"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ดาวิดไว้ชีวิตกษัตริย์ซาอูล

24 1ดาวิดออกจากที่นั่นไปอยู่ในที่มั่นแห่งเอนเกดีa 2เมื่อกษัตริย์ซาอูลเสด็จกลับจากการรบกับชาวฟีลิสเตีย ก็ทรงทราบว่าดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารใกล้เอนเกดี 3กษัตริย์ซาอูลทรงเลือกทหารฝีมือเยี่ยมสามพันคนจากทั่วอิสราเอล เสด็จไปค้นหาดาวิดและพรรคพวกทางด้านตะวันออกของหินแพะป่า 4พระองค์เสด็จมาถึงคอกแกะbริมทาง ที่นั่นมีถ้ำแห่งหนึ่ง จึงเสด็จเข้าไปเพื่อทรงบังคนหนักc ดาวิดกับพรรคพวกแอบอยู่ลึกในถ้ำเดียวกันนั้น 5พรรคพวกจึงกล่าวแก่ดาวิดว่า “นี่เป็นโอกาสของท่านแล้ว พระยาห์เวห์ตรัสแก่ท่านว่า ‘เราจะมอบศัตรูไว้ในมือของท่าน ท่านจะทำกับเขาอย่างไรก็ได้ตามใจชอบ’” ดาวิดจึงลุกขึ้นเข้าไปลอบตัดชายเสื้อคลุมของซาอูล 6แต่แล้วดาวิดก็รู้สึกไม่สบายใจที่ไปตัดชายเสื้อคลุมของซาอูลd 7จึงกล่าวแก่พรรคพวกว่า “ขอพระยาห์เวห์ทรงห้ามข้าพเจ้ามิให้ทำสิ่งนี้แก่ผู้รับเจิมของพระยาห์เวห์e คือมิให้ทำร้ายพระองค์แต่ประการใด เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้รับเจิมของพระยาห์เวห์” 8ดาวิดกล่าวเช่นนี้ ทำให้พรรคพวกเปลี่ยนความคิด ไม่ทำร้ายกษัตริย์ซาอูล

9กษัตริย์ซาอูลเสด็จออกจากถ้ำและทรงพระดำเนินต่อไป ดาวิดก็ออกจากถ้ำตามมาและทูลเรียกกษัตริย์ซาอูลว่า “ข้าแต่พระราชา เจ้านายของข้าพเจ้า” กษัตริย์ซาอูลทรงเหลียวมา ดาวิดก็กราบลงหน้าจรดพื้นด้วยความเคารพ 10ทูลว่า “ทำไมพระองค์จึงทรงเชื่อฟังผู้ที่ใส่ความว่าข้าพเจ้าจะทำร้ายพระองค์ 11พระองค์ทรงเห็นกับตาในวันนี้แล้วว่า พระยาห์เวห์ทรงมอบพระองค์ไว้ในมือของข้าพเจ้าในถ้ำ มีคนยุfให้ข้าพเจ้าฆ่าพระองค์ แต่ข้าพเจ้าไว้ชีวิตพระองค์ กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายเจ้านายของข้าพเจ้าแต่ประการใด เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้รับเจิมของพระยาห์เวห์’ 12พระบิดาของข้าพเจ้า ดูนี่ซิ โปรดทอดพระเนตรดูชายเสื้อคลุมในมือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตัดมาจากเสื้อคลุมของพระองค์ แต่ไม่ได้ฆ่าพระองค์ ขอพระองค์ทรงยอมรับเถิดว่า ข้าพเจ้าไม่เคยคิดกบฏต่อพระองค์ หรือคิดทำร้ายพระองค์เลย ข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดต่อพระองค์ แต่พระองค์กลับทรงตามล่าจะเอาชีวิตของข้าพเจ้า 13ขอพระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้ตัดสินระหว่างข้าพเจ้าและพระองค์เถิด ขอให้พระยาห์เวห์ทรงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า ส่วนข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายพระองค์เป็นอันขาด 14ดังที่สุภาษิตโบราณเคยกล่าวว่า ‘ความชั่วย่อมมาจากคนชั่ว’ แต่ข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายพระองค์เลยg 15กษัตริย์แห่งอิสราเอลกำลังทรงไล่ตามใครอยู่ พระองค์กำลังทรงไล่ตามผู้ใด ทำไมพระองค์จึงทรงไล่ตามสุนัขตาย หรือตัวหมัดอยู่เล่า 16ขอพระยาห์เวห์ทรงตัดสินชี้ขาดระหว่างข้าพเจ้ากับพระองค์ ขอพระยาห์เวห์ทอดพระเนตรพิจารณาคดีของข้าพเจ้า ขอพระยาห์เวห์ทรงป้องกันข้าพเจ้าจากพระหัตถ์ของพระองค์เถิด”

17เมื่อดาวิดกล่าวถ้อยคำเหล่านี้จบแล้ว กษัตริย์ซาอูลตรัสว่า “ดาวิดลูกเอ๋ย นั่นเป็นเสียงของเจ้าหรือ” กษัตริย์ซาอูลทรงกันแสงเสียงดัง 18แล้วตรัสแก่ดาวิดต่อไปว่า “เจ้าเป็นผู้ชอบธรรมมากกว่าเรา เพราะเจ้าทำดีต่อเรา ขณะที่เราทำร้ายเจ้า 19วันนี้เจ้าแสดงให้เห็นแล้วว่า เจ้าดีต่อเราเพียงไร เพราะเจ้าไว้ชีวิตเรา ทั้งๆ ที่พระยาห์เวห์ทรงมอบเราไว้ในมือของเจ้าแล้ว 20ไม่มีผู้ใดพบศัตรู แล้วจะปล่อยให้หลุดมือไปโดยปลอดภัย ขอพระยาห์เวห์ทรงตอบแทนความดีที่เจ้าได้ทำกับเราในวันนี้เถิด 21บัดนี้ เรารู้แล้วว่าเจ้าจะเป็นกษัตริย์ และอาณาจักรอิสราเอลจะตั้งมั่นในมือของเจ้า 22บัดนี้ เจ้าจงสาบานกับเราเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ว่า เจ้าจะไว้ชีวิตลูกหลานของเราและจะไม่ลบล้างนามของเราไปจากครอบครัวบิดาของเรา” 23ดาวิดจึงสาบานกับซาอูลh กษัตริย์ซาอูลเสด็จกลับบ้าน ส่วนดาวิดกับพรรคพวกก็กลับไปยังที่มั่นของตน

 

24 a “เอนเกดี” แปลว่า “ตาน้ำลูกแพะ” อยู่ชายฝั่งทะเลตาย ตรงเส้นรุ้งเดียวกันกับถิ่นทุรกันดารศิฟ

b คอกแกะที่ว่านี้เป็นกำแพงก่อด้วยก้อนหินสำหรับล้อมแกะไว้ตอนกลางคืน

c แปลตามตัวอักษรว่า “ทรงคลุมพระบาท”

d ดาวิดรู้สึกไม่สบายใจ (ดู 2 ซมอ 24:10) เนื่องจากคนโบราณคิดว่าเสื้อผ้าหมายถึงบุคคลที่สวม (ดู 18:4) การสัมผัสเสื้อผ้าเท่ากับทำร้ายบุคคลนั้น

e “ผู้รับการเจิมของพระยาห์เวห์” บางคนคิดว่าเป็นคำเพิ่มเติมของผู้คัดลอก

f “มีคนยุ” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอม”

g คำพังเพยนี้คงเป็นคำอธิบายของผู้คัดลอก มีความหมายว่าผู้ที่สัมผัสคนชั่วร้ายย่อมโชคร้ายไปด้วย

h ข้อ 21-23 ซึ่งกล่าวล่วงหน้าว่าดาวิดจะได้เป็นกษัตริย์ เป็นข้อความที่เสริมคล้ายกับ 20:12-17, 41-42; 23:15-18

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก