"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ภาวนาวอนขอสันติภาพ สำหรับพระศาสนจักรในประเทศเมียนม่าร์และประเทศจีน
ภาวนาวอนขอสันติภาพ สำหรับพระศาสนจักรในประเทศเมียนม่าร์และประเทศจีน
          สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย เมียนม่าร์ เวียตนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี Dr. Nati B. Pagadut , coordinator of CBF-SEA ได้เชิญชวนสมาชิกร่วมกันสวดภาวนาตามคำเชื้อเชิญของ พระคาร์ดินัล Charles Bo of Myanmar ขอให้วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2021 เป็นสัปดาห์แห่งการภาวนาวอนขอสันติภาพ ด้วยความหวังว่าเราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบพี่น้อง สำหรับพระศาสนจักรและประชากรในประเทศเมียนม่าร์และประเทศจีนด้วย

โดยใช้โปรแกรม Zoom มีสมาชิกเข้าร่วมภาวนาในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2021 ประมาณ 12 ท่าน และมีสมาชิกจากประเทศไทยที่เป็นคณะกรรมการพระคัมภีร์ในสังฆมณฑลและคณะนักบวช เข้าร่วมฯ 6 ท่าน คือ บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ Co-president คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ และบิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA คุณแม่มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์ อธิการิณีคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี คุณครูอรุณประภา สุขกะสี แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลจันทบุรี และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้ประสานงาน CBF-SEA ในประเทศไทย

29 พฤษภาคม 2021

30 พฤษภาคม 2021

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก