"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ผู้มีความทุกข์เท่านั้นรู้จักความทุกข์ของตน

6 1โยบจึงตอบว่า

          2“ถ้าท่านจะชั่งน้ำหนักความทุกข์ของข้าพเจ้า

                    และวางเหตุร้ายของข้าพเจ้ารวมกันไว้บนตาชั่ง

          3ทั้งหมดนี้ก็จะหนักกว่าทรายของทะเล

                    เพราะเหตุนี้คำพูดของข้าพเจ้าจึงหุนหัน

          4ลูกธนูของพระผู้ทรงสรรพานุภาพปักอยู่ในตัวข้าพเจ้า

                    จิตใจของข้าพเจ้าดื่มพิษของมัน

          ความตกใจจากพระเจ้าขยายแนวรบโจมตีข้าพเจ้า

          5ลาป่าย่อมไม่ร้องเมื่อมีหญ้ากิน

                    โคเพศผู้ย่อมไม่ร้องที่กองหญ้าของมัน

          6อาหารจืดชืดไม่มีรสย่อมกินไม่ได้

                    ไข่ขาวaย่อมไม่มีรส

          7ข้าพเจ้าไม่ยอมแตะต้องสิ่งเหล่านี้

                    เพราะเป็นอาหารที่ชวนให้ข้าพเจ้าอาเจียนb

          8ใครจะได้ยินการวอนขอของข้าพเจ้า     

                    ขอพระเจ้าประทานให้ตามที่ข้าพเจ้าปรารถนา

          9ขอพระเจ้าพอพระทัยที่จะบดขยี้ข้าพเจ้า

                    ขอทรงยื่นพระหัตถ์มาตัดข้าพเจ้าให้สิ้นไป

          10การกระทำเช่นนี้ยังจะเป็นความบรรเทาใจข้าพเจ้า

                    ข้าพเจ้าคงจะยินดีแม้ในความเจ็บปวดที่สาหัสอยู่ตลอดเวลา

          เพราะข้าพเจ้ามิได้ปฏิเสธพระวาจาของพระผู้ศักดิ์สิทธิ์c

          11ข้าพเจ้าไม่มีกำลังที่จะรอคอย

                    ไม่มีความเพียรอดทนจนถึงวาระสุดท้าย

          12กำลังของข้าพเจ้าไม่เหมือนก้อนหิน

                    เนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่ใช่เนื้อทองสัมฤทธิ์

          13ข้าพเจ้าไม่มีกำลังเหลืออยู่ในตัวเลย

                    ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือdข้าพเจ้าอีกแล้ว

          14ผู้ใดปฏิเสธeความรักมั่นคงต่อเพื่อนบ้าน

                    ผู้นั้นก็สูญเสียความยำเกรงต่อพระผู้ทรงสรรพานุภาพf

          15พี่น้องของข้าพเจ้าเหมือนลำห้วย ไว้ใจไม่ได้

                    เขาปลีกตัวไปเหมือนน้ำที่ไหลเพียงชั่วคราวในลำห้วย

          16มีน้ำขุ่นจากน้ำแข็ง

                    และจากหิมะที่ละลายg

          17ในฤดูร้อนน้ำก็แห้งไป

                    น้ำแห้งไปเพราะความร้อน

          18กองคาราวานออกจากทางเดินเพื่อหาน้ำตามแนวลำห้วย

                    แต่ก็หลงทางไปในถิ่นทุรกันดารและพินาศ

          19กองคาราวานจากเมืองเทมาแสวงหาน้ำ

                    กองคาราวานจากเมืองเชบาหวังจะได้น้ำเช่นเดียวกัน

          20ความหวังของเขาต้องล้มเหลว

                    เขามาถึงที่นั่น แต่ก็ต้องผิดหวังh

          21บัดนี้ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นต่อข้าพเจ้าi

                    ท่านเห็นข้าพเจ้าเป็นทุกข์น่ากลัว ท่านก็กลัวด้วย

          22ข้าพเจ้าไม่เคยขอให้ท่านให้สิ่งใดแก่ข้าพเจ้า

                    ไม่เคยขอของกำนัลจากทรัพย์สินของท่าน

          23ข้าพเจ้าไม่เคยขอให้ท่านช่วยปลดปล่อยข้าพเจ้าจากเงื้อมมือศัตรู

                    ไม่เคยขอให้ช่วยกู้ข้าพเจ้าจากเงื้อมมือของผู้กดขี่ข่มเหง

          24จงสอนข้าพเจ้าเถิด แล้วข้าพเจ้าจะเงียบ

                    จงอธิบายเถิดว่าข้าพเจ้าผิดตรงไหนj

          25ข้าพเจ้ายอมรับคำพูดที่มาจากใจจริง

                    แต่คำตำหนิของท่านไม่มีประโยชน์อะไร

          26ท่านคิดว่าต้องตำหนิถ้อยคำของข้าพเจ้า

                    เมื่อคำพูดของคนสิ้นหวังพัดผ่านไปเหมือนลม

          27ถูกแล้ว ท่านทั้งหลายคงจะนำลูกกำพร้ามาเป็นรางวัลการพนัน

                    ท่านคงจะต่อรองราคาขายเพื่อนของท่านด้วย

          28บัดนี้ จงมองหน้าข้าพเจ้าเถิด

                    ข้าพเจ้าจะไม่พูดเท็จต่อหน้าท่าน

          29จงเปลี่ยนความคิดเสียเถิด

อย่าผิดความยุติธรรมเลย

          จงคิดดีๆ เถิด ข้าพเจ้ายังเป็นผู้ชอบธรรม

          30ข้าพเจ้าพูดสิ่งใดผิดพลาดหรือ

                    ข้าพเจ้าแยกแยะความดีจากความชั่วไม่ได้หรือ”

 

6 a “ไข่ขาว” แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก (Targum) บางคนคิดว่าคำนี้หมายถึงพืชผักชนิดหนึ่ง

b “ข้าพเจ้าไม่ยอมแตะต้องสิ่งเหล่านี้ เพราะเป็นอาหารที่ชวนให้ข้าพเจ้าอาเจียน” แปลโดยคาดคะเน สำนวนแปลภาษาละติน (Vg) ว่า “อาหารที่ข้าพเจ้าเคยเบื่อหน่าย บัดนี้เป็นอาหารข้าพเจ้าในยามเจ็บป่วย” โยบเบื่อหน่ายอาหารจืดชืดชวนให้อาเจียน หมายความว่าเขาเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อนของโยบที่มีอาหารดีๆ กินย่อมไม่เข้าใจเรื่องนี้

c “พระผู้ศักดิ์สิทธิ์” คือพระยาห์เวห์ (ดู อสย 6:3 เชิงอรรถ g; ฮบก 3:3) การปฏิเสธพระวาจาหมายถึงการไม่ยอมรับพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า

d “ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือ” แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความเฉลียวฉลาดละจากไป”

e “ปฏิเสธ” แปลตามต้นฉบับคัดลอกภาษาฮีบรูบางฉบับ ต้นฉบับ MT ว่า “ละลาย”

f ความรักมั่นคง ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า ความเมตตากรุณาต่อพี่น้อง เป็นเครื่องหมายแสดงว่าผู้นั้นนับถือพระเจ้าอย่างแท้จริง

g “น้ำขุ่น...น้ำแข็ง...หิมะที่ละลาย” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับเข้าใจยาก แปลตามตัวอักษรว่า “(น้ำ)ดำ(หรือขุ่น)เพราะน้ำแข็ง หิมะกองสุมอยู่ข้างบน”

h ข้อนี้แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

i “ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นต่อข้าพเจ้า” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

j “ข้าพเจ้าผิดตรงไหน” หมายถึงความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่รู้ (ดู ลนต 4; กดว 15:22-29; สดด 19:11)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก