"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

คำแนะนำสำหรับผู้อาวุโส

5 1โดยเหตุที่ข้าพเจ้าเป็นผู้อาวุโสaคนหนึ่ง เป็นพยานbถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้า และมีส่วนจะรับพระสิริรุ่งโรจน์ที่จะปรากฏในอนาคตด้วยc ข้าพเจ้าขอร้องบรรดาผู้อาวุโสในกลุ่มของท่านทั้งหลาย 2จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่าน จงดูแลด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าd มิใช่ดูแลด้วยความจำใจ จงดูแลด้วยความสมัครใจ มิใช่ดูแลเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้าง 3จงเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะe มิใช่เป็นเหมือนเจ้านายเหนือผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง 4เมื่อพระคริสตเจ้าพระผู้เลี้ยงสูงสุดfจะทรงสำแดงพระองค์ ท่านจะได้รับสิริรุ่งโรจน์เป็นมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย

คำแนะนำสำหรับคริสตชน

5คนหนุ่มทุกคนg จงอยู่ใต้อำนาจบรรดาผู้อาวุโส จงมีความถ่อมตนต่อกันเถิด เพราะพระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่งจองหอง แต่ประทานพระหรรษทานแก่ผู้ถ่อมตน 6ดังนั้น จงถ่อมตนอยู่ใต้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทรงยกย่องท่านเมื่อถึงเวลาอันควร 7จงละความกระวนกระวายทั้งมวลของท่านไว้กับพระองค์ เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่าน 8จงมีสติสัมปชัญญะและตื่นตัวอยู่เสมอ เพราะศัตรูของท่านคือมารhกำลังดักวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงโตคำราม เสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ 9จงต่อสู้กับมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ จงรู้ว่าบรรดาพี่น้องผู้มีความเชื่อทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากเช่นเดียวกัน 10และเมื่อท่านได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้ว พระเจ้าผู้ประทานพระหรรษทานทุกประการ ผู้ทรงเรียกท่านให้มารับพระสิริรุ่งโรจน์นิรันดรในพระคริสตเจ้า จะทรงฟื้นฟูท่านให้มั่นคง มีกำลังเข้มแข็ง และจะทรงพยุงท่านไว้ 11ขอพระอานุภาพiจงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดร อาเมน

คำส่งท้าย คำทักทาย

12ข้าพเจ้าเขียนจดหมายสั้นๆ ฉบับนี้ ด้วยความช่วยเหลือของสิลวานัสซึ่งข้าพเจ้านับถือว่าเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์ ข้าพเจ้าเตือนสติท่านและยืนยันว่า นี่เป็นพระหรรษทานแท้จริงของพระเจ้า จงยืนหยัดมั่นคงในพระหรรษทานนี้เถิด

13พระศาสนจักรที่กรุงบาบิโลนซึ่งพระเจ้าทรงเลือกสรรไว้เช่นเดียวกับที่ได้ทรงเลือกสรรท่านj ขอฝากความคิดถึงท่าน มาระโกบุตรของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงท่านด้วย

14จงทักทายกันด้วยการจุมพิตแสดงความรัก

ขอสันติสุขจงอยู่กับท่านทั้งหลายซึ่งดำรงอยู่ในพระคริสตเจ้าเทอญ

 

 

5 a “ผู้อาวุโส” เหล่านี้หมายถึง “presbyters” ผู้มีหน้าที่ปกครองดูแลพระศาสนจักรดังที่กล่าวถึงใน ทต 1:5 เชิงอรรถ c (ดู 1 ปต 5:5 เชิงอรรถ g) คำนี้ยังคงความหมายเดิมคือหมายถึงผู้สูงอายุ ตรงข้ามกับ “คนหนุ่ม” ใน 5:5

b “เป็นพยาน” ไม่จำเป็นที่ผู้เขียนจดหมายจะต้องเป็นอัครสาวก (1:1) ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เมื่อพระคริสตเจ้าทรงรับทรมาน อาจหมายความแต่เพียงว่าเขาได้เป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าโดยการรับทนทรมานของตน

c เมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จมาครั้งที่สองอย่างรุ่งโรจน์ (ดู 1:5, 13; 4:7, 17; 5:10)

d สำเนาโบราณบางฉบับละ “จงดูแล” และ “ตามพระประสงค์ของพระเจ้า”

e สำเนาโบราณบางฉบับละ “ผู้อยู่ใต้ปกครอง” พระเยซูเจ้าเคยทรงตักเตือนบรรดาศิษย์ไว้แล้ว ให้ระวังแนวโน้มที่จะเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่น (มธ 20:25-28//; 23:8; เทียบ 2 คร 1:24; 4:5; 1 ธส 2:7)

f หนังสือฉบับหลังๆ ในพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงพระเยซูเจ้าในฐานะ “ผู้เลี้ยง” บ่อยๆ (ยน 10:11 เชิงอรรถ f; ฮบ 13:20; และ 1 ปต 2:25) ในข้อนี้เท่านั้นพระเยซูเจ้าได้รับพระนามว่า “ผู้เลี้ยงสูงสุด” งานของผู้เลี้ยงได้รับการอธิบายว่าเป็นการรับใช้

g “คนหนุ่ม” ในที่นี้คงหมายถึงเยาวชน ตรงข้ามกับ “ผู้ใหญ่” ซึ่งมักจะก่อความวุ่นวายโดยเฉพาะเมื่อรวมกันเป็นกลุ่ม (เทียบ อฟ 6:1-4; คส 3:20-21; 1 ทธ 4:12;5:1) หรืออาจจะหมายถึงคริสตชนซึ่งได้รับศีลล้างบาปมาไม่นาน (ตรงข้ามกับ “ผู้อาวุโส” ใน 5:1)

h “มาร” หรือ “ผู้กล่าวโทษ” คำว่า “diabolos” ตามรากศัพท์หมายถึงโจทก์ ผู้กล่าวหาซึ่งเป็นหน้าที่ของซาตาน (ดู 3:22 เชิงอรรถ l; มธ 4:1 เชิงอรรถ c; 24:42, 45 เชิงอรรถ w)

i สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “พระสิริรุ่งโรจน์และ(พระอานุภาพ)...”

j วลี “ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร” ในภาษากรีกเป็นคำเพศหญิง (ดู 2 ยน 1:13) หมายถึงพระศาสนจักรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร (1:1-2; 2:9) “กรุงบาบิโลน” หมายถึง กรุงโรม (ดู วว 14:8; 16:19; 17:5)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก