Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กำเนิดบุตรชายของประกาศกอิสยาห์a
8. 1พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงนำวัสดุแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งมาเขียนเป็นตัวอักษรธรรมดาว่า ‘มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส’” 2ข้าพเจ้ามีพยานbที่น่าเชื่อถือสองคน คือ สมณะอุรีอาห์ และเศคาริยาห์ บุตรของเยเบเรคียาห์

          3ต่อมา ประกาศกหญิงภรรยาของข้าพเจ้าก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงตั้งชื่อเขาว่า ‘มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส’ 4เพราะว่าก่อนที่เด็กจะรู้จักเรียกพ่อเรียกแม่ได้ ทรัพย์สมบัติของกรุงดามัสกัสและของที่กรุงสะมาเรียริบมาได้จะถูกขนเอาไปเฉพาะพระพักตร์ของกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย”

คำพยากรณ์ถึงการรุกรานจากอาณาจักรอัสซีเรียc

          5พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า 6“ประชากรนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับน้ำจากคลองชิโลอาห์ซึ่งไหลเอื่อยๆ แต่กลับกลัวdกษัตริย์เรซีนและโอรสของเรมาลิยาห์ 7ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันดาลให้กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวของแม่น้ำยูเฟรติสมาท่วมเขาทั้งหลาย ซึ่งหมายถึงกษัตริย์แห่งอัสซีเรียและพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ น้ำนั้นจะไหลล้นคลองต่างๆ และจะท่วมฝั่งทั้งหมด 8อิมมานูเอลเอ๋ยe น้ำนี้จะเข้าไปในแคว้นยูดาห์ จะไหลท่วมและผ่านไปสูงจนถึงคอ แผ่กว้างเหมือนปีกออกไปคลุมแผ่นดินทั้งหมดของท่าน

          9ประชากรทั้งหลาย จงรู้fและจงกลัวเถิด

          แผ่นดินที่อยู่ห่างไกลทุกแห่ง จงเงี่ยหูฟังเถิด

          จงคาดสะเอวเตรียมพร้อมไว้ แต่ท่านจะถูกบดขยี้

          จงคาดสะเอวเตรียมพร้อมไว้ แต่ท่านจะถูกบดขยี้

          10จงปรึกษาวางแผนกันเถิด แต่จะไร้ผล

          จงประกาศอะไรก็ได้ แต่จะไม่เกิดขึ้น

          เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา”

ภารกิจของประกาศกอิสยาห์g

          11พระยาห์เวห์ทรงใช้กำลังห้ามข้าพเจ้ามิให้เดินตามวิถีทางของประชากรนี้

          ตรัสกับข้าพเจ้าว่า

          12“จงอย่าร่วมคิดกบฏกับประชากรนี้

          อย่ากลัวสิ่งที่เขากลัว อย่ากลัวไปเลย

          13ท่านจงประกาศว่าพระยาห์เวห์จอมจักรวาลเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น

ทรงความศักดิ์สิทธิ์

                ท่านจงกลัวและยำเกรงพระองค์เพียงพระองค์เดียว

          14พระองค์จะทรงเป็นทั้งสักการสถานh

          และเป็นหินขวางทางทำให้สะดุดล้ม

          เป็นก้อนหินทำให้อาณาจักรอิสราเอลและยูดาห์สะดุดล้ม

          เป็นกับดักและบ่วงแร้วสำหรับผู้อาศัยที่กรุงเยรูซาเล็ม

          15คนจำนวนมากจะล้มลงและแตกสลาย

เขาจะติดบ่วงและถูกจับเป็นเชลย”

                16ศิษย์ทั้งหลายของข้าพเจ้า

          จงผูกมัดคำพยานนี้เก็บไว้

          จงประทับตราคำสั่งสอนนี้ไว้ในหมู่ท่าน

          17ข้าพเจ้าวางใจในพระยาห์เวห์ผู้ทรงซ่อนพระพักตร์จากพงศ์พันธุ์ของยาโคบ

          ข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์

          18ดูซิ ข้าพเจ้าและบุตรทั้งสองคนที่พระยาห์เวห์ประทานให้

          เป็นเครื่องหมายและเป็นลางร้ายเตือนอิสราเอล

จากพระยาห์เวห์จอมจักรวาลผู้ประทับบนภูเขาศิโยน

19เมื่อผู้คนพูดกับท่านทั้งหลายว่า

“จงไปปรึกษาคนทรงและหมอดูผู้กระซิบคาถาและพูดพึมพำ”

ประชากรควรปรึกษาพระเจ้าของตนมิใช่หรือ

เขาควรปรึกษาคนตายเพื่อคนเป็นมิใช่หรือ

20แต่ท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในคำสั่งสอนและคำพยานนั้น

แน่นอนทีเดียว เขาจะพูดเช่นนี้

แต่เขาจะไม่มีหวังเห็นรุ่งอรุณเลยi

ผู้จะไม่เห็นรุ่งอรุณj

          21ประชากรที่ถูกข่มเหงและหิวโหยจะผ่านแผ่นดิน

          เขาจะโกรธและสาปแช่งกษัตริย์และเทพเจ้าของตนเพราะความอดอยาก

          เขาจะแหงนหน้าขึ้นเบื้องบน

          22หรือมองดูแผ่นดิน

          เขาจะเห็นแต่ความทุกข์และความมืดมิด

          ความสว่างถูกเมฆปิดบังไว้ทั้งหมด

          23กสำหรับแผ่นดินที่มีความทุกข์ ทุกสิ่งมืดเหมือนกลางคืนมิใช่หรือ

         

การปลดปล่อยเป็นอิสระ

            23ขในอดีต พระองค์ทรงทำให้แผ่นดินเศบูลุนและแผ่นดินนัฟทาลีตกต่ำ แต่ในอนาคตจะทรงบันดาลให้หนทางจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถึงแม่น้ำจอร์แดน ซึ่งเป็นดินแดนของชนต่างชาติkมีความรุ่งเรือง

8 a แม้คำประกาศพระวาจาสั้นๆนี้มีข้อความคล้ายกับข้อความใน 7:16 แต่มีจุดประสงค์แตกต่างกันมากกับคำพยากรณ์เรื่อง “อิมมานูเอล” และไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพระเมสสิยาห์-กษัตริย์ - ชื่อเป็นลางของบุตรชายคนที่สองของประกาศกอิสยาห์เป็นเครื่องหมายและการพยากรณ์ – ดู  1:26 เชิงอรรถ n; 7:3; 8:18 – ชื่อนี้มีความหมายว่า “ของถูกริบรวดเร็ว – ปล้นฉับพลัน” เป็นการกล่าวพยากรณ์ว่ากรุงดามัสกัสและกรุงสะมาเรียจะถูกกองทัพอัสซีเรียจู่โจมในไม่ช้า - จงเทียบชื่อที่เป็นสัญลักษณ์ของบุตรของประกาศกโฮเชยา (ฮชย 1:4,6,9)

b “ข้าพเจ้ามีพยาน” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ให้ข้าพเจ้านำพยาน”

c “น้ำจากคลองชิโลอาห์ซึ่งไหลเอื่อยๆ” (ข้อ 6 – เทียบ 7:3) เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องจากพระเจ้า แต่ประชาชนกลับไปชอบความช่วยเหลือของชาวอัสซีเรีย (“แม่น้ำยูเฟรติส” ในข้อ 7) ที่ไหลเชี่ยวล้นฝั่ง ซึ่งจะนำความเสียหายมาให้เขา

d “กลัว” – แปลตามตัวอักษรว่า “ละลาย” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ร่าเริงยินดี” ซึ่งไม่มีความหมาย เว้นแต่จะคิดว่ากริยานี้มีรากศัพท์ที่มีความหมายว่า “ยินดี” และใช้หมายถึงกลุ่มชาวยูดาห์ที่มีใจฝักใฝ่อยู่กับชาวอัสซีเรีย – สำนวนแปลโบราณบางสำนวนอ่านว่า “ได้เลือก(ให้เป็นกษัตริย์)” แต่ก็ขัดกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์

e “อิมมานูเอล” – การใช้ชื่อนี้เป็นคำพยากรณ์ (เทียบ 7:14) ที่นี่ และการกล่าวโดยตรงในข้อ 10 แสดงให้เห็นชัดว่าคำประกาศพระวาจากลุ่มนี้มีเอกภาพในความหมายเดียวกัน การลงโทษที่ถึงล่วงหน้านี้เตรียมทางไว้ให้พระสัญญาเป็นจริง

f “จงรู้” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ท่านกำลังไปหรือ”

g ดูเหมือนว่าที่ตรงนี้ประกาศกอิสยาห์กำลังอธิบายเหตุผลท่าทีของตนให้บรรดาศิษย์เข้าใจ (ข้อ 16) พระยาห์เวห์ทรงสอนประกาศกให้ต่อต้านประชาชนชาวยูดาห์ และมอบความวางใจต่อพระเจ้าเท่านั้น – เป็นท่าทีที่รับได้ยากในสภาพแวดล้อมที่สับสนเช่นนั้น (ข้อ 14-15) และมีเจตนาที่จะทำให้ความซื่อสัตย์ปรากฏชัดยิ่งขึ้น

h “สักการสถาน”  - สำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก (Targum) อ่านว่า “กับดัก” เช่นเดียวกับที่ปลายของข้อนี้ – ตัวบทที่เรามีอาจคัดลอกมาผิด หรือผู้คัดลอกได้แก้ไขดัดแปลง

i ข้อ 19-20 อาจถูกจัดไว้ผิดที่ จึงเข้าใจได้ยากมาก ประกาศกอิสยาห์ยกคำพูดของคู่อริซึ่งอ้างว่าประชาชนมีสิทธิจะไปปรึกษาคนทรงหรือหมอดูได้ (ดู 2:6 เชิงอรรถ e) – คำตอบในข้อ 19ข อาจเป็นการประชดประชัน และตัวบทของข้อนี้อาจสับสน จึงเดาความหมายได้ยาก

j ดูเหมือนว่าที่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน คำประกาศพระวาจาไม่ต่อเนื่องกันถูกวางไว้ผิดที่ โดยหลักการแล้ว ข้อความนี้ดูเหมือนว่าเล่าถึงบางคนที่เดินทางผ่านดินแดนที่ถูกทำลายและแสดงความทุกข์ของตนออกมา แต่ก็ไม่ชัดว่าบทประพันธ์สั้นๆนี้เกี่ยวข้องกับบริบทอย่างไร บางทีอาจจะต้องนำไปต่อกับ 5:26-30 ที่ดูเหมือนจะมีความต่อเนื่องกันชัดเจนกว่า

k ข้อความข้อนี้ทำนายถึงอนาคตรุ่งเรืองที่ตรงข้ามกับสถานการณ์ในอดีตที่เพิ่งผ่านมา เมื่อพระเจ้าทีกลัท-ปีเลเสอร์ที่ 3 ทรงนำกองทัพอัสซีเรียมายึดดินแดนทางเหนือของอาณาจักรอิสราเอล และจับประชาชนเป็นเชลยไปในแดนเนรเทศเมื่อปี 732 ก.ค.ศ. (ดู 2 พกษ 15:29) ในข้อความต่อไป ประกาศกอิสยาห์ทำนายถึง “วันของพระยาห์เวห์” เมื่อพระองค์จะทรงปลดปล่อยผู้ถูกจับเป็นเชลย นอกจากนั้นยังทำนายถึงการปกครองอย่างสันติของพระราชกุมารพระองค์หนึ่งที่จะประสูติมา คือ “อิมมานูเอล” ที่กล่าวถึงใน อสย 7:14.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย