"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

III. ซาอูลและดาวิด

 

. ดาวิดในราชสำนัก


ดาวิดรับเจิมเป็นกษัตริย์a

16 1พระยาห์เวห์ตรัสแก่ซามูเอลว่า “ท่านจะเป็นทุกข์ใจถึงซาอูลต่อไปอีกนานเท่าใด บัดนี้ เราละทิ้งเขาไม่ยอมให้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลอีกแล้ว จงเอาน้ำมันมะกอกเทศบรรจุใส่ขวดเขาสัตว์จนเต็ม และออกเดินทาง เราส่งท่านไปที่เมืองเบธเลเฮม ไปหาเจสซี เพราะเราเลือกบุตรคนหนึ่งของเขาเป็นกษัตริย์” 2ซามูเอลทูลถามว่า “ข้าพเจ้าจะไปได้อย่างไร ถ้ากษัตริย์ซาอูลทรงทราบเรื่อง ก็จะทรงฆ่าข้าพเจ้า” พระยาห์เวห์ตรัสว่า “จงเอาลูกโคเพศเมียตัวหนึ่งไปด้วย แล้วจงบอกว่า ‘ข้าพเจ้ามาถวายเครื่องบูชาแด่พระยาห์เวห์’ 3ท่านจะเชิญเจสซีมาร่วมถวายบูชาด้วย แล้วเราจะบอกท่านว่าจะต้องทำอะไร ท่านจะต้องเจิมผู้ที่เราจะบอกนั้นให้เป็นกษัตริย์”

4ซามูเอลก็ทำตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ เขาไปที่เมืองเบธเลเฮม บรรดาผู้อาวุโสของเมืองออกมาพบเขาด้วยความหวาดกลัว ถามว่า “ท่านผู้ทำนาย ท่านมาดีหรือ” 5ซามูเอลตอบว่า “ข้าพเจ้ามาดี ข้าพเจ้ามาเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระยาห์เวห์ ท่านทั้งหลายจงชำระตนให้บริสุทธิ์ แล้วมาร่วมถวายบูชากับข้าพเจ้าเถิด” ซามูเอลให้เจสซีกับบุตรทำพิธีชำระตน แล้วเชิญให้มาถวายเครื่องบูชา

6เมื่อเจสซีกับบุตรมาถึง ซามูเอลเห็นเอลีอับ ก็คิดว่า “ผู้ที่อยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ผู้นี้ คือผู้ที่จะต้องรับเจิม” 7แต่พระยาห์เวห์ตรัสกับซามูเอลว่า “อย่าสนใจมองแต่รูปร่างหน้าตาหรือความสูงของเขา เพราะเราไม่เลือกเขา พระยาห์เวห์ไม่ทรงมองbอย่างมนุษย์มอง มนุษย์มองแต่รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์ทรงมองจิตใจ” 8แล้วเจสซีเรียกอาบีนาดับมาพบซามูเอล ซามูเอลก็ว่า “พระยาห์เวห์ไม่ทรงเลือกคนนี้ด้วย” 9เจสซีพาชัมมาห์เข้ามา แต่ซามูเอลก็กล่าวว่า “พระยาห์เวห์ไม่ทรงเลือกคนนี้เช่นเดียวกัน” 10เจสซีพาบุตรทั้งเจ็ดคนมาพบซามูเอลทีละคน แต่ซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า “พระยาห์เวห์ไม่ทรงเลือกคนเหล่านี้คนใดเลย” 11ซามูเอลถามเจสซีว่า “บุตรชายของท่านมาหมดแล้วหรือ” เจสซีตอบว่า “ยังมีคนสุดท้องอีกคนหนึ่ง แต่ขณะนี้เขากำลังเลี้ยงแกะอยู่” ซามูเอลสั่งเจสซีว่า “จงส่งคนไปตามเขามาเถิด เราจะไม่นั่งกินอาหารจนกว่าเขาจะมา” 12เจสซีจึงส่งคนไปตามมา เด็กหนุ่มนั้นมีผมแดง ดวงตางดงาม และรูปร่างดี พระยาห์เวห์ตรัสว่า “จงลุกขึ้น เจิมเขาเถอะ เป็นคนนี้แหละ” 13ซามูเอลก็เอาขวดเขาสัตว์ที่บรรจุน้ำมันมะกอกเทศมาเจิมดาวิดต่อหน้าบรรดาพี่ชาย พระจิตของพระยาห์เวห์สถิตกับดาวิดcตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ส่วนซามูเอลก็ออกเดินทางกลับไปที่เมืองรามาห์


ดาวิดเข้ารับราชการในราชสำนักของกษัตริย์ซาอูลd

14พระจิตของพระยาห์เวห์ทรงละทิ้งกษัตริย์ซาอูล พระยาห์เวห์ทรงยอมให้จิตชั่วร้ายeมาทรมานซาอูล 15บรรดาข้าราชบริพารของกษัตริย์ซาอูลทูลพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นว่าพระเจ้าทรงยอมให้จิตชั่วร้ายมาทรมานพระองค์ 16ถ้าพระองค์ทรงบัญชา ผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งอยู่เฉพาะพระพักตร์ที่นี่ จะแสวงหาคนที่รู้จักดีดพิณอย่างไพเราะ เมื่อใดที่จิตชั่วร้ายเข้าสิงพระองค์ เขาจะได้ดีดพิณให้พระองค์ทรงมีพระทัยสบายขึ้น”f 17 กษัตริย์ซาอูลจึงตรัสสั่งบรรดาข้าราชบริพารว่า “จงไปหาคนเล่นพิณเก่งๆ แล้วพามาหาเราเถิด” 18ข้าราชบริพารคนหนึ่งทูลตอบว่า “ข้าพเจ้ารู้จักคนหนึ่งเป็นบุตรของเจสซีชาวเบธเลเฮม เขาเป็นนักดนตรี เป็นคนกล้าหาญ เป็นนักรบ พูดจาเฉลียวฉลาด รูปร่างหน้าตาดี พระยาห์เวห์สถิตกับเขา” 19กษัตริย์ซาอูลทรงส่งผู้นำสารไปหาเจสซีบอกว่า “จงส่งดาวิดบุตรชายของท่าน ซึ่งกำลังเลี้ยงแพะแกะมาอยู่กับเราเถิด” 20เจสซีจึงเอาขนมปัง เหล้าองุ่นหนึ่งถุงหนัง และลูกแพะหนึ่งตัว บรรทุกลาgให้ดาวิดนำไปถวายกษัตริย์ซาอูล 21ดาวิดก็เข้าเฝ้ากษัตริย์ซาอูล และเข้ารับราชการกับพระองค์ กษัตริย์ซาอูลโปรดปรานดาวิดมาก ให้เขาเป็นคนถืออาวุธของพระองค์ 22กษัตริย์ซาอูลทรงส่งคนไปบอกเจสซีว่า “เราชอบดาวิด จงให้เขาอยู่รับราชการกับเราเถิด” 23เมื่อใดที่พระเจ้าทรงยอมให้จิตชั่วร้ายเข้าสิงซาอูล ดาวิดจะเอาพิณมาดีด แล้วกษัตริย์ซาอูลก็ทรงรู้สึกสงบ สบายพระทัยขึ้น จิตชั่วร้ายก็ผละไปจากพระองค์

 

16 a เรื่องในบทนี้ดูเหมือนจะมาจากธรรมประเพณีเกี่ยวกับบรรดาประกาศกและไม่สัมพันธ์กับเรื่องที่จะเล่าต่อไป คือเรื่องชนเผ่ายูดาห์เจิมตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ที่เมืองเฮโบรน (2 ซมอ 2:4) และเรื่องที่บรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลเจิมตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ (2 ซมอ 5:3) การเล่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการเกริ่นถึงการขึ้นมามีอำนาจของกษัตริย์ดาวิด เช่นเดียวกับบทที่ 9 เกริ่นเรื่องการมีอำนาจของกษัตริย์ซาอูล

b “พระยาห์เวห์ไม่ทรงมอง” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

c การที่พระจิตของพระเจ้าสถิตกับดาวิด แม้จะไม่มีกิจการภายนอกแสดงให้เห็น ก็เป็นผลของการรับเจิม “พระจิตของพระเจ้า” ในที่นี้เป็นพระคุณที่พระเจ้าประทานแก่ผู้รับเจิม

d การที่ดาวิดเข้ามารับราชการอยู่กับกษัตริย์ซาอูลมีเล่าในธรรมประเพณีสองสาย สายหนึ่งเล่าว่า ดาวิดถูกเรียกมาเล่นดนตรีในราชสำนัก และเป็นผู้ถืออาวุธของกษัตริย์ซาอูล (16:14-23) และตามเสด็จไปทำสงครามกับชาวฟีลิสเตีย (17:1-11) ดาวิดอาสาออกไปต่อสู้กับยักษ์โกลิอัทตัวต่อตัว (17:32-53) (ข้อความตอนนี้เล่าเรื่องจากธรรมประเพณีทั้งสองสาย) ธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งเล่าว่า ดาวิดเป็นเด็กหนุ่มเลี้ยงแกะคนหนึ่งที่กษัตริย์ซาอูลไม่ทรงรู้จัก เขามาเยี่ยมพี่ชายซึ่งเป็นทหารในขณะที่นักรบร่างยักษ์ชาวฟีลิสเตียกำลังเยาะเย้ยท้าทายชาวอิสราเอล (17:12-30 มีข้อ 31 เป็นข้อความเชื่อม ทั้งสองธรรมประเพณีเข้าด้วยกันตั้งแต่ ข้อ 32 ถึง 53) เมื่อดาวิดชนะยักษ์โกลิอัทแล้ว กษัตริย์ซาอูลจึงทรงเรียกวีรบุรุษหนุ่มมาพบและทรงรับไว้เป็นข้าราชการ (17:55-18:5)

e “พระยาห์เวห์ทรงยอมให้จิตชั่วร้าย” ตามตัวอักษรว่า “จิตชั่วร้ายจากพระยาห์เวห์” “พระจิตของพระยาห์เวห์ (ดู วนฉ 3:10) ทรงละทิ้งกษัตริย์ซาอูล (15:23) และกษัตริย์ซาอูลทรงถูกจิตชั่วร้าย “เข้าสิง” พระคัมภีร์เรียกจิตชั่วร้ายนี้ว่ามาจากพระยาห์เวห์ และเรียกว่า “จิตชั่วร้ายของพระเจ้า” (ข้อ 15, 16 ดู 18:10; 19:9) เพราะชาวอิสราเอลคิดว่าทุกสิ่งมาจากพระเจ้าในฐานะเป็นปฐมเหตุ {(เช่นเดียวกับสำนวน “จิตแห่งความแตกแยก” (วนฉ 9:23) “จิตของการมุสา” (1 พกษ 22:19-23) “จิตแห่งความสับสน” (อสย 19:14) “จิตแห่งความง่วง” (อสย 29:10)} เมื่อกษัตริย์ซาอูลทรงทราบว่าพระเจ้าทรงละทิ้งพระองค์ และซามูเอลก็จากไปด้วย พระองค์ก็ทรงหวั่นไหวพระทัยง่ายๆ และทรงมีพระอาการคลุ้มคลั่งบ่อยๆ (18:10ฯ; 19:9ฯ)

f คนสมัยโบราณมักใช้ดนตรีเพื่อสร้างอารมณ์ดี (ดู 10:5) และขัวไล่อารมณ์ร้าย

g “ลา” บางคนแปลว่า “(ขนมปัง)ห้าก้อน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก