"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ผู้มีความทุกข์เท่านั้นรู้จักความทุกข์ของตน

  1. 1โยบจึงตอบว่า

                   2“ถ้าท่านจะชั่งน้ำหนักความทุกข์ของข้าพเจ้า

                   และวางเหตุร้ายของข้าพเจ้ารวมกันไว้บนตาชั่ง

                   3ทั้งหมดนี้ก็จะหนักกว่าทรายของทะเล

                   เพราะเหตุนี้คำพูดของข้าพเจ้าจึงหุนหัน

                   4ลูกธนูของพระผู้ทรงสรรพานุภาพปักอยู่ในตัวข้าพเจ้า

                   จิตใจของข้าพเจ้าดื่มพิษของมัน

                   ความตกใจจากพระเจ้าขยายแนวรบโจมตีข้าพเจ้า

                   5ลาป่าย่อมไม่ร้องเมื่อมีหญ้ากิน

                   โคเพศผู้ย่อมไม่ร้องที่กองหญ้าของมัน

                   6อาหารจืดชืดไม่มีรสย่อมกินไม่ได้

                   ไข่ขาวaย่อมไม่มีรส

                   7ข้าพเจ้าไม่ยอมแตะต้องสิ่งเหล่านี้

                   เพราะเป็นอาหารที่ชวนให้ข้าพเจ้าอาเจียนb

                   8ใครจะได้ยินการวอนขอของข้าพเจ้า     

                   ขอพระเจ้าประทานให้ตามที่ข้าพเจ้าปรารถนา

                   9ขอพระเจ้าพอพระทัยที่จะบดขยี้ข้าพเจ้า

                   ขอทรงยื่นพระหัตถ์มาตัดข้าพเจ้าให้สิ้นไป

                   10การกระทำเช่นนี้ยังจะเป็นความบรรเทาใจข้าพเจ้า

                   ข้าพเจ้าคงจะยินดีแม้ในความเจ็บปวดที่สาหัสอยู่ตลอดเวลา

                   เพราะข้าพเจ้ามิได้ปฏิเสธพระวาจาของพระผู้ศักดิ์สิทธิ์c

                   11ข้าพเจ้าไม่มีกำลังที่จะรอคอย

                   ไม่มีความเพียรอดทนจนถึงวาระสุดท้าย

                   12กำลังของข้าพเจ้าไม่เหมือนก้อนหิน

                   เนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่ใช่เนื้อทองสัมฤทธิ์

                   13ข้าพเจ้าไม่มีกำลังเหลืออยู่ในตัวเลย

                   ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือdข้าพเจ้าอีกแล้ว

                   14ผู้ใดปฏิเสธeความรักมั่นคงต่อเพื่อนบ้าน

                   ผู้นั้นก็สูญเสียความยำเกรงต่อพระผู้ทรงสรรพานุภาพf

                   15พี่น้องของข้าพเจ้าเหมือนลำห้วย ไว้ใจไม่ได้

                   เขาปลีกตัวไปเหมือนน้ำที่ไหลเพียงชั่วคราวในลำห้วย

                   16มีน้ำขุ่นจากน้ำแข็ง

                   และจากหิมะที่ละลายg

                   17ในฤดูร้อนน้ำก็แห้งไป

                   น้ำแห้งไปเพราะความร้อน

                   18กองคาราวานออกจากทางเดินเพื่อหาน้ำตามแนวลำห้วย

                   แต่ก็หลงทางไปในถิ่นทุรกันดารและพินาศ

                   19กองคาราวานจากเมืองเทมาแสวงหาน้ำ

                   กองคาราวานจากเมืองเชบาหวังจะได้น้ำเช่นเดียวกัน

                   20ความหวังของเขาต้องล้มเหลว

                   เขามาถึงที่นั่น แต่ก็ต้องผิดหวังh

                   21บัดนี้ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นต่อข้าพเจ้าi

                   ท่านเห็นข้าพเจ้าเป็นทุกข์น่ากลัว ท่านก็กลัวด้วย

                   22ข้าพเจ้าไม่เคยขอให้ท่านให้สิ่งใดแก่ข้าพเจ้า

                   ไม่เคยขอของกำนัลจากทรัพย์สินของท่าน

                   23ข้าพเจ้าไม่เคยขอให้ท่านช่วยปลดปล่อยข้าพเจ้าจากเงื้อมมือศัตรู

                   ไม่เคยขอให้ช่วยกู้ข้าพเจ้าจากเงื้อมมือของผู้กดขี่ข่มเหง

                   24จงสอนข้าพเจ้าเถิด แล้วข้าพเจ้าจะเงียบ

                   จงอธิบายเถิดว่าข้าพเจ้าผิดตรงไหนj

                   25ข้าพเจ้ายอมรับคำพูดที่มาจากใจจริง

                   แต่คำตำหนิของท่านไม่มีประโยชน์อะไร

                   26ท่านคิดว่าต้องตำหนิถ้อยคำของข้าพเจ้า

                   เมื่อคำพูดของคนสิ้นหวังพัดผ่านไปเหมือนลม

                   27ถูกแล้ว ท่านทั้งหลายคงจะนำลูกกำพร้ามาเป็นรางวัลการพนัน

                   ท่านคงจะต่อรองราคาขายเพื่อนของท่านด้วย

                   28บัดนี้ จงมองหน้าข้าพเจ้าเถิด

                   ข้าพเจ้าจะไม่พูดเท็จต่อหน้าท่าน

                   29จงเปลี่ยนความคิดเสียเถิด อย่าผิดความยุติธรรมเลย

                   จงคิดดีๆเถิด ข้าพเจ้ายังเป็นผู้ชอบธรรม

                   30ข้าพเจ้าพูดสิ่งใดผิดพลาดหรือ

                   ข้าพเจ้าแยกแยะความดีจากความชั่วไม่ได้หรือ”

6 a “ไข่ขาว” – แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก (Targum) - บางคนคิดว่าคำนี้หมายถึงพืชผักชนิดหนึ่ง

b “ข้าพเจ้าไม่แตะต้องสิ่งเหล่านี้ เพราะเป็นอาหารที่ชวนให้ข้าพเจ้าอาเจียน” – แปลโดยคาดคะเน – สำนวนแปลภาษาละติน (Vg) ว่า “อาหารที่ข้าพเจ้าเคยเบื่อหน่าย บัดนี้เป็นอาหารข้าพเจ้าในยามเจ็บป่วย” – โยบเบื่อหน่ายอาหารจืดชืดชวนให้อาเจียน หมายความว่าเขาเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อนของโยบที่มีอาหารดีๆกินย่อมไม่เข้าใจเรื่องนี้

c “พระผู้ศักดิ์สิทธิ์” คือพระยาห์เวห์ – ดู อสย 6:3 เชิงอรรถ g; ฮบก 3:3 – การปฏิเสธพระวาจาหมายถึงการไม่ยอมรับพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า

d “ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือ” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความเฉลียวฉลาดละจากไป”

e “ปฏิเสธ” – แปลตามต้นฉบับคัดลอกภาษาฮีบรูบางฉบับ – ต้นฉบับ MT ว่า “ละลาย”

f ความรักมั่นคง ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า ความเมตตากรุณาต่อพี่น้อง เป็นเครื่องหมายแสดงว่าผู้นั้นนับถือพระเจ้าอย่างแท้จริง

g “น้ำขุ่น......น้ำแข็ง......หิมะที่ละลาย” – แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับเข้าใจยาก แปลตามตัวอักษรว่า “(น้ำ)ดำ(หรือขุ่น)เพราะน้ำแข็ง หิมะกองสุมอยู่ข้างบน”

h ข้อนี้แปลโดยคาดคะเน - ต้นฉบับไม่ชัดเจน

i “ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นกับข้าพเจ้า” – แปลโดยคาดคะเน - ต้นฉบับไม่ชัดเจน

j “ข้าพเจ้าผิดตรงไหน” – หมายถึงความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่รู้ – ดู ลนต บทที่ 4; กดว 15:22-29; สดด 19:11.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก