"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

7 1“ชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินเป็นการถูกเกณฑ์ทหารa

                    ชีวิตของเขาเป็นเหมือนชีวิตของลูกจ้างb

          2ทาสโหยหาเวลาเย็น

                    ลูกจ้างรอคอยค่าจ้างฉันใด

          3แต่ละเดือนในชีวิตของข้าพเจ้าก็ผ่านไปโดยไร้ความหมาย

                    แต่ละคืนก็มีแต่ความทุกข์ฉันนั้น

          4เมื่อนอนลง ข้าพเจ้าก็พูดว่า “ข้าพเจ้าจะลุกขึ้นเมื่อไร”

                    แต่กลางคืนก็ยาว และข้าพเจ้าก็พลิกตัวไปมาจนรุ่งเช้าc

          5ร่างกายของข้าพเจ้ามีหนอนและผิวหนังตกสะเก็ด

                    ผิวหนังของข้าพเจ้าแตกและเป็นหนอง

          6วันของข้าพเจ้าวิ่งเร็วกว่ากระสวยของช่างทอ

                    และจบลงโดยไร้ความหวัง”

          7“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงระลึกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเหมือนลมวูบเดียว

                    ตาของข้าพเจ้าจะไม่เห็นอะไรดีอีกเลยd

          8ตาของผู้ที่เห็นข้าพเจ้าจะไม่เห็นข้าพเจ้าอีก

                    พระองค์จะทรงมองหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะไม่อยู่อีกแล้ว

          9เมฆจางหายไปฉันใด

                    ผู้ที่ลงไปยังแดนผู้ตายก็จะไม่กลับมาฉันนั้นe

          10เขาจะไม่กลับบ้านของตนอีก

                    ที่อยู่ของเขาจะไม่เห็นเขาอีกเลย

          11ข้าพเจ้าจึงจะไม่ยั้งปาก

                    ข้าพเจ้าจะพูดด้วยจิตใจที่กังวล

          ข้าพเจ้าจะคร่ำครวญเพราะมีใจขมขื่น

          12ทำไมพระองค์จึงทรงวางยามเฝ้าข้าพเจ้า

                    ข้าพเจ้าไม่ใช่ทะเลหรือสัตว์ร้ายในทะเลf

          13เมื่อข้าพเจ้าพูดว่า ‘เตียงจะทำให้ข้าพเจ้าสบายขึ้น

                    ที่นอนจะบรรเทาความทุกข์ของข้าพเจ้า’

          14พระองค์ก็ทำให้ข้าพเจ้าต้องกลัวเพราะฝันร้าย

                    ทำให้ข้าพเจ้าตกใจเพราะเห็นนิมิต

          15ข้าพเจ้าอยากถูกรัดคอตายg

                    ดีกว่าต้องถูกทรมานเช่นนี้h

          16ข้าพเจ้าทรุดโทรมลง จะไม่มีชีวิตอยู่ตลอดไป

                    ขอพระองค์ทรงปล่อยข้าพเจ้าไว้ตามลำพังเถิด

          วันคืนของข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงลมวูบเดียว

          17มนุษย์เป็นอะไร พระองค์จึงทรงให้ความสำคัญแก่เขา

                    ทำไมพระองค์จึงเอาพระทัยใส่เขาi

          18พระองค์ทรงเยี่ยมเขาทุกเช้า

                    ทรงทดสอบเขาทุกขณะ

          19อีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงเบือนพระพักตร์ไปจากข้าพเจ้า

                    พระองค์ไม่ทรงปล่อยข้าพเจ้าแม้แต่ชั่วเวลาจะกลืนน้ำลายได้

          20พระองค์ทรงเฝ้าดูมนุษย์ ถ้าข้าพเจ้าทำบาป

โปรดทรงบอกเถิดว่า ข้าพเจ้าทำอะไรกับพระองค์j

ทำไมพระองค์จึงทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นเป้าของพระองค์

ทำไมข้าพเจ้าจึงเป็นภาระของพระองค์k

21ทำไมพระองค์ไม่ประทานอภัยบาปของข้าพเจ้า

ไม่ทรงลบล้างความผิดของข้าพเจ้า

ในไม่ช้าข้าพเจ้าจะนอนลงในฝุ่นดิน

พระองค์จะทรงแสวงหาข้าพเจ้า

แต่ข้าพเจ้าจะไม่อยู่อีกแล้ว”l

 

7 a “การถูกเกณฑ์ทหาร” (ดู 14:14) มีความหมายทั้งการต้องสู้รบและต้องถูกเกณฑ์แรงงาน สำนวนแปลภาษากรีกว่า “การทดสอบ” ภาษาละตินว่า “militia” ซึ่งหมายความว่าการทำสงครามหรือการรับราชการทหาร

b “ลูกจ้าง” หมายถึงกรรมกรที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน (ฉธบ 24:15; มธ 20:8) เขาต้องทำงานสำหรับนายจ้างตั้งแต่เช้าจนค่ำ ไม่ผิดกับทาส (ลนต 25:39-40)

c “พลิกตัวไปมาจนรุ่งเช้า” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

d โยบยอมรับว่าชีวิตมนุษย์ต้องทนทุกข์และต้องตาย เขาจึงหยุดคิดชั่วครู่ และภาวนาขอพระเจ้าให้มีช่วงเวลาสงบสุขสักระยะหนึ่งแม้จะสั้น ก่อนที่จะตาย

e “ผู้ที่ลงไปยังแดนผู้ตายก็จะไม่กลับมา” ผู้เขียนสะท้อนความเห็นของชาวยิวในสมัยนั้นที่นี่ (และใน 10:21; 14:7-22; 16:22 – ดู 2 ซมอ 12:23; สดด 88:10 ฯลฯ) ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะกลับมาอีกจากแดนผู้ตาย (ดู กดว 16:33 เชิงอรรถ f)

f “สัตว์ร้ายในทะเล” หมายถึงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ในตำนานเทพ ในตำนานของชาวบาบิโลนเรื่องต้นกำเนิดของโลก Tiamath เทพีแห่งทะเลให้กำเนิดแก่เทพต่างๆ แต่ในที่สุด เทพเหล่านี้องค์หนึ่ง (คือเทพมาร์ดุ๊ก) ก็เอาชนะเทพี Tiamath ได้ ชาวยิวและกวีหลายคนจึงยังมีจินตนาการถึงเรื่องนี้ พระยาห์เวห์ทรงพิชิตแล้วทำให้ความวุ่นวายมีระเบียบ ทำให้ทะเลและสัตว์มหึมาในทะเลอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ (ดู 3:8 เชิงอรรถ e; 9:13; 26:12; 40:25ฯ; สดด 65:7; 74:13-14; 77:16; 89:9-10; 93:3-4; 104:7, 26; 107:29; 148:7; อสย 27:1; 51:9)

g “ข้าพเจ้าอยากถูกรัดคอตาย” วรรณคดีของชาวอียิปต์โบราณกล่าวบ่อยๆ ถึงการฆ่าตัวตายของผู้ “เบื่อหน่ายชีวิต” แต่โยบไม่คิดจะฆ่าตัวตาย เราพบเรื่องการฆ่าตัวตายน้อยมากในพันธสัญญาเดิม (ดู 2 ซมอ 17:23 เชิงอรรถ e)

h “ดีกว่าต้องถูกทรมานเช่นนี้” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “กระดูกของข้าพเจ้า”

i “มนุษย์เป็นอะไร... พระองค์จึงเอาพระทัยใส่เขา” เป็นการพูดประชดประชันด้วยความขมขื่น ผู้เขียนดูเหมือนจะสะท้อนข้อความใน สดด 8 ซึ่งกล่าวถึงการที่พระเจ้าเอาพระทัยใส่ต่อมนุษย์ แต่ในที่นี้โยบกลับเห็นว่าความเอาพระทัยใส่ของพระเจ้ากลายเป็นการสอดส่องคอยจับผิดมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ผู้ประพันธ์ สดด 139 เห็นว่าการที่พระเจ้าเอาพระทัยใส่ต่อมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความไว้วางใจในพระองค์ แต่โยบกลับมองเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นอริคอยจับผิดมนุษย์อย่างเคร่งครัด โยบจึงมีปฏิกิริยาต่อความคิดที่ว่าศาสนาเป็นเพียงการต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระวังตัวไม่ทำบาป เพราะถ้าเขาทำผิดกฎเกณฑ์ ก็จะถูกลงโทษ เขากำลังคลำทางไปพบพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณา (ข้อ 21)

j “ข้าพเจ้าทำอะไรกับพระองค์” บาปของมนุษย์ทำร้ายพระเจ้าไม่ได้

k “เป็นภาระของพระองค์” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เป็นภาระแก่ข้าพเจ้า”

l ถ้อยคำสุดท้ายที่คาดไม่ถึงนี้ชวนให้คิดว่าพระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ต่อมนุษย์อย่างลึกลับ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก