"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

11 1กษัตริย์เรโหโบอัมเสด็จกลับมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม ทรงระดมกำลังพลจากเผ่ายูดาห์และเบนยามิน ได้นักรบชำนาญศึกหนึ่งแสนแปดหมื่นคน ไปทำสงครามกับชาวอิสราเอลเพื่อคืนอาณาจักรแก่เรโหโบอัม 2แต่พระยาห์เวห์ตรัสแก่เชไมอาห์คนของพระเจ้าว่า 3“จงไปบอกเรโหโบอัมพระโอรสของกษัตริย์ซาโลมอน กษัตริย์แห่งยูดาห์ และบอกชาวอิสราเอลทุกคนที่อยู่ในยูดาห์ และเบนยามินว่า 4‘พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ อย่าไปทำสงครามกับชาวอิสราเอลพี่น้องของท่าน ทุกคนจงกลับบ้าน เพราะเราเป็นผู้บันดาลให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น’” เขาทั้งหลายเชื่อฟังพระวาจาของพระยาห์เวห์ ต่างกลับบ้าน แทนที่จะยกกำลังไปต่อสู้กับเยโรโบอัม

          5กษัตริย์เรโหโบอัมประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม ทรงสร้างป้อมปราการปกป้องเมืองต่างๆในแคว้นยูดาห์ 6ทรงสร้างป้อมที่เมืองเบธเลเฮม เอตาม เทโคอา 7เบธซูร์ โสโค อดุลลัม 8กัท มาเรซาห์ ศีฟ 9อาโดราอิม ลาคีช อาเซคาห์ 10โศราห์ อัยยาโลน และเฮโบรน ป้อมปราการเหล่านี้อยู่ในดินแดนของเผ่ายูดาห์และเบนยามินa 11พระองค์ทรงเสริมป้อมปราการให้แข็งแรง ทรงแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาในป้อม และทรงสะสมเสบียงอาหาร น้ำมัน และเหล้าองุ่น 12พระองค์ทรงนำโล่และหอกมาเก็บไว้ในเมืองป้อมทุกเมือง และทรงทำให้เมืองเหล่านี้แข็งแรงมาก ชนเผ่ายูดาห์และเบนยามินยังคงซื่อสัตย์ต่อพระองค์

 

บรรดาสมณะและชนเลวีอพยพมาอยู่ในแคว้นยูดาห์b

          13บรรดาสมณะและชนเลวีละทิ้งถิ่นฐานของตนทั่วแผ่นดินอิสราเอล เข้ามาอยู่ข้างพระองค์ 14ชนเลวีละทิ้งทุ่งหญ้าและทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนมายังแคว้นยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม เพราะกษัตริย์เยโรโบอัมและพระโอรสไม่ทรงยอมให้เขาเป็นสมณะของพระยาห์เวห์ 15กษัตริย์เยโรโบอัมทรงแต่งตั้งสมณะอื่นของพระองค์ในสักการสถานบนที่สูง เพื่อรับใช้รูปเคารพที่เป็นรูปแพะและรูปลูกโค ซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้น 16บรรดาชาวอิสราเอลทุกคนจากเผ่าต่างๆ ที่ตั้งใจแน่วแน่จะซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ก็ติดตามสมณะและชนเลวีเหล่านี้มายังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษ 17คนเหล่านี้จึงทำให้อาณาจักรยูดาห์เข้มแข็งขึ้น และสนับสนุนกษัตริย์เรโหโบอัมพระโอรสของกษัตริย์ซาโลมอนเป็นเวลาสามปี เขาทั้งหลายดำเนินชีวิตเหมือนในรัชสมัยของกษัตริย์ดาวิดและซาโลมอนเป็นเวลาสามปี

 

ราชวงศ์กษัตริย์เรโหโบอัมc

                18กษัตริย์เรโหโบอัมทรงอภิเษกสมรสกับนางมาคาลัทธิดาของเยรีโมท พระโอรสของกษัตริย์ดาวิดและของนางอาบีฮาอิลdธิดาของเอลีอับ บุตรของเจสซี 19พระนางมาคาลัททรงให้กำเนิดพระโอรสสามองค์ คือ เยอูช เชมาริยาห์ และศาฮัม 20ต่อมาพระองค์ยังทรงอภิเษกสมรสกับพระนางมาอาคาห์ธิดาของอับซาโลม พระนางทรงให้กำเนิดพระโอรสสี่องค์ คือ อาบียาห์ อัททัย ศีศา และชาโลมีธ 21กษัตริย์เรโหโบอัมทรงรักพระนางมาอาคาห์ธิดาของอับซาโลม มากกว่ามเหสีและนางสนมทุกคน พระองค์มีมเหสีสิบแปดองค์ นางสนมหกสิบคน พระโอรสยี่สิบแปดองค์และพระธิดาหกสิบองค์ 22กษัตริย์เรโหโบอัมทรงแต่งตั้งอาบียาห์พระโอรสจากพระนางมาอาคาห์ให้เป็นใหญ่กว่าบรรดาพี่น้อง เพราะทรงประสงค์จะให้เป็นผู้สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์e 23พระองค์ทรงจัดการอย่างปรีชาฉลาด ทรงกำหนดให้พระโอรสบางองค์ปกครองดูแลเมืองป้อมต่างๆ ทั่วแผ่นดินยูดาห์และเบนยามิน ทรงจัดหาเสบียงอาหารให้อย่างอุดมและจัดหามเหสีให้อีกด้วยf

 

 

11 a แม้ว่ารายชื่อป้อมปราการที่กษัตริย์เรโหโบอัมทรงเสริมสร้างตามเมืองต่างๆ ไม่มีเล่าไว้ใน 1 พกษ ผู้เขียนคงได้รายชื่อเหล่านี้มาจากแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้ การที่กษัตริย์เรโหโบอัมทรงทำเช่นนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบุกรุกของกษัตริย์ฟาโรห์ชิชัก (12:9) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขตแดนทางทิศใต้ของอาณาจักรยูดาห์นั้นอ่อนแอมาก ป้อมปราการที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนของอาณาจักรของกษัตริย์เรโหโบอัม แต่น่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อาจใช้ต่อต้านการรุกรานจากอียิปต์ ฟีลิสเตีย และเอโดมได้ ป้อมปราการเหล่านี้ได้รับการเสริมกำลังด้วยวิธีการตามปกติ (ข้อ 11-12)

b ผู้เขียนพงศาวดารเล่าว่าการแตกแยกทางศาสนาในสมัยของกษัตริย์เยโรโบอัมทำให้สมณะ ชนเลวี และฆราวาสกลุ่มใหญ่อพยพลงมาอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม ที่ตั้งพระวิหารซึ่งเป็นสักการสถานนมัสการพระยาห์เวห์อย่างถูกต้องเพียงแห่งเดียว การอพยพเช่นนี้จะเกิดขึ้นจริงๆ 2 ศตวรรษในภายหลังเมื่อกรุงสะมาเรียถูกทำลายแล้วเท่านั้น (ในขณะที่กำลังกล่าวถึงนี้มีแต่เพียงสมณะ ชนเลวีและฆราวาสที่ยังซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ เดินทางมานมัสการพระยาห์เวห์ที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็มในโอกาสสำคัญๆ เท่านั้น)

c มีแต่ผู้เขียนพงศาวดารเท่านั้นกล่าวถึงรายละเอียดเหล่านี้เกี่ยวกับพระราชวงศ์ของกษัตริย์เรโหโบอัม เขาได้ละเว้นไม่กล่าวถึง “ฮาเร็ม” ของกษัตริย์ซาโลมอน แต่กลับไปกล่าวถึง “ฮาเร็ม” ของกษัตริย์เรโหโบอัม ซึ่งต่อมาจะไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ (ดู 11:21)

d “ธิดาของเยรีโมท” ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บุตรชาย” *** “นางอาบีฮาอิล” ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อาบีฮายิล”

e กษัตริย์เรโหโบอัมทรงทำเช่นเดียวกับกษัตริย์ดาวิด ที่ทรงเลือกพระโอรสจากมเหสีที่โปรดปรานให้เป็นผู้สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์ โดยไม่ทรงคำนึงถึงพระชันษามากหรือน้อยของพระโอรสองค์นั้น ดังที่กษัตริย์ดาวิดทรงเคยเลือกซาโลมอน

f “ทรงจัดหามเหสีให้อีกด้วย” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทรงปรึกษากับบรรดามเหสีหลายองค์”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก