"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

หีบพันธสัญญาที่กรุงเยรูซาเล็มa

6 1กษัตริย์ดาวิดทรงรวบรวมทหารชาวอิสราเอลฝีมือดีจำนวนสามหมื่นคนอีกครั้งหนึ่ง 2แล้วทรงนำทุกคนที่อยู่กับพระองค์เดินทางไปยังบาอาลาห์แห่งยูดาห์b เพื่อนำหีบของพระเจ้ากลับมา หีบนี้เรียกชื่อตามพระนามพระยาห์เวห์จอมจักรวาล ผู้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์ระหว่างเครูบสองตน 3คนเหล่านั้นยกหีบของพระเจ้าจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาขึ้นบรรทุกบนเกวียนใหม่ อุสซาห์และอาคิโยบุตรทั้งสองคนของอาบีนาดับเป็นผู้ขับเกวียนใหม่ 4อุสซาห์เดินcข้างหีบของพระเจ้า ส่วนอาคิโยเดินนำหน้า 5กษัตริย์ดาวิดพร้อมกับชาวอิสราเอลทั้งหลายต่างรื่นเริงเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์อย่างเต็มที่d ขับร้องประกอบเครื่องดนตรีต่างๆ พิณเขาคู่ รำมะนา กรับและฉาบ 6เมื่อขบวนมาถึงลานนวดข้าวของนาโคน โคที่เทียมเกวียนสะดุด อุสซาห์ยื่นมือeออกไปดันหีบของพระเจ้าไว้ 7พระยาห์เวห์กริ้วอุสซาห์ ทรงฆ่าเขาเพราะความผิดf อุสซาห์สิ้นชีวิตอยู่ที่นั่นข้างหีบของพระเจ้า 8ดาวิดเสียพระทัยที่พระยาห์เวห์ทรงลงโทษอุสซาห์ สถานที่นั้นจึงได้ชื่อว่าเปเรศอุสซาห์gมาจนทุกวันนี้

9วันนั้น กษัตริย์ดาวิดทรงเกรงกลัวพระยาห์เวห์คิดว่า “หีบของพระยาห์เวห์จะมากับข้าพเจ้าได้อย่างไร” 10ดาวิดจึงตัดสินพระทัยไม่นำหีบของพระยาห์เวห์ไปอยู่กับตนในเมืองของดาวิด แต่ทรงนำไปไว้ที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวเมืองกัท 11หีบของพระยาห์เวห์อยู่ที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวเมืองกัทนานสามเดือน พระยาห์เวห์ทรงอวยพรโอเบดเอโดมและครอบครัว

12เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบว่า พระยาห์เวห์ทรงอวยพรครอบครัวของโอเบดเอโดม และทุกสิ่งที่เขามีเพราะหีบของพระเจ้าที่อยู่กับเขา กษัตริย์ดาวิดจึงเสด็จไปนำหีบของพระเจ้าขึ้นจากบ้านของโอเบดเอโดมมาที่เมืองของดาวิดด้วยความยินดี 13เมื่อคนหามหีบของพระยาห์เวห์เดินไปหกก้าว กษัตริย์ดาวิดก็ทรงถวายโคเพศผู้และแกะอ้วนพีอย่างละตัวเป็นเครื่องบูชา 14กษัตริย์ดาวิดทรงคาดเอโฟดผ้าป่านเพียงผืนเดียวh เต้นรำสุดกำลังเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 15กษัตริย์ดาวิดกับชาวอิสราเอลทั้งหลายนำหีบของพระยาห์เวห์ขึ้นมา พร้อมกับโห่ร้องด้วยความยินดีและเป่าแตร 16ขณะที่หีบของพระยาห์เวห์เข้าไปในเมืองของดาวิด มีคาลพระธิดาของกษัตริย์ซาอูลทอดพระเนตรจากทางหน้าต่าง เห็นกษัตริย์ดาวิดทรงกระโดดโลดเต้นและเริงระบำเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ก็ทรงนึกรังเกียจ 17เมื่อนำหีบของพระยาห์เวห์เข้ามาประดิษฐานไว้ในที่กำหนดกลางกระโจมซึ่งกษัตริย์ดาวิดทรงตั้งขึ้นไว้ พระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาและศานติบูชาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 18เมื่อทรงถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชาแล้ว กษัตริย์ดาวิดก็ทรงอวยพรประชาชนในพระนามพระยาห์เวห์จอมจักรวาล 19และประทานอาหารแก่ประชาชนชาวอิสราเอลทุกคน ทั้งชายและหญิง คือขนมปังคนละก้อน เนื้อย่างคนละชิ้นi และผลองุ่นแห้งอัดคนละก้อน หลังจากนั้น ประชาชนต่างกลับบ้าน

20กษัตริย์ดาวิดเสด็จกลับไปอวยพรครอบครัวของพระองค์ มีคาลพระธิดาของกษัตริย์ซาอูลเสด็จออกมาต้อนรับ ทูลว่า “พระราชาแห่งอิสราเอลทรงได้รับเกียรติมากจริงนะ ทรงแก้ผ้าเหมือนคนถ่อยต่อหน้าบรรดาสาวใช้ของข้าราชบริพารj21กษัตริย์ดาวิดตรัสตอบมีคาลว่า “ข้าพเจ้าเต้นรำเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ผู้ทรงเลือกkข้าพเจ้าให้เป็นผู้นำอิสราเอลประชากรของพระองค์แทนพระบิดาของเธอและวงศ์ตระกูลของเธอ ข้าพเจ้าจะเต้นรำเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์อีก 22ข้าพเจ้าจะถ่อมตนมากกว่านี้เสียด้วย เธออาจจะคิดว่าl ข้าพเจ้าไม่มีเกียรติ แต่บรรดาสาวใช้ที่เธอกล่าวถึงนั้นจะยกย่องข้าพเจ้า” 23มีคาลพระธิดาของกษัตริย์ซาอูลไม่มีบุตรเลยจนถึงวันสิ้นพระชนม์

 

6 a ตอนนี้เป็นการเล่าเรื่องหีบของพระเจ้าต่อจากตอนซึ่งผู้เล่าคนก่อนเล่าค้างไว้ (1 ซมอ 7:1) เมื่อหีบซึ่งพระยาห์เวห์สำแดงการประทับอยู่ของพระองค์อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม (อพย 25:8 เชิงอรรถ d; ฉธบ 4:7 เชิงอรรถ b) จะทำให้กรุงเยรูซาเล็มไม่เป็นเพียงเมืองหลวงทางการเมือง แต่จะกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนา เป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอล

b “บาอาลาห์” (ดู พศด) ในต้นฉบับภาษาฮีบรูมีคำว่า mibba'ale แปลว่า “พลเมืองบางคน” บาอาลาห์เป็นชื่อเก่าของคีริยาธเยอาริม (ยชว 15:9 ดู ยชว 15:60; 18:14)

c “อุสซาห์เดิน” เป็นการแปลตามการคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูซ้ำข้อ 3 ใหม่ตั้งแต่ “เกวียนเล่มใหม่...เนินเขา”

d “อย่างเต็มที่ ขับร้อง” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก (1 พศด 13:8) ความหมายในต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

e “ยื่นมือไปจับ” ตาม 1 พศด 13:9 ไม่มีพูดถึงในต้นฉบับภาษาฮีบรู

f ความหมายของตอนนี้ไม่ชัดเจน แต่ ดู 1 พศด 13:10 “เพราะเขาได้วางมือบนหีบ” หีบเป็นความหายนะสำหรับศัตรู (1 ซมอ 5) หรือแก่ผู้ที่ปฏิบัติต่อหีบโดยขาดความเคารพ (1 ซมอ 6:19) แต่ตอนนี้ยังไปไกลกว่านั้นอีกและยืนยันว่า หีบซึ่งมีพระยาห์เวห์ประทับอยู่บนบัลลังก์เหนือหีบเป็นของศักดิ์สิทธิ์ และห้ามแตะต้อง เบื้องหลังความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ (ดู ลนต 17:1 เชิงอรรถ a) มีความสำนึกที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับพระเดชานุภาพน่าเกรงขามของพระเจ้า (ดู อพย 33:20 เชิงอรรถ i) ประมวลคัมภีร์ของตำนานสงฆ์เป็นตัวให้กำเนิดความรับรู้ดังกล่าว เมื่อยืนยันว่า แม้แต่พวกเลวีก็ไม่อาจเข้าใกล้หีบโดยไม่ได้รับอันตรายจนกว่าสมณะจะคลุมหีบเสียก่อน (กดว 4:5, 15, 20) อีกทั้งห้ามพวกเขาแตะต้องหีบ พวกเขาจะต้องใช้คานหาม (อพย 25:14)

g “ช่องบุกทะลวงของอุสซาห์” (ดู 5:20) นี่เป็นนิรุกติศาสตร์พื้นบ้าน พระยาห์เวห์ได้ทรงนำการทำลาย (แปลตามตัวอักษรได้ว่า “ทะลวงผ่าน”) มายังอุสซาห์

h ผ้าป่านพันเอวผืนนี้ หมายถึง อาภรณ์ชิ้นหนึ่งของสมณะ ดาวิดเพิ่งเสร็จสิ้นจากการถวายเครื่องบูชาและกำลังจะกล่าวอวยพร (ข้อ 18)

i ความหมายตอนนี้ได้จากการแปลตามการคาดคะเน หรือแปลได้อีกแบบหนึ่งว่า “เนื้อส่วนหนึ่ง”

j โดยไม่ได้สวมสิ่งใดนอกจากผ้าพันเอวหนึ่งผืน (ดู อพย 20:26; 28:42-43)

k “ทรงเลือก” เทียบ 1 ซมอ 13:14; 15:28; 16; 1 พกษ 8:16 ฯลฯ

l “เธออาจจะคิดว่า” ตามตัวอักษรว่า “ในสายตาของเธอ” ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีว่า “ในสายตาของฉัน” เรื่องราวทั้งหมดทำให้เห็นว่าดาวิดมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างลึกซึ้งและเรียบง่าย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก