"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บิลดัดยืนยันความเที่ยงธรรมของพระเจ้า

8 1บิลดัดชาวชูคาห์จึงพูดว่า

          2“ท่านจะพูดเช่นนี้อยู่อีกนานเท่าใด

                    ถ้อยคำจากปากของท่านจะเป็นเหมือนลมพายุ

          3ท่านคิดว่าพระเจ้าจะทรงตัดสินผิดหรือ

                    พระผู้ทรงสรรพานุภาพจะบิดเบือนaความชอบธรรมหรือ

          4ถ้าลูกของท่านได้ทำบาปผิดต่อพระองค์

                    พระองค์ก็ทรงลงโทษตามความผิดของเขา

          5ถ้าท่านแสวงหาพระเจ้า

และวอนขอพระผู้ทรงสรรพานุภาพb

6ถ้าท่านบริสุทธิ์และชอบธรรม

พระองค์คงจะทรงเฝ้าดูแลท่านc

จะทรงคืนความชอบธรรมให้อยู่กับท่านอีก

7สภาพเดิมของท่านจะดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อย

เมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของท่านในอนาคต

8จงถามคนรุ่นก่อนที่ผ่านมาแล้ว

                    จงพิจารณาdประสบการณ์ของบรรพบุรุษของเขาเถิด

          9เราเพิ่งเกิดมาเมื่อวานนี้ และไม่รู้อะไรเลย

                    ชีวิตของเราบนแผ่นดินเปรียบเสมือนเงา

          10เขาเหล่านั้นจะสอนท่านและบอกท่าน

                    และกล่าวถ้อยคำจากความเข้าใจของเขาe

          11ต้นกกจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีตมได้หรือ

                    ต้นอ้อจะงอกงามในที่ที่ไม่มีน้ำได้หรือ

          12ต้นเหล่านี้ยังเขียวอยู่และยังตัดไม่ได้

                    ก็จะเหี่ยวแห้งไปก่อนต้นหญ้า

          13ชะตากรรมfของผู้ที่ลืมพระเจ้าก็เป็นเช่นนี้

                    ความหวังของผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าจะพินาศ

          14ความไว้ใจของเขาเป็นเสมือนเส้นด้าย

                    ความมั่นใจของเขาเป็นเสมือนใยแมงมุม

          15เขาพิงบ้านของตน แต่บ้านจะทานไม่ไหว

                    เขายึดบ้านไว้ แต่บ้านก็จะตั้งอยู่ไม่ได้

          16เขาเป็นเหมือนต้นไม้เขียวสดอยู่กลางแดด

                    กิ่งก้านของเขาแผ่ออกไปคลุมทั่วสวน

          17รากของเขาชอนไชไประหว่างกองหิน

                    และหยั่งลึกลงไปในซอกหินg

          18กระนั้นก็ดี ถ้าเขาถูกถอนออกจากที่ของตน

                    ที่นั้นก็จะกล่าวว่า ‘ข้าไม่เคยเห็นเจ้าเลย’

          19ดูซิ ความยินดีของเขามีเพียงเท่านี้h

                      หน่ออ่อนอีกต้นหนึ่งจะงอกขึ้นมาจากฝุ่นดิน

          20ดังนั้น พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคนดีพร้อม

                    จะไม่ทรงค้ำจุนมือของผู้ทำความชั่ว

          21พระองค์จะทรงทำให้ปากของท่านหัวเราะอีกi

                    ทำให้ริมฝีปากของท่านโห่ร้องด้วยความยินดี

          22พระองค์จะทรงทำให้ผู้เกลียดชังท่านต้องอับอาย

กระโจมของคนชั่วร้ายจะไม่มีอีกต่อไป”

 

8 a “บิดเบือน” แปลตามตัวอักษรว่า “หันเห”

b บางคนแบ่งข้อความใหม่ดังนี้ : ข้อ 6ก – 5 – 6ข

c “พระองค์คงจะทรงเฝ้าดูแลท่าน” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “แสงสว่างของพระองค์ส่องท่าน”

d “พิจารณา” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ถูกทำให้มั่นคงโดย”

e “กล่าวถ้อยคำจากความเข้าใจของเขา” ธรรมประเพณีของบรรพชนเป็นพื้นฐานคำสอนของผู้มีปรีชาที่สอนว่า ความชั่วต้องถูกพระเจ้าลงโทษแน่ๆ ดังที่เห็นได้จากกฎของธรรมชาติด้วย (ข้อ 11ฯ)

f “ชะตากรรม” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “หนทาง”

g “หยั่งลึกลงไปในซอกหิน” แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า “เขาเห็นบ้านของก้อนหิน”

h “ความยินดีของเขามีเพียงแค่นี้” แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า “นี่แน่ะ นี่คือความยินดีของทางของเขา”

i “อีก” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จนกระทั่ง”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก