"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

สมณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่a

9 1ในวันที่แปด โมเสสเรียกอาโรนและบรรดาบุตร พร้อมกับบรรดาผู้อาวุโสชาวอิสราเอลให้มาชุมนุมกัน 2แล้วกล่าวกับอาโรนว่า “จงเอาลูกโคเพศผู้เพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป และลูกแกะเพศผู้เพื่อใช้เป็นเครื่องเผาบูชา สัตว์ทั้งสองนี้จะต้องสมประกอบไม่พิการ ท่านจะนำมาถวายแด่พระยาห์เวห์ 3แล้วท่านจะต้องบอกชาวอิสราเอล ‘ให้นำแพะเพศผู้ตัวหนึ่งเพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป ลูกโคและลูกแกะอายุหนึ่งปีที่สมประกอบไม่พิการ เพื่อใช้เป็นเครื่องเผาบูชา 4โคเพศผู้และแกะเพศผู้เพื่อใช้เป็นศานติบูชา แล้วจะฆ่าโคและแกะเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ พร้อมกับธัญบูชาคลุกเคล้าน้ำมันมะกอกเทศ เพราะพระยาห์เวห์จะทรงสำแดงพระองค์แก่ท่านในวันนี้’” 5เขาทั้งหลายนำทุกสิ่งที่โมเสสสั่งมาที่หน้ากระโจมนัดพบ แล้วชาวอิสราเอลทั้งหมดก็มาชุมนุมกันและยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 6โมเสสจึงพูดว่า “พระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้ท่านทำเช่นนี้ เพื่อท่านจะได้แลเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์” 7โมเสสบอกอาโรนว่า “จงไปที่พระแท่นบูชาและถวายเครื่องบูชาลบล้างบาป และถวายเครื่องเผาบูชาของท่านเพื่อชดเชยบาปสำหรับท่านและครอบครัวb แล้วจงถวายเครื่องบูชาของประชากร เพื่อชดเชยบาปของเขาดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา”

          8อาโรนจึงไปที่พระแท่นบูชา ฆ่าลูกโคเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของตน 9บรรดาบุตรของอาโรนนำเลือดมาให้เขาจุ่มนิ้วมือ ใช้เลือดทาที่เชิงงอนของพระแท่นบูชา แล้วเทเลือดบนฐานพระแท่นบูชา 10เผาไขมัน ไตทั้งสอง และก้อนไขมันที่อยู่รอบตับของสัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปบนพระแท่นบูชา ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 11ส่วนเนื้อและหนังของสัตว์นำไปเผานอกค่าย

          12อาโรนcฆ่าสัตว์ที่จะใช้เป็นเครื่องเผาบูชา บรรดาบุตรของอาโรนส่งเลือดมาให้เขาเทรอบพระแท่นบูชา 13บรรดาบุตรยังส่งหัวและส่วนอื่นๆ ของสัตว์ให้อาโรนเผาบนพระแท่น 14อาโรนล้างเครื่องในและขาของสัตว์ นำไปเผาพร้อมกับเครื่องเผาบูชาบนพระแท่น

          15หลังจากนั้นอาโรนก็นำเครื่องบูชาของประชากรมาถวายแด่พระยาห์เวห์ เขานำแพะที่จะใช้เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของประชากรมาฆ่าและถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเช่นเดียวกับที่ได้ทำมาก่อน 16เขานำเครื่องเผาบูชามาถวายตามข้อกำหนดของพิธี 17ถวายธัญบูชา นำแป้งหนึ่งกำมือมาเผาบนพระแท่นบูชา นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาประจำวันตอนเช้า

          18เขาฆ่าโคเพศผู้และแกะเพศผู้ที่ใช้เป็นศานติบูชาสำหรับประชากร บรรดาบุตรของอาโรนส่งเลือดมาให้เขาเทรอบพระแท่นบูชา 19นำไขมันของโคและแกะ หาง ไขมันที่หุ้มเครื่องใน ไต และก้อนไขมันที่ติดกับตับ 20วางdบนส่วนอกของสัตว์ ให้อาโรนเผาบนพระแท่นบูชา 21อาโรนยื่นถวายส่วนอกและขาข้างขวาของสัตว์ตามพิธีแด่พระยาห์เวห์ ตามที่พระองค์ทรงบัญชาแก่โมเสส

          22เมื่ออาโรนถวายเครื่องบูชาลบล้างบาป ถวายเครื่องเผาบูชา และศานติบูชาเสร็จแล้ว เขายกมือทั้งสองข้างขึ้นปกเหนือประชากร อวยพรให้ แล้วจึงลงมา 23และเข้าไปในกระโจมนัดพบพร้อมกับโมเสส เมื่อเขาทั้งสองคนออกมาก็อวยพรประชากร พระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์สำแดงแก่ประชากรทั้งปวง 24ทันใดนั้น พระยาห์เวห์ทรงส่งเปลวเพลิงลงมาเผาเครื่องเผาบูชาและไขมันบนพระแท่นบูชาจนหมด เมื่อประชากรเห็นดังนี้ ก็โห่ร้องแสดงความยินดี กราบนมัสการศีรษะจรดพื้น

 

9 a บรรดาสมณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่โดยถวายบูชาบนพระแท่น เพราะนี่ถือเป็นหน้าที่สำคัญของเขา (ดู 1:5 เชิงอรรถ d) และมีชุมชนอิสราเอลทั้งหมดอยู่ร่วมพิธีด้วย แม้ว่าจุดประสงค์ของบทนี้จะเหมือนกับจุดประสงค์ของบทที่ 1-7 อยู่บ้าง (พิธีการถวายบูชา) แต่ศัพท์ที่ใช้ไม่เหมือนกัน และดูเหมือนจะยังไม่พัฒนามากนัก อีกทั้งกำหนดเครื่องบูชาไม่เหมือนกับที่กำหนดไว้ในบทที่ 4 บทนี้จึงน่าจะเป็นข้อเขียนโบราณที่สุดของตำนานสงฆ์ และอาจเป็นเรื่องราวต่อจาก อพย 40 ก็ได้ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์เข้าปกคลุมสักการสถานฉันใด (อพย 40:34) พระสิริรุ่งโรจน์นี้ก็ดูจะแสดงว่าทรงพอพระทัยรับเครื่องบูชาแรกนี้ฉันนั้น (ลนต 9:23)

b “ครอบครัว” ตามต้นฉบับภาษากรีก ส่วนต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ประชากร”

c ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขา”

d “วาง” ในภาษาฮีบรูเป็นพหูพจน์ หมายถึง “บุตรของอาโรน” แต่บางคนคิดว่าน่าจะเป็นเอกพจน์ หมายถึง อาโรน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก