"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

PRAYING FOR SOUTHEAST ASIA
PRAYING FOR SOUTHEAST ASIA

              สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation – Southeast Asia : CBF-SEA) ร่วมใจกันภาวนาเพื่อสันติภาพและความสงบสุขให้กับประเทศพม่า (เมียนม่า) และภาวนาเพื่อประเทศของสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม ค.ศ.2021 ภาวนาร่วมกันผ่านโปรแกรม Zoom

โดยการประสานงานของ DR. Natividad Pagadut ชาวฟิลิปปินส์ ผู้ประสานงาน CBF-SEA และนำการไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าจากหนังสืออพยพ 3:1-10 โดย Bishop Pablo Virgilio David,D.D., ชาวฟิลิปปินส์ CBF-SEA Subregion Consultor และภาวนาเพื่อประเทศพม่าเป็นพิเศษจากตัวแทนสมาชิกประเทศที่เข้าร่วมภาวนาในวันนี้ สมาชิกจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการภาวนา มี 3 ท่าน คือ Sr.Teresa Bello คณะกรรมการฯ แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงราย และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำภาวนาเพื่อประเทศไทยและประเทศพม่าด้วย ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา คณะกรรมการฯ แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลจันทบุรี และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คณะกรรมการฯแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันนี้มีสมาชิกเข้าร่วมสวดภาวนา จากประเทศฟิลิปปินส์ เวียตนาม ไทย พม่า กัมพูชา รวมทั้งหมด 26 ท่าน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก