"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom ) โดยมีศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ เป็นประธาน ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย เป็นเลขาธิการฯ ดำเนินการประชุม ร่วมกับกรรมาการฯ 14 ท่านและเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน และมีกรรมการฯ ผู้แทนจากฝ่ายคาทอลิก 3 ท่าน คือ บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม และรองประธานคณะกรรมการฯ แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ (อดีตเลขาธิการ แผนกพระคัมภีร์ และผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายอภิบาล) ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอุปพระสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ เลขานุการ คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม เข้าร่วมประชุม ฯด้วย ทางสมาคมฯ จะมีการจัดสมัชชาของสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2021 ทางออนไลน์ ซึ่งจะมีกำหนดการมาประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก