"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทยประจำปี 2020
ประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทยประจำปี 2020

​            สมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society) ได้จัดประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทยประจำปี 2020 วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14.00 -15.30 น. ณ ชั้น 2 สมาคมพระคริสตธรรมไทย กรุงเทพฯ และออนไลน์ด้วยระบบ Zoom คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ฝ่ายคาทอลิก 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ คือ บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม

​            ในการประชุมสมัชชาฯ เริ่มด้วยการการกล่าวต้อนรับและอธิษฐานเปิดการประชุม โดยศาสนาจารย์มาโนช แจ้งมุข และนมัสการด้วยเสียงเพลงขอบพระคุณด้วยใจโมทนา โดยคุณวิรวิชญ์ รัศมิทัต อัญเชิญพระวาจนะ โดยผู้ปกครอง นพ.เอกลาภ ทองบริสุทธิ์ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานสมาคมฯ แนะนำและแต่งตั้งเลขาธิการท่านใหม่คือ อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ ทำหน้าที่ต่อจากศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกันภัย

​            ต่อจากนั้นอาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ เทศนา และศาสนจารย์ ดร.เสรี หล่อกันภัย รายงานกิจกรรมของสมาคมฯ ที่ได้จัดทำใน ปี ค.ศ.2020 อาทิ การจัดประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ปี ค.ศ.2019 โครงกาอาลักษณ์จิ๋ว โครงการจัดทำหนังสือพระคัมภีร์ฉบับศึกษาพระธรรมเอเสเคียล เยเรมีย์ และดาเนียล โครงการพระคัมภีร์ภาษามือ โครงการจัดทำพระคัมภีร์ภาษาไทย-ภาษาอุรักลาโวย โครงการช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19 โครงการ 500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน และปรับปรุงเว็บไซต์ เป็น www.thail.bible โครงการพระคัมภีร์ประกอบภาพเป็นภาพยนตร์และโครงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ใน website Facebook Line@ Lazada และ Shopee ต่อจากนั้นมีการรายงานการเงิน โดย ดร.นุโรจน์ พานิช ต่อด้วยการรับรองการเงินและประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี การอธิษฐานเพื่อการถวายทรัพย์ การแนะนำและอธิษฐานถวายพระคัมภีร์ ภาษาไทย-เกาหลี โดยศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม อธิษฐานถวายหนังสือพระคัมภีร์ฉบับศึกษาพระธรรมอิสยาห์ โดยบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ และศาสนจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ อธิษฐานปิดการประชุมสมัชชาฯ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก