"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

อุสซียาห์ทรงขึ้นครองราชย์

26 1ประชาชนชาวยูดาห์ทุกคนทูลเชิญอุสซียาห์ ซึ่งมีพระชนมายุสิบหกพรรษา ขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อจากอามาซิยาห์พระบิดา 2กษัตริย์อุสซียาห์ทรงสร้างเมืองเอลัท นำกลับมาเป็นของยูดาห์อีก หลังจากที่กษัตริย์อามาซิยาห์พระบิดาสิ้นพระชนม์แล้ว 3อุสซียาห์ทรงขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุสิบหกพรรษา และทรงครองราชย์เป็นเวลาห้าสิบสองปีที่กรุงเยรูซาเล็ม พระมารดาทรงพระนามว่าเยโคลียาห์ เป็นชาวกรุงเยรูซาเล็ม 4พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าถูกต้อง เช่นเดียวกับกษัตริย์อามาซิยาห์พระบิดาa 5ตราบใดที่เศคาริยาห์ผู้แนะนำพระองค์ให้ทรงยำเกรงพระเจ้าbยังมีชีวิตอยู่ พระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้า และตราบใดที่พระองค์ทรงแสวงหาพระยาห์เวห์ พระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ทรงเจริญขึ้น

 

แสนยานุภาพของพระองค์c

            6พระองค์เสด็จออกไปทำสงครามกับชาวฟีลิสเตีย ทรงทำลายกำแพงเมืองกัท เมืองยับเนห์ และเมืองอัชโดด ทรงสร้างป้อมปราการไว้ในเขตแดนเมืองอัชโดดและที่อื่นในเขตแดนของชาวฟีลิสเตีย 7พระเจ้าทรงช่วยเหลือพระองค์ในการต่อสู้กับชาวฟีลิสเตีย ชาวอาหรับผู้อาศัยที่เมืองกูร์บาอัลd และต่อสู้กับชาวเมอูนี 8ชาวอัมโมนถวายบรรณาการแด่กษัตริย์อุสซียาห์ พระนามพระองค์เลื่องลือไปจนถึงเขตแดนอียิปต์ เพราะพระองค์ทรงอำนาจมากยิ่งๆ ขึ้น

          9กษัตริย์อุสซียาห์ยังทรงสร้างป้อมปราการในกรุงเยรูซาเล็ม ที่ประตูหัวมุม ที่ประตูหุบเขา และที่หัวเลี้ยว และทรงเสริมกำลังให้แข็งแรงe 10พระองค์ยังทรงสร้างป้อมในถิ่นทุรกันดาร ทรงขุดอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง เพราะพระองค์ทรงมีฝูงสัตว์เลี้ยงจำนวนมาก ทั้งในถิ่นลาดเขาเชเฟลาห์และในที่ราบ ทรงมีชาวนาและชาวสวนองุ่นตามเนินเขา และในที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ เพราะพระองค์ทรงรักการกสิกรรม

          11กษัตริย์อุสซียาห์ทรงมีกองทัพพร้อมจะออกศึกจัดเป็นหมวดหมู่ ตามจำนวนที่เยอีเอลราชเลขาและมาอาเสยาห์ข้าราชบริพารเป็นผู้เก็บรักษาทะเบียนไว้ คานันยาห์ผู้บังคับบัญชากองพลคนหนึ่งของกษัตริย์เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพทั้งหมด 12จำนวนหัวหน้าตระกูลทหารชำนาญศึกเหล่านั้นรวมได้สองพันหกร้อยคน 13เขาควบคุมกองทัพที่มีกำลังพลสามแสนเจ็ดพันห้าร้อยคน เป็นทหารชำนาญศึกพร้อมจะช่วยเหลือกษัตริย์ต่อสู้กับศัตรู 14กษัตริย์อุสซียาห์ทรงจัดเตรียมโล่ หอก หมวกเกราะ เสื้อเกราะ ธนู และก้อนหินที่ใช้สลิงยิงไว้สำหรับกองทัพ 15ที่กรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ทรงสร้างเครื่องยิงธนูและเครื่องยิงก้อนหินfที่นายช่างประดิษฐ์ขึ้น และนำมาตั้งไว้บนป้อมปราการและตามมุมกำแพง พระนามพระองค์เลื่องลือไปไกล เพราะพระองค์ทรงรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์จนทรงอำนาจยิ่งนัก

 

กษัตริย์อุสซียาห์ทรงหยิ่งผยอง จึงทรงถูกลงโทษ

            16เมื่อกษัตริย์อุสซียาห์ทรงมีอำนาจมากเช่นนี้ พระองค์ก็ทรงหยิ่งผยอง จึงทรงประสบหายนะ เพราะพระองค์ไม่ทรงซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ พระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารของพระยาห์เวห์ ทรงเผากำยานบนพระแท่นเผาเครื่องหอมg 17สมณะอาซาริยาห์กับสมณะของพระยาห์เวห์แปดสิบคนซึ่งเป็นผู้กล้าหาญตามเสด็จเข้าไปด้วย 18เขาเหล่านั้นได้ทัดทานกษัตริย์อุสซียาห์ ทูลว่า “ข้าแต่กษัตริย์อุสซียาห์ พระองค์ทรงไม่มีสิทธิ์จะเผากำยานถวายแด่พระยาห์เวห์ แต่เป็นสิทธิพิเศษของสมณะลูกหลานของอาโรน ซึ่งพระเจ้าทรงแยกไว้เป็นของพระองค์ เพื่อเผากำยานถวายแด่พระเจ้า ขอพระองค์เสด็จออกไปจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เถิด เพราะพระองค์ทรงล่วงละเมิดธรรมบัญญัติ และพระองค์จะไม่ได้รับเกียรติใดๆ จากพระยาห์เวห์พระเจ้าเลย” 19กษัตริย์อุสซียาห์กริ้วขณะที่ยังทรงถือกระถางไฟเผากำยานถวายแด่พระเจ้าอยู่ ขณะที่กำลังทรงพระพิโรธบรรดาสมณะอยู่นั้น โรคผิวหนังร้ายแรงhก็ปรากฏขึ้นที่พระนลาฏต่อหน้าบรรดาสมณะใกล้พระแท่นเผากำยานในพระวิหารของพระยาห์เวห์ 20อาซาริยาห์มหาสมณะและสมณะทุกคนหันไปมองพระองค์ ก็เห็นพระองค์มีโรคผิวหนังร้ายแรงที่พระนลาฏ เขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ให้รีบเสด็จออกไปจากพระวิหาร พระองค์ก็ทรงประสงค์จะรีบเสด็จออกไปอยู่แล้ว

          21กษัตริย์อุสซียาห์ทรงเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงจนถึงวันสิ้นพระชนม์ เพราะเหตุนี้ พระองค์จึงต้องประทับอยู่ตามลำพัง จะเสด็จเข้าไปในพระวิหารของพระยาห์เวห์ไม่ได้อีก โยธามพระโอรสจึงทรงปกครองดูแลทั้งพระราชวังและประชาชนของแผ่นดิน

          22เหตุการณ์ในรัชสมัยของกษัตริย์อุสซียาห์ ตั้งแต่ต้นจนจบ มีบันทึกไว้ในหนังสือของประกาศกอิสยาห์บุตรของอามอสi 23กษัตริย์อุสซียาห์สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษในทุ่งใกล้ที่ฝังพระศพของกษัตริย์j เพราะทุกคนรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นโรคผิวหนังร้ายแรง โยธามพระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

 

26 a “ทรงกระทำสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าถูกต้อง เช่นเดียวกับกษัตริย์อามาซิยาห์พระบิดา” ประโยคนี้คัดมาจาก 2 พกษ 15:3 ดูเหมือนจะไม่เข้ากับเรื่องราวที่เล่าใน 2 พศด 25

b “ทรงยำเกรงพระเจ้า” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทรงเห็นพระเจ้า” ** เราไม่รู้ว่า เศคาริยาห์ผู้นี้ เป็นใครมาจากไหน เขาเป็นผู้แนะนำกษัตริย์อุสซียาห์ เหมือนกับที่สมณะเยโฮยาดาเคยทำกับกษัตริย์โยอาช

c เห็นได้ชัดว่าผู้เขียนพงศาวดารหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งเกี่ยวกับรัชสมัยของกษัตริย์อุสซียาห์ ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า 2 พกษ 15:1-8 หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เราเห็นว่ากษัตริย์อุสซียาห์ทรงสร้างอาคารไว้หลายแห่งในถิ่นทุรกันดาร ตามที่กล่าวในข้อ 10

d “ผู้อาศัยที่เมืองกูร์บาอัล” “กูร์บาอัล” แปลตามตัวอักษรว่า “ที่พำนักของบาอัล” ชื่อสถานที่นี้พบได้ที่นี่เท่านั้น เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน

e “ทรงเสริมกำลัง(ป้อม)ให้แข็งแรง” หมายความว่าทรงซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นในสงครามกับอิสราเอลในสมัยกษัตริย์อามาซิยาห์พระบิดา (25:23)

f “เครื่องยิงธนูและเครื่องยิงก้อนหิน” บางคนคิดว่าไม่ใช่ “เครื่องยิง” ธนูหรือก้อนหิน แต่เป็นแผงไม้ที่ตั้งไว้เป็นที่กำบังลูกธนูและเป็นช่องที่ใช้โยนก้อนหินลงไปทับศัตรู ซึ่งเข้ามาที่เชิงกำแพงเพื่อปีนขึ้นมา เพราะ “เครื่องยิง” เช่นนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักในสมัยนั้น แต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาในภายหลัง

g “ทรงเผากำยานบนพระแท่นเผาเครื่องหอม” 2 พกษ 15:5 กล่าวถึงการที่กษัตริย์อุสซียาห์ทรงถูกลงโทษ แต่ไม่บอกสาเหตุ ในสมัยก่อน บรรดากษัตริย์เคยประกอบพิธีกรรมบางอย่างได้โดยไม่มีใครทักท้วง แต่ในสมัยหลังกลับจากการเนรเทศ การถวายกำยานเป็นสิทธิพิเศษของสมณะลูกหลานของอาโรนเท่านั้น (ดู กดว 17:5; 1 พศด 23:13)

h นางมีเรียมถูกลงโทษเช่นเดียวกันเพราะอ้างว่าตนมีอภิสิทธิ์เหมือนโมเสส (กดว 12:10) ใครๆ ที่เป็นโรคผิวหนังร้ายแรงนับได้ว่ามีมลทิน และถูกห้ามไม่ให้เข้าไปร่วมพิธีกรรมในสักการสถาน (ลนต 13:45)

i ผู้เขียนพงศาวดารอ้างถึงงานเขียนของประกาศกอิสยาห์ที่สูญหายไปแล้ว หนังสือประกาศกอิสยาห์ออกพระนามกษัตริย์อุสซียาห์ในหัวเรื่องเท่านั้น (อสย 1:1; 6;1; 7:1)

j “ในทุ่งใกล้ที่ฝังพระศพของกษัตริย์” นั่นคือในทุ่งรอบๆ สุสานที่ฝังพระศพบรรดากษัตริย์ ไม่ใช่ในคูหาฝังพระศพ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก