"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

รัชสมัยของกษัตริย์โยธาม

27 1โยธามทรงเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และทรงครองราชย์เป็นเวลาสิบหกปีที่กรุงเยรูซาเล็ม พระมารดาทรงพระนามว่าเยรูชา เป็นบุตรหญิงของศาโดก 2พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าถูกต้อง เช่นเดียวกับที่กษัตริย์อุสซียาห์พระบิดาทรงกระทำ แต่ต่างจากพระบิดา พระองค์ไม่เสด็จเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระยาห์เวห์a ประชาชนก็ยังคงประพฤติผิดต่อไป

3พระองค์ทรงสร้างประตูชั้นบนพระวิหารของพระยาห์เวห์ และทรงก่อสร้างหลายสิ่งบนกำแพงที่เนินโอเฟล 4พระองค์ยังทรงสร้างเมืองต่างๆ ในแถบภูเขาแห่งยูดาห์ ทรงสร้างป้อมปราการและหอคอยไว้ตามป่าไม้

5พระองค์ทรงสู้รบกับกษัตริย์ของชาวอัมโมนb และทรงมีชัยชนะ ในปีนั้นและในสองปีต่อมา ชาวอัมโมนถวายบรรณาการแด่พระองค์เป็นเงินหนักราวสามพันห้าร้อยกิโลกรัม ข้าวสาลีเจ็ดหมื่นห้าพันถัง และข้าวบาร์เลย์เจ็ดหมื่นห้าพันถัง 6กษัตริย์โยธามทรงมีอำนาจมากขึ้นทุกที เพราะทรงดำเนินตามพระประสงค์ของพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์อยู่เสมอ

7เหตุการณ์ในรัชสมัยกษัตริย์โยธาม การสงครามและสิ่งอื่นๆ ที่ทรงกระทำมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ 8โยธามทรงเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และทรงครองราชย์เป็นเวลาสิบหกปีที่กรุงเยรูซาเล็ม 9พระองค์สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษในนครของกษัตริย์ดาวิด อาคัสพระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

 

27 a “แต่...ไม่เสด็จเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระยาห์เวห์” เป็นการกระทำที่ถูกต้อง ตรงข้ามกับการกระทำของกษัตริย์อุสซียาห์พระบิดา ที่ได้เสด็จเข้าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหาร จึงทรงถูกลงโทษ (ดู 26:16ฯ)

b หนังสือ 2 พกษ ไม่กล่าวถึงสงครามครั้งนี้ อาณาจักรยูดาห์ไม่มีพรมแดนติดกับพรมแดนของชาวอัมโมน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก