Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำพิพากษานานาชาติa

          63. 1ผู้นี้เป็นใครหนอที่มาจากแคว้นเอโดม

          สวมเสื้อผ้าย้อมสีแดงมาจากเมืองโบสราห์

          สวมอาภรณ์งดงามเดินมาbเปี่ยมด้วยพลัง -

          “เป็นเราเองที่พูดด้วยความเที่ยงธรรม

          และทรงอานุภาพที่จะช่วยให้รอดพ้น” -

2ทำไมเครื่องทรงของพระองค์จึงมีสีแดง

ทำไมอาภรณ์ของพระองค์จึงเป็นเหมือนเสื้อผ้าของผู้ย่ำในบ่อย่ำองุ่น -

3“เราได้ย่ำในบ่อย่ำองุ่นแต่ลำพัง

ไม่มีผู้ใดจากประชากรของเราอยู่กับเราc

เราย่ำเขาด้วยความขุ่นเคือง

เราเหยียบเขาด้วยความโกรธ

เลือดdของเขากระเซ็นถูกเสื้อผ้าของเรา

เสื้อผ้าของเราทั้งหมดก็เปรอะเปื้อน

4เพราะวันลงโทษอยู่ในใจของเรา

ปีแห่งการไถ่กู้ได้มาถึงแล้ว

5เรามอง แต่ไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือ

เราประหลาดใจ แต่ไม่มีผู้ใดพยุงเราไว้

แขนของเราก็มาช่วยเหลือเรา

ความโกรธค้ำจุนเราไว้

6เราเหยียบชนชาติทั้งหลายด้วยความขุ่นเคือง

เราสับเขาให้แหลกeด้วยความโกรธ

ทำให้เลือดของเขาไหลลงบนพื้นดิน”

 

อดีตของอิสราเอลf

          7ข้าพเจ้าจะระลึกถึงความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์

          ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์ที่ทรงทำทุกสิ่งเพื่อชาวเรา

          พระองค์ทรงความดียิ่งนักต่อชนชาติอิสราเอล

          พระองค์ทรงพระกรุณาต่อเขาตามความรักมั่นคงยิ่งใหญ่ของพระองค์

          8พระองค์ตรัสว่า “ใช่แล้ว เขาทั้งหลายเป็นประชากรของเรา

          เป็นบุตรที่จะไม่ทำให้เราผิดหวัง”

          พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยเขาให้รอดพ้น

          9จากความทุกข์ยากทั้งมวล

          ไม่ใช่ผู้แทนgหรือทูตสวรรค์ที่ช่วยเขาให้รอดพ้น

          แต่พระองค์เองทรงช่วยเหลือ

          พระองค์ทรงไถ่กู้เขาด้วยความรักและด้วยความสงสาร

          พระองค์ทรงยกเขาขึ้นและทรงอุ้มเขาไว้ทุกวันตลอดมา

          10แต่เขาทั้งหลายเป็นกบฏ

          ทำให้พระจิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ต้องเศร้าหมอง

          พระองค์จึงทรงกลับเป็นศัตรูของเขา

          และทรงต่อสู้กับเขา

          11ประชากรhของพระองค์ระลึกถึงวันในอดีตสมัยโมเสส

          ถามว่า “พระองค์ผู้ทรงนำเขาทั้งหลายขึ้นมาจากทะเล

          พร้อมกับบรรดาผู้ดูแลอยู่ที่ใด

          พระองค์ผู้ทรงวางพระจิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในหมู่ประชากรอยู่ที่ใด

          12พระองค์ทรงนำทางเบื้องขวาของโมเสสด้วยพระหัตถ์ทรงอานุภาพ

          ทรงแยกน้ำออกเบื้องหน้าเขา

          เพื่อทรงทำให้พระนามคงอยู่ตลอดไป

          13ทรงนำเขาผ่านทะเลประดุจม้าวิ่งผ่านทุ่งราบ

          เขาไม่สะดุดล้มเลย

          14เหมือนสัตว์เลี้ยงที่ลงมาในหุบเขา

          พระจิตของพระยาห์เวห์ทรงนำเขาไปพักผ่อน”

          ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์เช่นนี้

          เพื่อทำให้พระนามได้รับเกียรติยศตลอดไปi

          15โปรดทอดพระเนตรลงมาจากสวรรค์j

          และทรงเห็นที่ประทับศักดิ์สิทธิ์รุ่งโรจน์ของพระองค์เถิด

          ความกระตือรือร้นและพระอานุภาพของพระองค์อยู่ที่ใด

          ความห่วงใยและพระกรุณาสงสารของพระองค์อยู่ที่ใด

          เหตุใดจึงไม่ทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าได้เห็นเล่า

          16ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

          เพราะอับราฮัมไม่รู้จักข้าพเจ้าทั้งหลายอีกแล้ว

          และอิสราเอลก็จำไม่ได้

          แต่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

          เพราะพระนามของพระองค์ตลอดมาคือ “พระผู้ไถ่กู้ของเรา”

          17ข้าแต่พระยาห์เวห์ เหตุไฉนจึงทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย

           หลงไปจากวิถีทางของพระองค์เล่า

           เหตุไฉนจึงทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีใจดื้อด้านจนไม่ยำเกรงพระองค์เล่า

            โปรดทรงกลับมาเพราะเห็นแก่ผู้รับใช้ของพระองค์

            และเห็นแก่ตระกูลที่เป็นมรดกของพระองค์เถิด

               18ประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ยึดครองสักการสถานอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

           แล้วศัตรูของพระองค์ได้เหยียบย่ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

              19นานมาแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเสมือนผู้ที่พระองค์ไม่ทรงปกครอง

          เป็นเสมือนประชากรที่ไม่เคยได้รับนามว่าเป็นประชากรของพระองค์

           เหตุไฉนพระองค์จึงไม่ทรงแหวกท้องฟ้าและเสด็จลงมาเล่าk

          ภูเขาทั้งหมดจะสั่นสะเทือนด้วยความหวาดกลัวเฉพาะพระพักตร์

63 a บทประพันธ์ไพเราะในแนว “วิวรณ์” บทนี้เขียนในรูปคำสนทนาโต้ตอบระหว่างพระยาห์เวห์และประกาศก พระยาห์เวห์ทรงแสดงองค์เป็นเหมือนผู้เก็บเกี่ยวผลองุ่น ซึ่งมีเสื้อผ้าเปรอะเปื้อนน้ำสีแดงจากผลองุ่น แต่สิ่งที่พระองค์ทรง “ย่ำ” ในบ่อย่ำผลองุ่นคือบรรดาศัตรูคู่อริต่างๆของอิสราเอล ซึ่งมีแคว้นเอโดมเป็นรูปแบบ – ดู 34:1-7 – บางคนแก้ไขคำ “เอโดม” และ “โบสราห์” และแปลว่า “ผู้นี้เป็นใครหนอที่มา สวมเสื้อสีแดงคล้ายกับผู้เก็บเกี่ยวผลองุ่น” - และดังนี้ใช้ข้อความนี้ให้หมายถึงพระเมสสิยาห์ผู้ทรงรับทรมาน

b “เดินมา” – แปลโดยคาดคะเน (tzoced) – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ก้มลง” (tzoceh)

c “จากประชากรของเรา” – แปลตามสำเนาโบราณซึ่งพบที่ Qumran 1QIsa – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จากประชากรทั้งหลาย”

d “เลือด” – แปลตามตัวอักษรว่า “น้ำผลองุ่น” เป็นการขยายความภาพเปรียบเทียบ – ให้สังเกตว่าบางครั้ง “น้ำผลองุ่น” ถูกเรียกว่า “เลือดของผลองุ่น”

e “เราสับเขาให้แหลก” – แปลตามสำเนาโบราณภาษาฮีบรูหลายฉบับ – ต้นฉบับภาษาฮีบรู (MT) ว่า “เราทำให้เขาเมา”

f บทประพันธ์ยืดยาวบทนี้ (63:7 – 64:11) มีรูปแบบเป็นเพลงสดุดีที่ชุมชนวอนขอพระเจ้า คล้ายกับ สดด บทที่ 44, 89 และ พคค เป็นต้น การกล่าวพาดพิงถึงการทำลายกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารเมื่อปี 587 ก.ค.ศ. (เทียบ 63:18; 64:9-10) แสดงว่าผู้ประพันธ์ยังระลึกถึงหายนะประการนี้ที่คงเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นไม่นาน บทประพันธ์บทนี้คงจะเขียนขึ้นเมื่อชาวอิสราเอลเพิ่งถูกจับเป็นเชลยไปที่กรุงบาบิโลน การกล่าวพาดพิงถึงประวัติศาสตร์เพื่อเป็นบทสอนใจประชากรใน 63:7-14 สอดคล้องกับเทววิทยาของสำนักเฉลยธรรมบัญญัติ คือ พระเจ้าทรงลงโทษประชากรที่เป็นกบฏ แต่แล้วก็ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น

g “ผู้แทน” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ปรปักษ์”

h “ประชากร” - สำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคว่า “ผู้รับใช้” ซึ่งอธิบายคำว่า “โมเสส”

i ข้อ 11-14 กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก คือเมื่อทรงปลดปล่อยเขาให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ เป็นการปลุกความหวังว่าพระองค์จะทรงช่วยให้รอดพ้นในอนาคตด้วย

j คำอ้อนวอนจริงๆเริ่มจากข้อนี้ มีคำเรียกหาพระเจ้าในข้อ 15 และ 64:11 ซึ่งมีความคิดคล้ายๆกันเป็นกรอบล้อมไว้ – โครงสร้างของคำภาวนามีรูปแบบเหมือนกับเพลงสดุดีประเภท “คำอ้อนวอน” ทั่วๆไป โดยเน้นความคิดที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นเสมือนบิดาที่ดูแลบุตร (ข้อ 16 แล 64:7)

k “ทรงแหวกท้องฟ้าและเสด็จลงมา” คำภาวนาอ้อนวอนที่ตรงนี้ถูกคั่นโดยการบรรยายถึงการแสดงพระองค์ของพระเจ้า คล้ายกับการเสด็จมาทำพันธสัญญากับประชากรอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย (เทียบ สดด 18:7-8; 144:5)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย