"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ดาวิดช่วยกู้เมืองเคอีลาห์

23 1มีคนมาบอกดาวิดว่า “ชาวฟีลิสเตียเข้ามาโจมตีเมืองเคอีลาห์ และปล้นข้าวที่เพิ่งนวดไป” 2ดาวิดจึงทูลถามพระยาห์เวห์ว่า “ข้าพเจ้าจะต้องเข้าโจมตีชาวฟีลิสเตียเหล่านี้หรือไม่” พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า “จงเข้าโจมตีเถิด ท่านจะช่วยเมืองเคอีลาห์ไว้” 3แต่คนของดาวิดพูดกับเขาว่า “พวกเราอยู่ในแคว้นยูดาห์นี่ก็กลัวพออยู่แล้ว ถ้าไปเมืองเคอีลาห์เพื่อสู้กับกองทัพของชาวฟีลิสเตีย ก็ยิ่งจะกลัวกันใหญ่” 4ดาวิดทูลถามพระยาห์เวห์อีก พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า “จงรีบไปที่เมืองเคอีลาห์เถิด เราจะมอบชาวฟีลิสเตียไว้ในมือของท่าน” 5ดาวิดและคนของเขาจึงไปที่เมืองเคอีลาห์ เข้าโจมตีชาวฟีลิสเตีย ฆ่าคนจำนวนมาก แล้วต้อนเอาสัตว์เลี้ยงไป ดังนั้น ดาวิดช่วยชาวเมืองเคอีลาห์ไว้ได้ 6เมื่ออาบียาธาร์บุตรของอาคิเมเลคหนีไปอยู่กับดาวิดที่เมืองเคอีลาห์ เขาได้นำเสื้อกั๊กไปด้วยa

7มีคนไปบอกกษัตริย์ซาอูลว่า ดาวิดไปที่เมืองเคอีลาห์ ซาอูลจึงตรัสว่า “พระเจ้าทรงมอบเขาbไว้ในมือของเราแล้ว เขาเข้าไปติดกับด้วยตนเอง โดยเข้าไปอยู่ในเมืองที่มีกำแพงล้อม มีประตูปิดหนาแน่น” 8กษัตริย์ซาอูลทรงเรียกทหารทั้งหลายให้ไปรบ ยกกำลังไปที่เมืองเคอีลาห์ ล้อมดาวิดกับพรรคพวกไว้ 9เมื่อดาวิดรู้ว่ากษัตริย์ซาอูลกำลังวางแผนจะเข้าโจมตี จึงบอกสมณะอาบียาธาร์ว่า “จงนำเสื้อกั๊กมาที่นี่เถิด” 10แล้วดาวิดทูลถามพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้รับใช้ของพระองค์ได้ยินว่า กษัตริย์ซาอูลกำลังยกพลมาที่เมืองเคอีลาห์เพื่อทำลายเมืองนี้เพราะข้าพเจ้า 11บรรดาชาวเมืองเคอีลาห์จะมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของกษัตริย์ซาอูลหรือไม่c กษัตริย์ซาอูลจะทรงยกกำลังมาดังที่ผู้รับใช้ได้ยินหรือไม่ ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล โปรดทรงตอบผู้รับใช้ด้วยเถิด” พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า “กษัตริย์ซาอูลจะยกกำลังลงมา” 12ดาวิดทูลถามอีกว่า “แล้วชาวเมืองเคอีลาห์จะมอบข้าพเจ้าและคนของข้าพเจ้าไว้ในมือของกษัตริย์ซาอูลหรือไม่” พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า “เขาจะมอบท่าน”d 13ดาวิดกับพรรคพวกประมาณหกร้อยคนจึงรีบออกจากเมืองเคอีลาห์ เร่ร่อนไปโดยไม่มีจุดหมาย เมื่อกษัตริย์ซาอูลทรงทราบว่า ดาวิดหลบหนีจากเมืองเคอีลาห์ไปแล้ว พระองค์ก็ทรงเลิกติดตาม

14ดาวิดหลบซ่อนตัวอยู่ในถิ่นทุรกันดารตามที่มั่นและอยู่ในแถบภูเขาในถิ่นทุรกันดารศิฟe กษัตริย์ซาอูลยังทรงพยายามค้นหาเขาอยู่วันแล้ววันเล่า แต่พระเจ้ามิได้ทรงมอบเขาไว้ในมือของกษัตริย์ซาอูล


ดาวิดที่เมืองโฮเรช โยนาธานมาเยี่ยมf

15ดาวิดรู้ว่ากษัตริย์ซาอูลทรงยกกำลังจะมาฆ่าตน ดาวิดอยู่ที่เมืองโฮเรชในถิ่นทุรกันดารศิฟ 16โยนาธานโอรสของซาอูลไปพบดาวิดที่เมืองโฮเรช และให้กำลังใจว่าพระเจ้าจะทรงพิทักษ์เขา 17โยนาธานกล่าวว่า “อย่ากลัวไปเลย ซาอูลพระบิดาของฉันจะไม่ทำร้ายท่านได้ พระบิดาทรงทราบดีว่า ท่านจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล ฉันจะได้ตำแหน่งรองจากท่าน” 18แล้วคนทั้งสองก็ได้ทำพันธสัญญาไว้เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ดาวิดยังคงอยู่ที่เมืองโฮเรช ส่วนโยนาธานนั้นเดินทางกลับบ้าน


ดาวิดหลบพ้นกษัตริย์ซาอูลได้อย่างหวุดหวิด

19มีคนจากถิ่นทุรกันดารศิฟไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาอูลที่เมืองกิเบอาห์ ทูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยู่ในเขตแดนของข้าพเจ้า ในที่มั่นของเมืองโฮเรช บนเนินเขาฮาคีลาห์ ตอนใต้ของถิ่นทุรกันดาร 20ข้าแต่พระราชา ถ้าพระองค์ทรงปรารถนาจะเสด็จลงไปที่นั่น เชิญเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายจะมอบดาวิดไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” 21กษัตริย์ซาอูลตรัสตอบว่า “ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านทั้งหลายเถิด ที่มีน้ำใจต่อเรา 22จงไปสืบดูให้แน่ใจอีกว่า เขาอยู่ที่ไหน และไปไหนบ้าง ใครเห็นเขาที่นั่นg เพราะเราได้ยินมาว่า เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ 23จงดูให้แน่ว่า เขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหน และจงกลับมารายงานให้เรารู้อย่างละเอียดเถิด เราจะไปกับท่าน ถ้าเขายังอยู่ในแผ่นดินนั้น เราจะล่าตัวเขาให้ได้ แม้ว่าจะต้องค้นหาทั่วทุกซอกทุกมุมของแผ่นดินยูดาห์ก็ตาม”

24คนเหล่านั้นจึงออกเดินทางล่วงหน้าซาอูลไปยังถิ่นทุรกันดารศิฟ ดาวิดกับพรรคพวกอยู่ในถิ่นทุรกันดารมาโอน ในหุบเขาเปลี่ยวตอนใต้ของถิ่นทุรกันดาร 25กษัตริย์ซาอูลทรงนำทหารออกไปค้นหาดาวิด แต่เมื่อดาวิดรู้ข่าวก็หนีลงไปที่ช่องเขาh และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารมาโอน เมื่อกษัตริย์ซาอูลทรงทราบ จึงทรงติดตามดาวิดในถิ่นทุรกันดารมาโอน 26กษัตริย์ซาอูลiทรงพระดำเนินอยู่ทางด้านหนึ่งของช่องเขา ส่วนดาวิดกับพรรคพวกเดินทางอยู่อีกด้านหนึ่ง ดาวิดพยายามหลบหนีให้พ้นกษัตริย์ซาอูล ส่วนกษัตริย์ซาอูลกับทหารพยายามเข้ามาใกล้ดาวิดและพรรคพวกเพื่อจับกุม 27ขณะนั้นเอง มีผู้นำข่าวมาทูลกษัตริย์ซาอูลว่า “ขอเชิญเสด็จกลับทันทีเถิด ชาวฟีลิสเตียกำลังเข้ามาบุกรุกแผ่นดินแล้ว” 28กษัตริย์ซาอูลจึงทรงเลิกไล่ตามดาวิด ทรงยกกำลังไปสู้ชาวฟีลิสเตีย คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อสถานที่แห่งนั้นว่า “ช่องเขาที่แยกกัน”

 

23 a แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูค่อนข้างสับสน

b “ทรงมอบ” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

c ต้นฉบับภาษากรีกละประโยคนี้ ซึ่งจะซ้ำอีกในข้อ 12

d ดาวิดช่วยชาวเมืองเคอีลาห์ให้พ้นจากชาวฟีลิสเตียก็จริง แต่ชาวเมืองจะต้องเลี้ยงดูดาวิดและพรรคพวก (ดู 25:4-8 เชิงอรรถ b) เราจึงเข้าใจได้ไม่ยากว่าเมื่อดาวิดไปอยู่ที่ไหน ชาวเมืองที่นั่นมักคิดทรยศต่อเขา พยายามส่งข่าวไปให้กษัตริย์ซาอูลทรงทราบ (ดู 23:19-20; 24:2; 26:1)

e ถิ่นทุรกันดารศิฟอยู่ทางใต้ของเมืองเฮโบรน ข้อนี้เชื่อมเรื่องเมืองเคอีลาห์ (ข้อ 1-13) กับเรื่องถิ่นทุรกันดารศิฟ (ข้อ19-27)

f ข้อ 15-18 เป็นส่วนหนึ่งของธรรมประเพณีที่เล่าถึงมิตรภาพของดาวิดกับโยนาธาน (ดู 20:11-17) ข้อความนี้กล่าวล่วงหน้าอย่างชัดเจนว่า ดาวิดจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ ส่วนโยนาธานพอใจที่จะมีตำแหน่งรองเท่านั้น (ข้อ 17) แต่ไม่ได้หมายความว่า ทั้งสองคนกำลังวางแผนการกบฎต่อซาอูล (ดู20:3; 22:8) เรื่องนี้เล่าโดยคำนึงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

g ข้อนี้ต้นฉบับไม่ชัดเจน แปลโดยการคาดคะเน

h ซาอูลและทหารอยู่ทางฟากหนึ่งของช่องเขา ส่วนดาวิดกับพรรคพวกอยู่ทางอีกฟากหนึ่ง กษัตริย์ซาอูลทรงพยายามจะข้ามช่องเขามาจับดาวิดให้ได้ แต่ก่อนที่จะทำเช่นนี้ได้ ก็จำเป็นจะต้องรีบยกกำลังกลับไปต่อสู้กับชาวฟีลิสเตียที่เข้ามารุกราน เราจะพบสถานการณ์ที่คล้ายกัน ใน 26:13, 22; 2 ซมอ 16:13

i ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “พร้อมกับทหาร”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก