Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

           4. 1“ส่วนท่าน บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงนำอิฐก้อนหนึ่งตั้งไว้ต่อหน้าท่าน จงขีดรูปเมืองไว้บนอิฐก้อนนั้น คือกรุงเยรูซาเล็ม 2จงล้อมเมืองนั้นไว้a จงสร้างหอเคลื่อนที่ ขุดคู พูนคันดิน ก่อเชิงเทิน ตั้งค่าย และตั้งเครื่องกระทุ้งกำแพงไว้รอบเมือง 3จงนำแผ่นเหล็กมาวางเป็นเหมือนกำแพงเหล็กระหว่างท่านกับเมืองนั้น แล้วจงจ้องมองเมืองนั้นซึ่งกำลังถูกล้อม ท่านเองเป็นผู้ล้อมเมืองนั้น นี่จะเป็นเครื่องหมายสำหรับพงศ์พันธุ์อิสราเอล”

          4“ท่านจงนอนตะแคงข้างซ้ายและรับความผิดของพงศ์พันธุ์อิสราเอลไว้เหนือท่านb ท่านจะต้องรับโทษความผิดของเขาตามจำนวนวันที่ท่านจะนอนตะแคงอยู่ 5เรากำหนดจำนวนปีความผิดของเขาทั้งหลายเป็นจำนวนวันที่ท่านจะต้องรับโทษความผิดของพงศ์พันธุ์อิสราเอล คือสามร้อยเก้าสิบวัน 6เมื่อท่านทำเช่นนี้ครบวันแล้ว ท่านจะต้องนอนลงอีกครั้งหนึ่ง นอนตะแคงข้างขวา และรับการลงโทษความผิดของพงศ์พันธุ์ยูดาห์เป็นเวลาสี่สิบวัน โดยนับหนึ่งวันเท่ากับหนึ่งปีc 7ท่านจะต้องจ้องมองการล้อมกรุงเยรูซาเล็ม ยกแขนเปลือยเปล่าขึ้นปรักปรำเมืองนั้น และประกาศพระวาจา 8ดูซิ เราจะเอาเชือกมัดท่านไว้ ท่านจะพลิกตัวจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งไม่ได้จนกว่าจะครบกำหนดวันที่ท่านถูกขัง”

          9“จงนำข้าวสาลี ข้าวบารลี ถั่วค้าง ถั่วแดง ข้าวฟ่าง และลูกเดือย มาใส่ในภาชนะใบเดียวกันทำเป็นขนมปังให้ตนเอง ท่านจะกินขนมปังนี้ทุกวันที่ท่านนอนตะแคงเป็นเวลาสามร้อยเก้าสิบวัน 10ท่านจะต้องชั่งขนมปังชิ้นหนึ่งที่ท่านจะต้องกินแต่ละวัน หนักวันละยี่สิบบาท 11ท่านจะต้องตวงน้ำดื่ม คือประมาณวันละหนึ่งลิตร ตามเวลากำหนดd 12ท่านจะกินอาหารนี้ในรูปของขนมปังข้าวบารลี ใช้อุจจาระเป็นเชื้อเพลิงปิ้งต่อหน้าทุกคน” 13และพระยาห์เวห์ตรัส “ชาวอิสราเอลจะต้องกินอาหารของตนเป็นมลทินเช่นนี้ในหมู่ชนชาติต่างๆ ที่เราจะให้เขากระจัดกระจายไปอยู่ด้วย” 14ข้าพเจ้าจึงทูลว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้า อนิจจา ข้าพเจ้าไม่เคยทำตนให้เป็นมลทินเลยตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงบัดนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยกินเนื้อสัตว์ที่ตายเอง หรือที่ถูกสัตว์กัดตาย ไม่มีเนื้อสัตว์ที่มีมลทินเคยเข้าไปในปากของข้าพเจ้า” 15พระองค์ตรัสตอบข้าพเจ้าว่า “ดีแล้ว เราจะให้ท่านใช้มูลโคeแทนอุจจาระเป็นเชื้อเพลิงปิ้งขนมปังของท่าน” 16พระองค์ยังตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูซิ เราจะทำลายเสบียงอาหารfของกรุงเยรูซาเล็ม เขาทั้งหลายจะต้องปันส่วนขนมปังกิน และกินด้วยความหวาดกลัว เขาจะต้องตวงน้ำดื่ม และดื่มด้วยความกังวล 17เขาจะขาดขนมปังและน้ำ ต่างคนต่างตรอมใจ ค่อยๆตายไปเพราะความผิดของตน”

4 a พระเจ้าทรงบัญชาให้เอเสเคียลทำท่าทางแสดงการล้อมกรุงเยรูซาเล็มซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า (ก้อนอิฐ “ถูกล้อม” – ประกาศกเป็นอัมพาต – การปันส่วนอาหารคุณภาพเลวให้แต่ละคนเพียงเล็กน้อย – การเผาเส้นผมหรือโปรยให้ลมพัดไป) – เกี่ยวกับการกระทำเป็นสัญลักษณ์คล้ายกันนี้ที่เอเสเคียลบรรยายอย่างละเอียด – ดู ยรม 18:1 เชิงอรรถ a.

b “เหนือท่าน” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เหนือเขา(=พงศ์พันธุ์อิสราเอล)”

c บรรดานักวิชาการได้พยายามอธิบายความหมายที่ถูกต้องของตัวเลขบอกจำนวนเหล่านี้ ว่าเป็นการทำนายถึงระยะเวลาการเนรเทศของอิสราเอลและยูดาห์ตามลำดับ แต่บางทีเราอาจต้องเข้าใจจำนวนเลขเหล่านี้ว่าเป็นเพียงการทำนายถึงการล้อมกรุงเยรูซาเล็ม ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้รู้ว่าถูกกำหนดไว้ให้เป็นการลงโทษความไม่ซื่อสัตย์ที่ยืดเยื้อของอาณาจักรทั้งสอง

d ปริมาณขนมปังในข้อ 10:  “หนักยี่สิบบาท” เท่ากับประมาณ 300 กรัม – และปริมาณน้ำในข้อ 11: “ประมาณหนึ่งลิตร” – แปลตามตัวอักษรว่า “1/6 ของ ‘ฮิน’” (“ฮิน” เป็นมาตรตวงของเหลว: 1 ฮิน เท่ากับประมาณ 3.5 ลิตร)

e ในตะวันออกกลาง มูลสัตว์แห้งใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วย

f “เสบียงอาหาร” – แปลตามตัวอักษรว่า “ไม้เท้าของขนมปัง” – เพราะเขาเก็บรักษาขนมปัง (ที่มีรูปเป็นแผ่นกลมๆ) เสียบไว้กับหลักไม้คล้ายไม้ตะพด (เทียบ “ไม้เสียบลูกชิ้น” ที่เราคุ้นเคยดี) – ดู 5:16; 14:13; ลนต 26:26; สดด 105:16.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย