ็ดครั้ง

7      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงเฝ้าดูแลข้าพเจ้าทั้งหลาย[1]

               จะทรงพิทักษ์คุ้มกันให้พ้นจากเชื้อสายคนพาลเหล่านี้ตลอดไป

8      คนชั่วมีอยู่ทุกแห่งหน

               คนเลวที่สุดในหมู่มนุษย์ได้รับการยกย่อง

12 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาตามลีลาของบรรดาประกาศก มนุษย์ชอบหลอกลวงทั้งในคำพูดและการกระทำ ผิดกับพระเจ้าซึ่งทรงซื่อสัตย์รักษาพระสัญญาเสมอ

b “หายไปแล้ว” แปลโดยคาดคะเน

c แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด พระวาจาของพระเจ้าจริงแท้ ไม่หลอกลวง

e ต้นฉบับไม่ชัด แปลโดยคาดคะเน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก