"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

8 1ผู้ใดจะเป็นเหมือนผู้มีปรีชา

                   ผู้ใดเล่าจะรู้จักอธิบายสิ่งต่างๆได้

                   ปรีชาญาณของมนุษย์ทำให้ใบหน้าของเขาแจ่มใส

                   ใบหน้าที่แข็งกระด้างของเขาจะเปลี่ยนไป

                   2จงปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์

                   เพราะท่านได้สาบานต่อพระเจ้าแล้วa

                   3อย่ารีบออกไปจากพระพักตร์ของกษัตริย์

                   แต่อย่าอยู่ที่นั่นเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น

                   เพราะกษัตริย์ย่อมทรงทำตามพระทัย

                   4พระดำรัสของกษัตริย์มีอำนาจสูงสุด

                   ผู้ใดเล่าจะทูลถามพระองค์ได้ว่า “พระองค์ทรงทำอะไร”

                   5ผู้ปฏิบัติตามพระบัญชาจะไม่ประสบเหตุร้าย

                   จิตใจของผู้มีปรีชาย่อมรู้จักเวลาและวิธีการ

                   6เพราะทุกสิ่งย่อมมีเวลาและวิธีการ

                   มนุษย์มีความทุกข์ยาก

                   7ที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นb

                   ผู้ใดเล่าจะบอกเขาว่าอะไรจะเกิดขึ้น

                   8ไม่มีมนุษย์ใดเป็นนายเหนือลมปราณและยึดไว้ได้

                   ไม่มีผู้ใดมีอำนาจเหนือวันตายของตน

                   ไม่มีผู้ใดพ้นจากการต่อสู้

                   คนชั่วร้ายไม่รอดพ้นจากความชั่วร้ายของตนc

          9ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ข้าพเจ้าตั้งใจพิจารณากิจการทุกอย่างที่กระทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ เมื่อคนหนึ่งใช้อำนาจเหนืออีกคนหนึ่งจนกลับเป็นผลร้ายต่อตนเอง

          10ข้าพเจ้าเคยเห็นคนชั่วร้ายได้รับการฝังศพd ส่วนผู้เคยเข้าออกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กลับถูกลืมในเมืองว่าเขาเคยทำความดีอะไรe นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย

          11คนชั่วที่ถูกตัดสินว่าทำชั่วไม่ได้ถูกลงโทษทันที จิตใจมนุษย์จึงมุ่งแต่จะทำความชั่ว 12เพราะคนบาปแม้ทำชั่วถึงร้อยครั้งก็ยังมีชีวิตยืนนาน ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังรู้ว่าผู้ยำเกรงพระเจ้าย่อมเป็นสุข เพราะเขามีความยำเกรงพระองค์ 13ส่วนคนชั่วจะไม่มีความสุข อายุของเขาจะเป็นเหมือนเงาที่ไม่ยืดยาว เพราะเขาไม่ยำเกรงพระเจ้า 14ยังมีเรื่องไม่เที่ยงแท้อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นบนแผ่นดิน มีผู้ชอบธรรมที่รับเคราะห์ซึ่งคนชั่วควรจะได้รับตามกิจการของตน และมีคนชั่วร้ายที่รับผลดีที่ผู้ชอบธรรมควรจะได้รับตามกิจการของตน นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย

          15ข้าพเจ้าจึงสนับสนุนให้แสวงหาความยินดี เพราะภายใต้ดวงอาทิตย์ มนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าการกิน การดื่มและการแสวงหาความสุข สิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเขาในความลำบากตรากตรำตลอดชีวิตที่พระเจ้าประทานแก่เขาภายใต้ดวงอาทิตย์

          16เมื่อข้าพเจ้าตั้งใจจะรู้ปรีชาญาณและพิจารณากิจการต่างๆที่ทำกันบนแผ่นดิน - จนมนุษย์ตัองอดนอนทั้งกลางวันและกลางคืน – 17ข้าพเจ้าก็เห็นพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าว่ามนุษย์จะค้นพบเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่ได้ มนุษย์จะออกแรงแสวงหามากสักเพียงใดก็ไม่พบ แม้ผู้มีปรีชาจะอ้างว่ารู้แล้ว เขาก็ยังไม่อาจพบได้

8 a ก่อนวลี “จงปฏิบัติ” ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีคำว่า “ข้าพเจ้า” *** “ท่านได้สาบานต่อพระเจ้าแล้ว” อาจหมายถึงคำสาบานที่ประชาชน (หรือกษัตริย์) เคยสาบานต่อพระเจ้า – บางคนเข้าใจว่า “คำสาบานของพระเจ้าต่อกษัตริย์” (2 ซมอ 7; สดด 89)

b “ที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น” – เราเข้าใจว่าประโยคนี้หมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนหนึ่งดูเหมือนว่าจะเลวลง เพราะเขาคาดไม่ถึงว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร – บางคนเข้าใจว่า “ความทุกข์ยากของมนุษย์คือความไม่รู้”

c “คนชั่วร้ายไม่รอดพ้นจากความชั่วร้ายของตน” – บางคนแก้คำ “ชั่วร้าย” เป็น “ร่ำรวย” และเข้าใจว่า “คนร่ำรวยจะไม่รอดพ้นเพราะความร่ำรวยของตน”

d “คนชั่วร้ายได้รับการฝังศพ” – สำนวนแปลโบราณภาษากรีกและซีเรียคว่า “ถูกนำ” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ไป” – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “และในเมือง ประชาชนจะชมสรรเสริญวิถีความประพฤติของเขา” – ดู โยบ 21:32-33 – แต่ความเข้าใจเช่นนี้ไม่เข้ากับบริบท เพราะความคิดหลักที่นี่คือเรื่องการตอบแทนเท่าๆกันต่อการกระทำของมนุษย์ – ความคิดของปัญญาจารย์คือ ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่ว เขาก็จะต้องตายและถูกลืมเหมือนๆกัน

e “ส่วน.......อะไร” – ข้อความนี้ในต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน จึงแปลโดยคาดคะเน – บางคนยังแปลได้อีกว่า “คนชั่วเหล่านั้นเคยเข้าออกในพระวิหาร แต่พฤติกรรมของเขาถูกลืมที่กรุงเยรูซาเล็ม”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก