"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 11

ผู้ชอบธรรมวางใจในพระเจ้า

ในสังคมที่ไม่มีกฎเกณฑ์ทางศาสนาและศีลธรรม คนดีมีธรรมจะต้องวิ่งหนีจึงจะปลอดภัยหรือ? ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีตอบว่าไม่จำเป็น ผู้ที่วางใจในพระเจ้าไม่มีเหตุผลจะต้องกลัว คริสตชนที่ได้ฟังพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็น "เกลือดองแผ่นดิน" (เทียบ มธ 5:13) น่าจะมีคำตอบเช่นเดียวกัน ความเลวร้ายที่ปรากฏในสังคมของเราคงไม่หมดไปถ้าคริสตชนคิดเพียงแต่จะหนีปัญหาให้ตนปลอดภัยโดยอยู่เฉยๆ

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระยาห์เวห์

               ท่านทั้งหลายจะกล่าวกับข้าพเจ้าได้อย่างไรว่า

                     “จงหลบหนีไปยังภูเขาเหมือนนกเถิด?”a

2       เพราะดูสิ คนชั่วกำลังจะโก่งคันธนู

               เอาลูกธนูพาดสายไว้แล้ว

                     เพื่อยิงผู้มีใจซื่อตรงจากมุมมืด

3      หากรากฐานพังทลายลง ผู้ชอบธรรมจะทำอะไรได้

4      พระยาห์เวห์ประทับอยู่ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

          ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระบัลลังก์ของพระองค์อยู่ในสวรรค์

        พระเนตรของพระองค์เฝ้าดูโลกb

               ทรงพิจารณาบุตรแห่งมนุษย์อย่างละเอียด

5      พระยาห์เวห์ทรงตรวจสอบทั้งผู้ชอบธรรมและคนอธรรม

               ผู้ใดชอบกระทำการรุนแรง พระองค์ก็ทรงเกลียดชัง

6      จะทรงบันดาลให้ถ่านที่ลุกเป็นไฟcและกำมะถัน

               ตกลงมาดังสายฝนเหนือคนชั่ว

                     ลมร้อนแรงจะเป็นชะตากรรมของเขาd

7      เพราะพระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรมและทรงรักความชอบธรรม

               ผู้ซื่อตรงจะได้ชมพระพักตร์ของพระองค์e

11 a ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าถูกไล่ล่าเหมือนนกถูกนายพรานตามล่า (55:6; 91:3; 124:7) ดินแดนแถบภูเขา   มักจะเป็นที่หลบภัยของผู้ถูกตามล้างแค้น (121:1; ปฐก 19:17; อสค 7:16; มธ 24:16

b “โลก” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มี

c “ถ่านที่ลุกเป็นไฟ” แปลตามสำนวนแปลของซิมมาคุส ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “กับดัก”

d“ชะตากรรมของเขา” แปลตามตัวอักษรว่า “ส่วนหนึ่งของถ้วย” เป็นภาพเปรียบเทียบหมายถึงโชคชะตา (ในสมัยโบราณมักจะใช้ถ้วยใส่สลากจับเพื่อเสี่ยงทาย) สำนวนนี้จึงอาจหมายถึงโชคดีก็ได้ (16:5; 23:5) แต่ส่วนมากมักหมายถึงโชคร้าย (75:8; มธ 20:22; วว 14:10; 16:19) “ถ้วยแห่งพระพิโรธ” เป็นหัวข้อคิดข้อหนึ่งของบรรดาประกาศก

(อสย 51:17 เชิงอรรถ h; ยรม 25:15; พคค 4:12; อสค 23:31ฯ; ฮบก 2:16)

e “ชมพระพักตร์” แม้มนุษย์จะมองดูพระพักตร์ของพระเจ้าโดยตรงไม่ได้ (เทียบ อพย 30:20 เชิงอรรถ I) ถึงกระนั้นสำนวนว่า “เฝ้าชมพระพักตร์” พบได้บ่อยในเพลงสดุดี มีความหมายว่า “เฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์คอยรับพระบัญชาเหมือนคนใช้ยืนรอรับคำสั่งจากเจ้านายที่ใจดี” (15:1) ดู 16:11; 17:15;24:6; 27:8 เชิงอรรถ b; 105:4; ปฐก 33:10; โยบ 33:26; อสย 38:11

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก