"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

คำพยากรณ์ของประกาศกนาธันa

7 1เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงเข้าไปประทับในพระราชวัง และพระยาห์เวห์ประทานความสงบจากศัตรูโดยรอบ 2กษัตริย์ตรัสกับประกาศกนาธันว่า “ดูซิ เราอยู่ในวังสร้างด้วยไม้สนสีดาร์ แต่หีบของพระเจ้ากลับอยู่ในกระโจม” 3นาธันทูลตอบว่า “พระองค์ทรงคิดจะทำอะไร ก็โปรดทำเถิด เพราะพระยาห์เวห์สถิตกับพระองค์”

4แต่ในคืนนั้น พระยาห์เวห์ตรัสแก่นาธันว่า

5“จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า ‘พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ท่านจะไม่เป็นผู้สร้างวิหารให้เราอยู่ 6ตั้งแต่เรานำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์จนกระทั่งถึงวันนี้ เราไม่เคยอยู่ในวิหาร เรามีกระโจมเป็นที่อยู่ เดินทางกับเขาไปตามที่ต่างๆ 7เมื่อเราเดินทางไปตามที่ต่างๆ กับชาวอิสราเอล เราไม่เคยถามผู้วินิจฉัยbผู้ใด ซึ่งเราแต่งตั้งให้ดูแลอิสราเอลประชากรของเราว่า ทำไมท่านทั้งหลายไม่สร้างวิหารไม้สนสีดาห์ให้เราอยู่’c 8บัดนี้ ท่านจงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า ‘พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสดังนี้ เราให้ท่านเลิกเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้ามาเป็นผู้นำอิสราเอลประชากรของเรา 9เราอยู่กับท่านไม่ว่าท่านไปที่ใด เรากำจัดศัตรูทั้งปวงที่ท่านเผชิญหน้า เราจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน 10เราจะเลือกที่แห่งหนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเราตั้งหลักแหล่ง เขาจะอยู่ที่นั่นโดยไม่มีใครรบกวน จะไม่มีคนชั่วคอยกดขี่ข่มเหงเขาเหมือนในอดีต 11เมื่อเราเคยแต่งตั้งผู้วินิจฉัยให้ปกครองอิสราเอลประชากรของเรา เราจะให้ท่านได้พักจากศัตรูทั้งหลายของท่าน เรา พระยาห์เวห์ประกาศแก่ท่านว่า เราจะสร้างราชวงศ์ให้ท่าน 12เมื่อท่านสิ้นชีวิตในวัยชรา และถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษแล้ว เราจะตั้งเชื้อสายคนหนึ่งของท่าน ซึ่งเป็นบุตรของท่านd ให้เป็นกษัตริย์ต่อจากท่าน เราจะพิทักษ์รักษาอาณาจักรของเขาให้มั่นคง 13เขาจะเป็นผู้สร้างวิหารให้แก่นามของเรา เราจะดูแลให้ลูกหลานของเขาเป็นกษัตริย์ครองราชย์ตลอดไป 14เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเราe ถ้าเขาทำผิด เราจะลงโทษเขาเหมือนบิดาใช้ไม้เรียวตีบุตร 15แต่เราจะไม่เรียกคืนความโปรดปรานของเราจากเขาเหมือนที่เราเคยทำกับซาอูล ซึ่งเราได้ปลดออกจากราชบัลลังก์ ให้ท่านขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 16ราชวงศ์และอาณาจักรของท่านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้าเราfตลอดไป อำนาจปกครองของท่านจะตั้งมั่นอยู่ตลอดไป’”

          17นาธันทูลกษัตริย์ดาวิดให้ทรงทราบทุกสิ่งตามที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา

 

ดาวิดอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าg

          18กษัตริย์ดาวิดเสด็จเข้าไปประทับเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์h ทูลว่า

          “ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นใคร และครอบครัวของข้าพเจ้าสำคัญอย่างไร พระองค์จึงทรงนำข้าพเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้ 19ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า พระองค์ยังทรงเห็นว่าทั้งหมดนี้น้อยเกินไป จึงทรงสัญญาถึงอนาคตอันไกลของครอบครัวผู้รับใช้พระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า พระองค์ทรงปฏิบัติเช่นนี้กับมนุษย์เทียวหรือi 20ดาวิดจะทูลพระองค์มากกว่านี้ได้อย่างไร ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า พระองค์ทรงรู้จักผู้รับใช้ของพระองค์เป็นอย่างดี 21พระองค์พอพระทัยกระทำกิจการยิ่งใหญ่นี้ และทรงเปิดเผยแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ก็เพราะทรงสัญญาไว้j 22ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เคยได้ยินเลยว่า มีผู้ใดเหมือนพระองค์ หรือมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ 23ไม่มีชนชาติอื่นใดในแผ่นดินเหมือนอิสราเอลประชากรของพระองค์ ที่มีพระเจ้าเสด็จมากอบกู้เขา ทรงทำให้เขาเป็นประชากร ประทานชื่อเสียงแก่เขา ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่น่าสะพรึงกลัวสำหรับแผ่นดินของพระองค์ ทรงขับไล่ชนหลายชาติและเทพเจ้าของเขาออกไปต่อหน้าประชากรของพระองค์k ซึ่งทรงปลดปล่อยออกจากอียิปต์ 24พระองค์ทรงสถาปนาอิสราเอลประชากรของพระองค์ให้เป็นประชากรของพระองค์ตลอดไป ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขา

25ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า บัดนี้ขอทรงรักษาพระสัญญาที่ตรัสไว้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์และครอบครัวตลอดไป ขอทรงปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้เถิด 26พระนามพระองค์จะเป็นที่เลื่องลือตลอดไป และทุกคนจะพูดว่า ‘พระยาห์เวห์จอมจักรวาลเป็นพระเจ้าของอิสราเอล’ และเชื้อสายของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์จะมั่นคงเฉพาะพระพักตร์ 27ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมจักรวาล พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระองค์ทรงเปิดเผยแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า ‘เราจะสร้างราชวงศ์ให้ท่าน’ ผู้รับใช้ของพระองค์จึงกล้าอธิษฐานภาวนาเช่นนี้ต่อพระองค์ 28ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระวาจาของพระองค์เป็นความจริง พระองค์ทรงสัญญาจะประทานพระพรเหล่านี้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ 29ขอพระองค์ทรงอวยพรเชื้อสายของผู้รับใช้ของพระองค์ เขาจะได้คงอยู่เฉพาะพระพักตร์ตลอดไป ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า พระองค์ทรงสัญญาแล้ว เชื้อสายของผู้รับใช้จะได้รับพรของพระองค์ตลอดไป”

 

7 a บทนี้เขียนขึ้นอาศัยการที่คำในภาษาฮีบรูมีหลายความหมาย คืออาจหมายถึง “บ้าน” “ราชวัง” (ข้อ 1) พระวิหาร (ข้อ 5) ราชวงศ์ (ข้อ 12) ครอบครัวหรือเชื้อสาย (ข้อ 18) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยใช้คำเพื่อสื่อสิ่งที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือดาวิดจะไม่เป็นผู้สร้างบ้าน (พระวิหาร) สำหรับพระเจ้า (ข้อ 5) พระเจ้าต่างหากจะเป็นผู้สร้างบ้านให้เขา (ราชวงศ์) (ข้อ 11) สาระสำคัญของคำพยากรณ์คือ ความต่อเนื่องของราชวงศ์ดาวิดในอิสราเอล (ข้อ 12-16) ดาวิดเองก็เข้าใจดังนั้น (ข้อ 19, 25, 27, 29 ดู 23:5 และ สดด 89:29-37; 132:11-12) ดังนั้น คำพยากรณ์จึงเป็นจริงไม่เพียงแต่กับซาโลมอนผู้สืบตำแหน่งต่อจากดาวิด ซึ่งคำพยากรณ์นี้พูดถึงในข้อ 13 และมีกล่าวถึงใน 1 พกษ 5:19; 8:16-19 และ 1 พศด 17:11-14; 22:10; 28:8 แต่ได้มีการเล่นแสงและเงาในคำพยากรณ์ จนเราสามารถเห็นเชื้อสายคนสำคัญอย่างลางๆ ผู้จะได้รับความโปรดปรานเป็นพิเศษจากพระเจ้า นี่เป็นคำพยากรณ์บทแรกถึงพระผู้ไถ่ ซึ่งมาจากตระกูลดาวิด (บทอื่นคือ อสย 7:14 เชิงอรรถ f; มคา 4:14 เชิงอรรถ h; ฮกก 2:23 เชิงอรรถ p) หนังสือ กจ 2:30 ประยุกต์ตอนนี้กับพระเยซูเจ้า

b “ผู้วินิจฉัย” ตาม 1 พศด 17:6 ต้นฉบับภาษาฮีบรูพูดถึง “เผ่า”

c ข้อ 6-7 ดูเหมือนเป็นการบรรยายครั้งแรกของกระแสความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างพระวิหาร ซึ่งต่อมาจะมีพูดถึงอย่างเปิดเผยใน 1 พกษ 8:27; อสย 66:1-2; กจ 7:48 นาธันเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนประเพณีเก่าที่นับถือหีบเป็นสัญลักษณ์ และคัดค้านความคิดใหม่เกี่ยวกับพระวิหารซึ่งอยู่ในแนวทางของคานาอัน ในที่สุด ปัญหานี้พบทางออกด้วยการประดิษฐานหีบไว้ในพระวิหารที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้าง (1 พกษ 8:1, 10-12)

d สันนิษฐานกันว่า ข้อ 13 ซึ่งหมายถึงกษัตริย์ซาโลมอนโดยตรง ถูกต่อเติมเข้าภายหลัง ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง คำพยากรณ์น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกษัตริย์ดาวิด แต่ถ้าไม่ใช่ ก็หมายความว่า เป็นคำพยากรณ์ในสมัยกษัตริย์ซาโลมอน ไม่มีเหตุผลสนับสนุนความคิดที่ว่า คำพยากรณ์มีขึ้นหลังจากนั้น

e ถ้อยคำเหล่านี้ถูกใช้ในพิธีรับเป็นบุตรบุญธรรม เช่นเดียวกับใน สดด 2:7; 110:3 เชิงอรรถ d (ตามต้นฉบับภาษากรีก) อย่างไรก็ตาม เราถือว่า นี่เป็นประโยคแรกๆ ที่พูดถึงพระผู้ไถ่จากตระกูลของกษัตริย์ดาวิด โดยกษัตริย์ของราชวงศ์ดาวิดแต่ละคนเป็นรูปแบบ (ที่ไม่สมบูรณ์) (ดู ตอนจบข้อ และ สดด 89:30-33) ของกษัตริย์ในอุดมคติผู้จะเสด็จมาในอนาคต ในการประยุกต์ตอนนี้กับพระผู้ไถ่ (1 พศด 17:13) ตัดส่วนที่สองของข้อนี้ออก

f “ต่อหน้าเรา” ตามต้นฉบับภาษากรีกและสำเนาโบราณบางฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีว่า “ต่อหน้าท่าน”

g บทสรรเสริญและขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาที่ตรัสไว้ในข้อ 8-16

h ในกระโจมที่มีหีบประดิษฐานอยู่

i คำแปลตอนนี้ไม่ชัดเจน

j คำแปลตอนนี้ไม่ชัดเจน

k เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ความรู้สึกว่า เทพเจ้าเหล่านี้มีอยู่จริง ประเพณีของผู้คัดลอกได้แก้ไขต้นฉบับภาษาฮีบรู (ในที่นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ 1 พศด 17:21 และสำนวนแปลโบราณต่างๆ) โดยการสัมพันธ์ทุกสิ่งเข้ากับพระยาห์เวห์ (“พระเจ้า” แทน “เทพเจ้า”) และอิสราเอล (“ประชากรของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงไถ่ให้พ้นจากอียิปต์” แทน “ประชาชนของเขา”)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก