"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ง. การถวายเครื่องบูชาชดเชยความผิด

7 1“นี่เป็นกฎการถวายเครื่องบูชาชดเชยความผิด

          การถวายเครื่องบูชาชดเชยความผิดเป็นการถวายบูชาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง 2สัตว์ที่จะเผาถวายจะต้องถูกฆ่าตรงที่ซึ่งใช้ฆ่าสัตว์เผาถวายเป็นเครื่องบูชา สมณะจะนำเลือดประพรมรอบพระแท่นบูชา 3เขาจะถวายไขมันทั้งหมด คือ ไขมันที่หาง ไขมันที่หุ้มเครื่องใน 4ไตทั้งสองข้างพร้อมกับไขมันที่ติดอยู่กับไตใกล้สะโพก และก้อนไขมันที่เขาจะตัดออกจากตับและไต 5สมณะจะเผาสิ่งเหล่านี้บนพระแท่นบูชา นี่เป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผาสำหรับพระยาห์เวห์ นี่เป็นการถวายบูชาชดเชยความผิด 6ของถวายนี้ชายทุกคนในตระกูลสมณะเท่านั้นจะกินได้ เขาจะต้องกินในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง”

 

สิทธิของสมณะ

          7“การถวายบูชาชดเชยความผิดและการถวายบูชาลบล้างบาปใช้ข้อกำหนดเดียวกัน เนื้อของสัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาจะเป็นของสมณะผู้ทำพิธี 8เมื่อสมณะถวายเครื่องเผาบูชาของผู้ใด หนังของสัตว์ที่ถวายนั้นจะเป็นของสมณะ 9ธัญบูชาทุกชนิดทั้งที่อบในเตาอบ ทอดในกระทะ และปิ้งบนเหล็กร้อนจะเป็นของสมณะผู้ทำพิธี 10ธัญบูชาทุกชนิด ทั้งที่ผสมน้ำมันมะกอกเทศและมิได้ผสมน้ำมันนั้น จะเป็นของบรรดาสมณะผู้สืบเชื้อสายจากอาโรนโดยแบ่งเท่าๆ กัน

 

จ. ศานติบูชา

(1) การถวายบูชาเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าa

          11“นี่คือกฎสำหรับศานติบูชาที่จะถวายแด่พระยาห์เวห์

          12ถ้าผู้ใดถวายศานติบูชาเพื่อขอบพระคุณพระเจ้า เขาจะนำสัตว์มาถวายพร้อมกับก้อนขนมปังไร้เชื้อทาน้ำมันมะกอกเทศ ขนมปังแผ่นทาน้ำมันมะกอกเทศ และแป้งสาลีผสมน้ำมันมะกอกเทศทำเป็นก้อนขนมปัง 13นอกจากนี้เขาจะต้องนำขนมปังใส่เชื้อมาถวายพร้อมกับศานติบูชาเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าด้วย 14ผู้นำของถวายจะนำส่วนหนึ่งของขนมปังแต่ละชนิดมาถวายแด่พระยาห์เวห์ ของถวายส่วนนี้จะเป็นของสมณะผู้ประพรมเลือดของสัตว์ที่ถวายเป็นศานติบูชา 15ส่วนเนื้อของสัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อขอบพระคุณ จะต้องกินให้หมดในวันทำพิธี อย่าให้มีเหลือไว้จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น”

 

(2) การถวายบูชาแก้บนหรือการถวายบูชาโดยสมัครใจ

          16“ถ้าการถวายบูชาเป็นการแก้บนหรือเป็นการถวายด้วยความสมัครใจ ผู้ถวายไม่จำเป็นต้องกินให้หมดในวันนั้น ส่วนที่เหลืออาจจะกินได้ในวันรุ่งขึ้น 17แต่เนื้อที่ยังคงเหลือถึงวันที่สามจะต้องนำไปเผาให้หมด”

         

กฎทั่วไป

          18“ถ้าผู้ใดกินเนื้อสัตว์ที่ถวายเป็นศานติบูชาในวันที่สาม พระเจ้าจะไม่ทรงโปรดปรานผู้ถวายและจะไม่ทรงรับของถวายนั้น เนื้อนั้นจะนับว่าเป็นเนื้อเน่า ผู้ที่กินเนื้อนั้นจะต้องได้รับโทษที่ได้ทำผิด”

          19“เนื้อที่สัมผัสกับสิ่งที่มีมลทินใดๆ จะนำมากินไม่ได้ จะต้องนำไปเผา”

          20ผู้ที่ไม่มีมลทินจะกินเนื้อสัตว์ที่ถวายเป็นศานติบูชาแด่พระยาห์เวห์ได้ แต่ผู้ที่มีมลทินซึ่งกินเนื้อ จะถูกขับไล่ออกจากประชากรbของพระเจ้า 21ถ้าผู้ใดสัมผัสคน สัตว์หรือสิ่งอื่นที่มีมลทิน แล้วมากินเนื้อสัตว์ที่ถวายเป็นศานติบูชาแด่พระยาห์เวห์ ผู้นั้นจะถูกขับไล่ออกจากประชากรของพระองค์”

          22พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโมเสส 23ให้ไปบอกชาวอิสราเอลว่า

          “ท่านทั้งหลายอย่ากินไขมันของโค แกะหรือแพะ 24ไขมันของสัตว์ที่ตายเองหรือถูกสัตว์ร้ายกัดตาย อาจนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ แต่ห้ามกิน 25ผู้ใดกินไขมันของสัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระยาห์เวห์ จะต้องถูกขับไล่ออกจากประชากรของพระองค์”

          26“ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะอยู่ที่ใด ท่านจะต้องไม่กินเลือด ไม่ว่าจะเป็นเลือดนกหรือเลือดสัตว์ 27ผู้ใดกินเลือด ผู้นั้นจะต้องถูกขับไล่ออกจากประชากรของพระเจ้า”

 

ส่วนแบ่งของสมณะ

          28พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโมเสส 29ให้ไปบอกชาวอิสราเอลว่า

          “ถ้าผู้ใดถวายศานติบูชาแด่พระยาห์เวห์ เขาจะต้องนำส่วนหนึ่งเป็นของถวายเฉพาะแด่พระองค์ 30ของถวายส่วนที่จะต้องเผาถวายแด่พระยาห์เวห์นั้น เขาจะต้องนำมาถวายด้วยมือของตนเอง คือ ไขมันและส่วนอก ซึ่งเขาจะนำมายื่นถวายตามพิธีแด่พระยาห์เวห์ 31สมณะจะเผาไขมันบนพระแท่นบูชา แต่ส่วนอกจะเป็นของอาโรนและบรรดาบุตร 32ท่านทั้งหลายจะต้องแยกขาหลังข้างขวาของสัตว์ที่ถวายเป็นศานติบูชามอบให้สมณะ 33ขานี้จะเป็นของสมณะเชื้อสายของอาโรนผู้ทำพิธีถวายเลือดและไขมันของศานติบูชา 34เพราะพระยาห์เวห์ทรงนำส่วนอกและขาหลังข้างขวาของสัตว์ที่ยื่นถวายตามพิธีเป็นศานติบูชาจากชาวอิสราเอลไปให้แก่อาโรนผู้เป็นสมณะและบรรดาบุตรของเขา ชาวอิสราเอลจะต้องปฏิบัติตามกฎนี้ตลอดไป”

 

บทสรุป

          35นี่เป็นส่วนcจากสัตว์ที่เผาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระยาห์เวห์ที่ทรงมอบให้แก่อาโรนและบรรดาบุตร ในวันที่เขาได้รับหน้าที่เป็นสมณะรับใช้พระยาห์เวห์ 36พระยาห์เวห์มีพระบัญชาให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติเช่นนี้ต่อๆ ไป ตั้งแต่วันที่เขาทั้งหลายได้รับเจิมถวาย กฎเกณฑ์นี้จะต้องถือปฏิบัติตลอดไป

          37นี่เป็นกฎสำหรับการถวายเครื่องเผาบูชา การถวายธัญบูชา การถวายบูชาลบล้างบาป การถวายบูชาชดเชยความผิด การถวายบูชาในวันเจิมแต่งตั้งสมณะและการถวายศานติบูชา 38พระยาห์เวห์ทรงบัญชาเช่นนี้แก่โมเสสบนภูเขาซีนาย ในวันที่เขาสั่งให้ชาวอิสราเอลถวายเครื่องบูชาแด่พระยาห์เวห์ในถิ่นทุรกันดารซีนาย

 

7 a ศานติบูชาอาจถวาย “เพื่อขอบพระคุณพระเจ้า” (ข้อ 12-15) หรือเพื่อแก้บน หรือเป็นการถวายด้วยความสมัครใจ (ข้อ 16-17) เป็นการยากที่จะเข้าใจว่าการถวายบูชาเพื่อจุดประสงค์ทั้งสาม มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร (ดู ฉธบ 12:6, 17; ยรม 17:26; 33:11; อมส 4:5)

b สำหรับชนเผ่าเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดาร การถูกขับไล่ออกจากชุมชนเท่ากับเป็นการตัดสินประหารชีวิต เพราะเขาไม่อาจดำรงชีวิตอยู่โดดเดี่ยวได้ ในที่นี้ การถูกขับไล่ยังเป็นการลงโทษในด้านศาสนาอีกด้วย เพราะบุคคลที่ทำผิดได้สูญเสียสิทธิในพระสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับเชื้อสายของอับราฮัม

c การกล่าวถึงการถวายบูชาในโอกาสแต่งตั้งสมณะครั้งแรกนี้ เป็นการเกริ่นถึงพิธีแต่งตั้งสมณะที่จะบรรยายอย่างละเอียดในบทที่ 8-10

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก