"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

II. พิธีเจิมแต่งตั้งสมณะ

พิธีเจิมแต่งตั้งสมณะa

8 1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า

          2“จงเรียกอาโรนและบรรดาบุตรออกมา พร้อมกับนำอาภรณ์สมณะ น้ำมันเจิม โคเพศผู้สำหรับถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป แกะเพศผู้สองตัว และขนมปังไร้เชื้อหนึ่งกระบุง 3แล้วจงเรียกชุมชนอิสราเอลทุกคนมารวมกันที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ”

          4โมเสสจัดการทุกสิ่งตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา ชุมชนอิสราเอลมาพร้อมกันที่กระโจมนัดพบ 5โมเสสบอกเขาทั้งหลายให้ทำสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา

          6โมเสสจึงเรียกอาโรนและบรรดาบุตรออกมา สั่งให้อาบน้ำชำระกาย

          7แล้วโมเสสสวมเสื้อยาวชั้นในให้อาโรน คาดผ้าคาดเอว สวมเสื้อคลุม และเสื้อเอโฟดให้เขา ผูกสายรัดของเสื้อเอโฟดรอบเอวให้ติดกับตัว 8สวมเครื่องประดับอก ใส่ลูกเต๋าอุริมและธุมมิมไว้ด้วย 9แล้วจึงโพกผ้าบนศีรษะของเขา ทางด้านหน้ามีแถบทองคำคาดไว้ แถบทองคำนี้เป็นเครื่องหมายของการเจิมถวายตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 10แล้วโมเสสนำน้ำมันเจิม เจิมกระโจมที่ประทับและทุกสิ่งที่อยู่ภายใน เพื่อมอบถวายแด่พระยาห์เวห์ 11เขาประพรมน้ำมันบนพระแท่นบูชาเจ็ดครั้ง เจิมพระแท่นบูชาและเครื่องใช้ทุกชิ้น เจิมอ่างและฐานรองรับ เพื่อมอบถวายแด่พระยาห์เวห์ 12แล้วเทน้ำมันเจิมลงบนศีรษะของอาโรน เจิมอาโรนเพื่อมอบถวายแด่พระยาห์เวห์

          13หลังจากนั้นโมเสสเรียกบรรดาบุตรของอาโรนเข้ามา สวมเสื้อยาวชั้นในให้ คาดผ้าคาดเอว ผูกผ้าโพกศีรษะ ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาไว้

          14โมเสสสั่งให้นำโคเพศผู้ที่จะใช้ถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปมาข้างหน้า อาโรนและบรรดาบุตรวางมือบนหัวของโคตัวนั้น 15โมเสสฆ่าโค แล้วจุ่มนิ้วมือในเลือด ใช้เลือดทาเชิงงอนที่มุมพระแท่น เพื่อชำระให้ศักดิ์สิทธิ์ เทเลือดที่เหลือบนฐานของพระแท่นบูชา เป็นการมอบถวายแด่พระยาห์เวห์ สำหรับใช้ในพิธีชดเชยบาป 16นำไขมันทั้งหมดที่หุ้มเครื่องใน ก้อนไขมันที่หุ้มตับ ไตทั้งสองข้างพร้อมกับไขมันไปเผาบนพระแท่นบูชา 17ส่วนหนังโค เนื้อและมูลของมัน เขานำไปเผาที่นอกค่าย ดังที่พระยาห์เวห์มีพระบัญชาแก่โมเสส 18ต่อจากนั้น โมเสสสั่งให้จูงแกะเพศผู้สำหรับเผาเป็นเครื่องบูชาเข้ามา อาโรนและบุตรวางมือบนหัวแกะ 19โมเสสฆ่าแกะ ประพรมเลือดรอบพระแท่นบูชา 20ชำแหละแกะออกเป็นท่อนๆ แล้วเผาพร้อมกับหัวและไขมัน 21ใช้น้ำล้างเครื่องในและขาหลัง แล้วเผาส่วนที่เหลือเหล่านี้บนพระแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผา มีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยพระยาห์เวห์ ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

          22แล้วโมเสสสั่งให้จูงแกะเพศผู้อีกตัวหนึ่งเข้ามา เป็นแกะที่จะใช้ถวายเป็นเครื่องบูชาในพิธีแต่งตั้งสมณะ อาโรนและบรรดาบุตรวางมือบนหัวของมัน 23โมเสสฆ่าแกะ ใช้เลือดส่วนหนึ่งทาติ่งหูขวาของอาโรน ทาหัวแม่มือขวา และหัวแม่เท้าขวาด้วย 24โมเสสเรียกบรรดาบุตรของอาโรนเข้ามา แล้วใช้เลือดนั้นทาติ่งหูขวา หัวแม่มือขวา และหัวแม่เท้าขวาของเขาเหล่านั้น แล้วจึงเทเลือดที่เหลือรอบพระแท่นบูชา 25เขานำไขมันหางและไขมันที่หุ้มเครื่องใน ก้อนไขมันที่ติดกับตับ ไตทั้งสองข้างและไขมัน และขาข้างขวาของมัน 26จากกระบุงใส่ขนมปังไร้เชื้อที่วางอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เขาวางขนมปังไร้เชื้อ ขนมปังทาน้ำมันมะกอกเทศ และขนมปังแผ่นบางอย่างละหนึ่งชิ้นบนไขมันและขาขวาของแกะนั้น 27แล้วนำของทั้งหมดนี้ใส่ในมือของอาโรนและบรรดาบุตร สั่งให้เขาเหล่านั้นยื่นถวายตามพิธีแด่พระยาห์เวห์ 28แล้วโมเสสนำของทั้งหมดนี้จากมือของคนเหล่านั้นมาเผาบนพระแท่นบูชาเป็นเครื่องบูชาในพิธีแต่งตั้งb ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยพระยาห์เวห์ 29ต่อจากนั้น โมเสสจึงนำเนื้อส่วนอกมายื่นถวายตามพิธีแด่พระยาห์เวห์ เนื้อแกะส่วนนี้จากแกะที่ถวายในพิธีแต่งตั้งสมณะเป็นของโมเสส ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาไว้

          30โมเสสเอาน้ำมันมะกอกเทศเจิม และนำเลือดซึ่งอยู่บนพระแท่นบูชามาประพรมอาโรนและอาภรณ์ ประพรมบรรดาบุตรและอาภรณ์ เขาเจิมถวายอาโรน บรรดาบุตรและอาภรณ์ของทุกคนแด่พระยาห์เวห์โดยวิธีนี้

          31โมเสสกล่าวกับอาโรนและบรรดาบุตรว่า “จงนำเนื้อไปปรุงอาหารที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ และกินที่นั่น พร้อมกับขนมปังในกระบุงซึ่งถวายในพิธีแต่งตั้งสมณะ ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาข้าพเจ้า ‘ให้อาโรนและบรรดาบุตรกิน’ 32เนื้อและขนมปังที่เหลือจงเผาให้หมด 33ตลอดเวลาเจ็ดวันท่านจะออกไปจากทางเข้ากระโจมนัดพบไม่ได้ จนกว่าพิธีแต่งตั้งสมณะจะเสร็จสิ้น เพราะพิธีแต่งตั้งใช้เวลาเจ็ดวัน 34พระยาห์เวห์ทรงบัญชาเราให้ทำพิธีอย่างที่เราได้ทำในวันนี้เพื่อชดเชยบาปของท่านทั้งหลาย 35ท่านต้องอยู่ที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระยาห์เวห์ตลอดเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน มิฉะนั้น ท่านจะต้องตายc เพราะข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาเช่นนี้” 36ดังนั้น อาโรนและบรรดาบุตรจึงปฏิบัติตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาทางโมเสสทุกประการ

 

8 a พิธีการแต่งตั้งมหาสมณะที่ถูกบรรยายในที่นี้ เป็นพิธีแต่งตั้งอาโรนและบรรดาบุตรเป็นสมณะ พิธีนี้ประกอบด้วยการรับอาภรณ์และการเจิม (ข้อ 7-13) ตามด้วยการถวายบูชาลบล้างบาป การถวายบูชานี้จำเป็นเพื่อเจิมถวายพระแท่นบูชา (ข้อ 14-17) แล้วจึงมีการถวายเครื่องเผาบูชา (ข้อ 18-22) และในที่สุดมีการถวายบูชาเพื่อแต่งตั้งสมณะ (ข้อ 22-35) แล้วสมณะจะเข้ารับหน้าที่ในบทที่ 9 แต่เดิมพิธีเจิมสงวนไว้สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ในสมัยพระวิหารหลังที่สองก็นำมาใช้ในพิธีแต่งตั้งสมณะ (ดู อพย 30:22 เชิงอรรถ d) ในสมัยโบราณ ไม่มีพิธีเจิมตั้งสมณะเป็นพิธีโดยเฉพาะ และถือกันว่าสมณะได้รับการแต่งตั้งเมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์

b “พิธีแต่งตั้ง” แปลตามตัวอักษรว่า “การใส่ (มือ) ให้เต็ม” (ดู ข้อ 33 และ อพย 28:41 เชิงอรรถ j)

c การละเมิดกฎพิธีข้อใดก็ตามถือเป็นความผิดหนักทั้งสิ้น (ดู 10:1ฯ)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก