"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ตำแหน่งของเผ่าต่างๆ ในค่าย

2 1พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่า

2“ชาวอิสราเอลแต่ละคนจะตั้งกระโจมข้างธงของครอบครัวใกล้ธงประจำเผ่าของตน เขาจะต้องตั้งค่ายรอบกระโจมนัดพบซึ่งประดิษฐานศิลาจารึกบทบัญญัติห่างออกมาพอสมควร

3ด้านทิศตะวันออก กำลังพลที่อยู่ใต้ธงประจำเผ่าของยูดาห์จะตั้งกระโจมอยู่ตามกลุ่มของตน ผู้นำชนเผ่ายูดาห์คือนาโชนบุตรของอัมมีนาดับ 4กำลังพลของเขามีจำนวนตามทะเบียนนับได้เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยคน

5เผ่าอิสสาคาร์จะตั้งกระโจมต่อจากเผ่ายูดาห์ ผู้นำชนเผ่าอิสสาคาร์คือเนธันเอลบุตรของศุอาร์ 6กำลังพลของเขามีจำนวนตามทะเบียนนับได้ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยคน

7ต่อจากนั้นเป็นเผ่าเศบูลุน ผู้นำชนเผ่าเศบูลุนคือเอลีฮับบุตรของโฮโลน 8กำลังพลของเขามีจำนวนตามทะเบียนนับได้ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยคน

9จำนวนกำลังพลในค่ายของยูดาห์ นับได้หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยคนตามกลุ่มของตน เป็นกลุ่มแรกที่จะเคลื่อนทัพ

10ด้านทิศใต้ กำลังพลที่อยู่ใต้ธงประจำเผ่าของรูเบนจะตั้งกระโจมอยู่ตามกลุ่มของตน ผู้นำชนเผ่ารูเบนคือเอลีซูร์บุตรของเชเดเออร์ 11กำลังพลของเขามีจำนวนตามทะเบียนนับได้สี่หมื่นหกพันห้าร้อยคน

12เผ่าสิเมโอนจะตั้งกระโจมต่อจากเผ่ารูเบน ผู้นำชนเผ่าสิเมโอนคือเชลูมิเอลบุตรของศูริชัดดัย 13กำลังพลของเขามีจำนวนตามทะเบียนนับได้ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยคน

14ต่อจากนั้นเป็นเผ่ากาด ผู้นำชนเผ่ากาดคือเอลียาสาฟบุตรของเรอูเอล 15กำลังพลของเขามีจำนวนตามทะเบียนนับได้สี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบคน

16จำนวนกำลังพลในค่ายของรูเบนนับได้หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบคนตามกลุ่มของตน เป็นกลุ่มที่สองที่จะเคลื่อนทัพ

17ต่อจากนั้น ชาวเลวีจะขนย้ายกระโจมนัดพบออกเดินทางโดยอยู่กลางระหว่างสองกลุ่มแรกกับสองกลุ่มสุดท้าย ทุกกลุ่มจะออกเดินทางตามลำดับตำแหน่งค่ายของตนภายใต้ธงประจำเผ่า

18ด้านทิศตะวันตก กำลังพลที่อยู่ใต้ธงประจำเผ่าของเอฟราอิมจะตั้งกระโจมอยู่ตามกลุ่มของตน ผู้นำชนเผ่าเอฟราอิมคือเอลีชามาบุตรของมัมมีฮูด 19กำลังพลของเขามีจำนวนตามทะเบียนนับได้สี่หมื่นห้าร้อยคน

20เผ่ามนัสเสห์จะตั้งกระโจมต่อจากเผ่าเอฟราอิม ผู้นำชนเผ่ามนัสเสห์คือกามาลิเอลบุตรของเปดาซูร์ 21กำลังพลของเขามีจำนวนตามทะเบียนนับได้สามหมื่นสองพันสองร้อยคน

22ต่อจากนั้นเป็นเผ่าเบนยามิน ผู้นำชนเผ่าเบนยามินคืออาบีดันบุตรของกิเดโอนี 23กำลังพลของเขามีจำนวนตามทะเบียนนับได้สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยคน

24จำนวนกำลังพลในค่ายของเอฟราอิมนับได้หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยคน เป็นกลุ่มที่สามที่จะเคลื่อนทัพ

25ด้านทิศเหนือ กำลังพลที่อยู่ใต้ธงประจำเผ่าของดานจะตั้งกระโจมอยู่ตามกลุ่มของตน ผู้นำชนเผ่าดานคืออาหิเยเซอร์บุตรของอัมมีชัดดัย 26กำลังพลของเขามีจำนวนตามทะเบียนนับได้หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน

27เผ่าอาเชอร์จะตั้งกระโจมต่อจากเผ่าดาน ผู้นำชนเผ่าอาเชอร์คือปากิเอลบุตรของโอคราน 28กำลังพลของเขามีจำนวนตามทะเบียนนับได้สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคน

29ต่อจากนั้นเป็นเผ่านัฟทาลี ผู้นำชนเผ่านัฟทาลีคืออาหิราบุตรของเอนัน 30กำลังพลของเขามีจำนวนตามทะเบียนนับได้ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยคน

31จำนวนกำลังพลในค่ายของดานนับได้หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยคน จะเคลื่อนทัพเป็นกลุ่มสุดท้ายตามธงของกลุ่มของตน”

32ชาวอิสราเอลเหล่านี้ได้ลงทะเบียนตามครอบครัวของบิดาของตน จำนวนคนในค่ายตามกลุ่มต่างๆ นับได้หกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน 33แต่ชาวเลวีไม่ได้จดทะเบียนรวมกับการสำรวจจำนวนประชากรของชาวอิสราเอล เพราะพระยาห์เวห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

34ชาวอิสราเอลได้ปฏิบัติตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาแก่โมเสสทุกประการ เขาเหล่านั้นตั้งค่าย แยกกันเป็นกลุ่มรอบธงของตน และเคลื่อนทัพตามลำดับ ตามตำแหน่ง ตามตระกูล และตามครอบครัวของบิดาของตน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก