"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

         5. 1“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงนำดาบคมเล่มหนึ่ง จงใช้ดาบนั้นเหมือนมีดโกนของช่างตัดผม จงโกนศีรษะและเคราของท่าน แล้วนำตาชั่งมา จงแบ่งผมและเคราเป็นสามส่วน 2เมื่อวันแห่งการล้อมครบแล้ว ท่านจะเผาหนึ่งส่วนที่กลางเมือง นำอีกส่วนหนึ่งมา ใช้ดาบฟันไปรอบเมือง ส่วนที่สามนั้น ท่านจะให้ลมพัดกระจัดกระจายไป ขณะที่เราจะชักดาบออกตามไปa 3ท่านจะเก็บเส้นผมเล็กน้อยbมาผูกไว้ที่ชายเสื้อคลุมของท่าน 4ท่านจะต้องเก็บเส้นผมเหล่านี้อีกส่วนหนึ่งโยนลงไปในไฟให้ไหม้ จากที่นั่นไฟจะออกมาเผาพงศ์พันธุ์ทั้งหมดของอิสราเอล”c

          5พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ “นี่คือกรุงเยรูซาเล็มที่เราเคยตั้งไว้กลางนานาชาติ มีชนต่างชาติห้อมล้อม 6กรุงเยรูซาเล็มได้เป็นกบฏต่อกฎหมายของเรา ประพฤติชั่วร้ายมากกว่าชนชาติอื่นๆ และเป็นกบฏต่อข้อกำหนดของเรายิ่งกว่าแผ่นดินต่างๆที่อยู่โดยรอบ ปฏิเสธไม่ยอมรับกฎหมายของเรา และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรา”

          7“เพราะเหตุนี้ พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ ‘ท่านทั้งหลายเป็นกบฏยิ่งกว่าชนชาติอื่นๆที่อยู่โดยรอบ เพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ได้รักษากฎหมายของเรา แต่ได้ประพฤติตามกฎหมายของนานาชาติที่อยู่โดยรอบ 8ดังนั้น พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสดังนี้ ดูซิ เรา เราต่อสู้กับท่าน เราจะพิพากษาลงโทษdต่อหน้านานาชาติ 9เพราะความผิดน่าสะอิดสะเอียนทั้งหลายของท่าน สิ่งที่เราไม่เคยทำ และจะไม่ทำอีก เราจะทำกับท่าน 10ดังนั้น ในหมู่ท่าน บิดาจะกินบุตรของตน บุตรจะกินบิดา เราจะพิพากษาลงโทษท่าน และทำให้ผู้ที่ยังรอดชีวิตกระจัดกระจายไปตามลมทั้งสี่ทิศ 11เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด – พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส – เพราะท่านทำให้สักการสถานของเราเป็นมลทินด้วยการกระทำน่าเกลียดและน่าสะอิดสะเอียนทั้งหมดของท่าน เราจึงจะกำจัดท่านจนหมดสิ้นe ดวงตาของเราจะไม่ปรานี และจะไม่สงสารด้วยฉันนั้น 12หนึ่งในสามของท่านจะตายเพราะโรคระบาด และพินาศเพราะการขาดแคลนอาหารในหมู่ท่าน หนึ่งในสามจะล้มตายอยู่โดยรอบด้วยคมดาบ และอีกหนึ่งในสาม เราจะให้กระจัดกระจายไปตามลมทั้งสี่ทิศ และเราจะชักดาบออกไล่ตามเขาทั้งหลายไปf 13แล้วเราจะคลายความโกรธ จะระบายความกริ้วจนสะใจ และเมื่อเราคลายความโกรธของเราต่อเขาแล้ว เขาทั้งหลายจะรู้ว่าเรา พระยาห์เวห์ ได้พูดเช่นนี้ด้วยความหวงแหนไม่ยอมให้มีคู่แข่ง 14เราจะทำให้ท่านเป็นที่ร้าง เป็นที่เยาะเย้ยในหมู่ชนชาติต่างๆโดยรอบ และต่อหน้าทุกคนที่ผ่านไป 15ท่านจะเป็นที่น่าเยาะเย้ยและน่าสาปแช่ง เป็นคำตักเตือนและเป็นที่น่าหวาดกลัวสำหรับชนชาติที่อยู่โดยรอบ เมื่อเราจะพิพากษาลงโทษท่านด้วยความกริ้วและความโกรธ เราจะลงโทษท่านอย่างโหดเหี้ยม เรา พระยาห์เวห์ได้พูดแล้ว 16เราจะส่งความกันดารอาหารมายังท่านเหมือนยิงลูกธนูที่ประหารชีวิต ซึ่งจะทำลายท่าน เราจะส่งการขาดแคลนอาหารเพื่อทำลายท่าน จะเพิ่มความกันดารอาหารให้ท่านและจะตัดเสบียงอาหารของท่าน 17เราจะส่งความกันดารอาหารและสัตว์ร้ายมาทำร้ายท่าน เพื่อทำให้ท่านสูญเสียลูกหลาน โรคระบาดและการหลั่งเลือดจะเกิดขึ้นแก่ท่าน เราจะนำดาบมาทำลายท่าน เรา พระยาห์เวห์ ได้พูดแล้ว’”

5 a การล้อมกรุงจะจบลงด้วยการฆ่าฟันผู้คน - ความหมายของการแสดงท่าทางของประกาศกเข้าใจได้ง่ายๆ

b “เส้นผมเล็กน้อย” นี้หมายถึง “ผู้รอดชีวิต” ซึ่งได้รับความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่อจากนั้น – ดู อสย 4:3 เชิงอรรถ c.

c ความหมายของข้อนี้ไม่ชัดเจน – อาจเป็นข้อความเสริมเข้ามาจากความคิดใน 19:14.

d “เราจะพิพากษาลงโทษ” – วลีนี้มักจะถูกแก้ไขเป็น “เราจะให้ความยุติธรรม” ซึ่งเป็นข้อความที่ประกาศกเอเสเคียลใช้บ่อยๆ – แต่คำภาษาฮีบรูที่แปลว่า “การพิพากษา” ยังอาจมีความหมายอีกว่า “ธรรมเนียม” และใช้หมายถึง “ข้อกำหนด” เหมือนในข้อก่อนหน้านั้นได้ด้วย – บางทีประกาศกอาจจะเล่นคำที่นี่ “ท่านทั้งหลายไม่ได้ปฏิบัติตาม (= ทำ) ‘ข้อกำหนด’ [mishpatim] ของเรา ดีแล้ว เราจะ(ทำการ) ‘ตัดสินลงโทษ’ [mishpatim] ท่าน”

e “กำจัดท่านจนหมดสิ้น” – แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “โกน(จนหมด)”

f รายการหายนะต่างๆนี้ คือ ดาบ การขาดแคลนอาหาร และ โรคระบาด ปรากฏบ่อยๆในหนังสือประกาศกเยเรมีย์ (14:12; 21:7,9; 24:10; 27:8,13; 29:17,18; 32:24,36; 34:17; 38:2; 42:17,22; 44:13) และยังพบได้บ่อยๆในหนังสือประกาศกเอเสเคียลโดยแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย (6:11-12; 7:15; 12:16; 14:21 – ดู 33:27 ด้วย)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก