"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ความไม่ซื่อสัตย์ของกษัตริย์เรโหโบอัมa

12 1เมื่อกษัตริย์เรโหโบอัมทรงสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ให้มั่นคง และทรงรู้สึกว่าทรงเข้มแข็งแล้ว พระองค์ก็ทรงละทิ้งธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ ชาวอิสราเอลทั้งหลายก็ละทิ้งธรรมบัญญัติตามพระองค์ด้วย 2ปีที่ห้าในรัชกาลกษัตริย์เรโหโบอัม ชิชักกษัตริย์แห่งอียิปต์ทรงขึ้นมาโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเขาทั้งหลายเป็นกบฏต่อพระยาห์เวห์ 3กษัตริย์ชิชักทรงมีรถศึกหนึ่งพันสองร้อยคัน และทหารม้าหกหมื่นคน จำนวนคนที่มากับพระองค์จากอียิปต์นับไม่ถ้วน คือ ชาวลิเบีย ชาวสุคีอิม และชาวเอธิโอเปีย 4ทรงยึดได้เมืองป้อมปราการในแคว้นยูดาห์และทรงรุกเข้ามาจนถึงกรุงเยรูซาเล็ม 5ประกาศกเชไมอาห์เข้าเฝ้ากษัตริย์เรโหโบอัมและบรรดาหัวหน้าแห่งยูดาห์ ที่มารวมกันอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อหลบหนีกษัตริย์ชิชัก เขาทูลกษัตริย์และบรรดาหัวหน้าเหล่านี้ว่า “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ‘ท่านทั้งหลายละทิ้งเรา เราจึงทอดทิ้งท่านไว้ในมือของชิชัก’” 6กษัตริย์ทรงถ่อมพระองค์ยอมรับผิด เช่นเดียวกับบรรดาหัวหน้าแห่งอิสราเอล ตรัสว่า “พระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรมแล้ว” 7เมื่อพระยาห์เวห์ทรงเห็นว่ากษัตริย์ถ่อมพระองค์ยอมรับผิดพร้อมกับบรรดาหัวหน้า จึงตรัสแก่ประกาศกเชไมอาห์ว่า “เขาทั้งหลายได้ถ่อมตนยอมรับผิดแล้ว เราจะไม่ทำลายเขา แต่เราจะปลดปล่อยเขาให้รอดพ้น เราจะไม่ใช้ชิชักมาลงโทษกรุงเยรูซาเล็ม 8กระนั้นก็ดี เขาทั้งหลายจะต้องรับใช้ชิชัก เขาจะได้รู้ว่าการรับใช้เราและการรับใช้อาณาจักรของชนชาติอื่นๆ นั้นแตกต่างกันอย่างไร”

          9ชิชักกษัตริย์แห่งอียิปต์ทรงขึ้นมาโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม ทรงยึดสมบัติในพระวิหารของพระยาห์เวห์และสมบัติทั้งหมดในพระราชวัง และยังทรงยึดโล่ทองคำซึ่งกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างไว้ไปด้วย 10กษัตริย์เรโหโบอัมทรงสั่งให้สร้างโล่ทองสัมฤทธิ์ขึ้นแทน ทรงให้ผู้บัญชาการทหารองครักษ์ซึ่งคอยเฝ้ารักษาการณ์อยู่ที่ประตูพระราชวังดูแล

11ทุกครั้งที่กษัตริย์เสด็จเข้าไปยังพระวิหารของพระยาห์เวห์ ทหารองครักษ์จะถือโล่ และนำกลับไปเก็บในห้องของทหารองครักษ์

 

สรุปรัชกาลของกษัตริย์เรโหโบอัม

            12กษัตริย์เรโหโบอัมทรงถ่อมพระองค์ยอมรับผิด พระยาห์เวห์จึงไม่ทรงลงโทษพระองค์ และไม่ทรงทำลายให้หมดสิ้น สภาพการณ์ในแคว้นยูดาห์ก็ยังดีอยู่ 13กษัตริย์เรโหโบอัมยังทรงรักษาพระอำนาจไว้ในกรุงเยรูซาเล็มอย่างมั่นคง และทรงเป็นกษัตริย์ต่อไป เรโหโบอัมทรงขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อทรงพระชนมายุสี่สิบเอ็ดพรรษา ทรงครองราชย์เป็นเวลาสิบเจ็ดปีที่กรุงเยรูซาเล็ม เมืองที่พระยาห์เวห์ทรงเลือกไว้จากเผ่าต่างๆ ของอิสราเอลให้เป็นที่ประทับแห่งพระนามพระองค์ พระมารดาของกษัตริย์เรโหโบอัมทรงพระนามว่านาอามาห์ เป็นชาวอัมโมน 14กษัตริย์เรโหโบอัมทรงทำความชั่ว มิได้ตั้งพระทัยแสวงหาพระยาห์เวห์

          15เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชสมัยกษัตริย์เรโหโบอัมตั้งแต่ต้นจนจบ บันทึกไว้ในหนังสือกิจการของประกาศกเชไมอาห์ และอิดโดผู้ทำนายb กษัตริย์เรโหโบอัมและกษัตริย์เยโรโบอัมทรงทำสงครามกันตลอดรัชสมัยของทั้งสองพระองค์ 16กษัตริย์เรโหโบอัมสิ้นพระชนม์ ทรงถูกฝังไว้ในนครของกษัตริย์ดาวิด อาบียาห์พระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

 

12 a ผู้เขียนพงศาวดารเพิ่มข้อความในข้อ 2ข-8 และ 12 เข้าไปในเรื่องการสงครามของกษัตริย์ฟาโรห์ชิชัก ใน 1 พกษ 14 ข้อความที่เพิ่มเติมนี้อาจได้มาจากแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นข้อเขียนของประกาศกเชไมยาห์ที่มีกล่าวถึงในข้อ 15 ก็เป็นได้

b ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า “ตามลำดับวงศ์ตระกูล”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก