"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

ชีวิตที่ตัดขาดจากบาป

4 1เนื่องจากพระคริสตเจ้าทรงรับทรมานในพระวรกายมาแล้ว ท่านทั้งหลายจึงต้องมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับพระองค์เป็นประดุจอาวุธ ผู้ที่รับทรมานในร่างกายแล้วก็ตัดขาดจากบาป 2เขาจึงไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหาตามธรรมชาติมนุษย์อีกต่อไป แต่ดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในโลกนี้เพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า 3ในอดีตท่านใช้เวลานานพอแล้วในการทำสิ่งที่คนต่างศาสนาชอบปฏิบัติ คือ ความลามกโสมม ปล่อยตัวตามราคตัณหา ดื่มสุราเมามาย ร่วมกลุ่มเสพเมถุน ร่วมงานเลี้ยงกินดื่มเกินขนาด นับถือรูปเคารพอย่างน่าละอาย 4แต่บัดนี้ คนต่างศาสนาเหล่านั้นประหลาดใจที่ท่านไม่ร่วมดำเนินชีวิตตามกระแสแห่งความพินาศaกับเขาอีกต่อไป เขาเหล่านั้นจึงกล่าวร้ายท่าน 5เขาจะรายงานต่อผู้ที่จะต้องพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย 6เพราะเหตุนี้ข่าวดีจึงได้รับการประกาศแก่บรรดาผู้ตายด้วยb เพื่อผู้ตายเหล่านั้นที่ได้รับโทษทางกายตามธรรมชาติมนุษย์จะได้ดำเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้า เดชะพระจิตเจ้า

พระคริสตเจ้าจะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ในไม่ช้า

7ทุกสิ่งใกล้อวสานแล้วc ดังนั้น จงมีความสุขุมรอบคอบ รู้จักประมาณตนเพื่ออธิษฐานภาวนา 8ที่สำคัญที่สุด จงมีความรักกันอย่างมั่นคง เพราะความรักลบล้างบาปได้มากมาย 9จงต้อนรับกันโดยไม่ปริปากบ่น 10แต่ละคนจงใช้พระพรที่ได้รับมาเพื่อรับใช้กันd ประดุจผู้จัดการที่ดีเพื่อแจกจ่ายพระหรรษทานหลากหลายของพระเจ้า 11ถ้าจะกล่าววาจาใด ก็จงกล่าวดุจกล่าวพระวาจาของพระเจ้าe ผู้ใดมีหน้าที่รับใช้f ก็จงรับใช้ตามกำลังที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อพระเจ้าจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในทุกสิ่งเดชะพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพตลอดนิรันดรg อาเมน

การรับทรมานเพื่อพระคริสตเจ้า

12ท่านที่รักยิ่ง อย่าประหลาดใจต่อการเบียดเบียนซึ่งเกิดขึ้นดุจไฟไหม้เป็นการทดสอบท่านทั้งหลาย ประหนึ่งว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ประหลาด 13แต่จงชื่นชมในการที่ท่านมีส่วนร่วมรับทรมานกับพระคริสตเจ้า เพื่อท่านจะได้มีความชื่นชมและปลื้มปีติยิ่งขึ้นเมื่อพระองค์ทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์h 14ถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามพระคริสตเจ้า ท่านย่อมเป็นสุข เพราะพระจิตผู้ทรงสิริรุ่งโรจน์i พระจิตของพระเจ้าสถิตกับท่าน 15อย่าให้ท่านใดต้องรับทรมานเพราะเป็นฆาตกร เป็นขโมย เป็นอาชญากรหรือเป็นผู้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 16แต่ถ้าผู้ใดรับทรมานเพราะเป็นคริสตชน ก็จงอย่าอับอาย แต่จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนี้ 17ถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มต้นจากบ้านของพระเจ้า และถ้าการพิพากษาเริ่มจากเรา ผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังข่าวดีจากพระเจ้าจะมีจุดจบอย่างไร 18ถ้าผู้ชอบธรรมเกือบจะไม่รอดพ้นแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้าและคนบาป 19ดังนั้น ผู้ที่รับทรมานเพราะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า จงทำความดีต่อไป และจงมอบชีวิตของตนไว้ในพระหัตถ์ของพระผู้สร้างผู้ทรงความซื่อสัตย์j

 

4 a แปลตามตัวอักษรได้ว่า “น้ำท่วมของความไม่รอด” เพื่อเทียบให้เห็นความแตกต่างกับน้ำที่ช่วยให้รอดพ้น (เทียบ 3:20) แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า “กระแสแห่งความลามกโสมม”

b เกี่ยวกับการประกาศข่าวดีแก่บรรดาผู้ตาย ดู 3:19 เชิงอรรถ h

c การที่พระคริสตเจ้าจะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ในไม่ช้า เป็นแรงผลักดันคริสตชนให้ประกอบคุณงามความดี (1:5-7; 4:17; 5:10; มธ 24:42; 1 คร 16:22 เชิงอรรถ i; ยก 5:8 เชิงอรรถ d)

d พระพรพิเศษ (charismata)ทุกประการ มีไว้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพระศาสนจักรส่วนรวม (3:7; 1 คร 12:1-11 และเชิงอรรถ; เทียบ 1 คร 4:1-2)

e พระวาจาของพระเจ้ามีความหมายรวมไปถึงการประกาศพระวาจาที่ได้รับการดลใจ และยังหมายถึงการพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ (glossolalia) (ดู กจ 2:4 เชิงอรรถ g; 11:27 เชิงอรรถ m; 1 คร 14:2-19) ทั้งยังหมายถึงหน้าที่สั่งสอนและตักเตือน (รม 12:7-8) รวมทั้งการเทศน์อธิบายและปกป้องข่าวดีด้วย

f คงจะหมายถึงรูปแบบการให้ความช่วยเหลือต่างๆ (รม 12:7) โดยเฉพาะในพิธีกรรม

g บทถวายพระพรนี้เป็นครั้งเดียวในพันธสัญญาใหม่ซึ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า แล้วจึงถวายเกียรติแด่พระคริสตเจ้าเองด้วย (ดู รม 16:27 เชิงอรรถ m)

h ผู้ที่มีส่วนรับทรมานกับพระคริสตเจ้าเมื่อเขารับศีลล้างบาป (2 คร 1:5, 7; ฟป 3:10) ก็มั่นใจได้ว่าเขาจะได้มีส่วนร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ด้วย (1:11; 5:1; รม 8:17; 2 คร 4:17; ฟป 3:11)

i สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “และทรงอานุภาพ” บางฉบับยังเสริมตอนท้ายประโยคอีกว่า “(พระจิตเจ้า) ที่ถูกพวกเขาด่าว่า แต่ได้รับเกียรติจากท่าน” เป็นสูตรกล่าวถึงพระตรีเอกภาพอีกแบบหนึ่ง (1:2 เชิงอรรถ c)

j ในข้อความนี้ “พระเจ้าทรงความซื่อสัตย์” หมายความว่าเราวางใจในพระองค์ได้ (1 คร 1:9 เชิงอรรถ f) ในฐานะทรงเป็นพระผู้สร้าง (ปฐก 1:1 เชิงอรรถ a) พระองค์ทรงสรรพานุภาพและทรงควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ คริสตชนที่ถูกเบียดเบียนจึงมีความหวังมั่นคงจากความคิดนี้ได้ (เทียบ สดด 31:6; ลก 23:46)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก