Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

นิมิตเรื่องม้วนหนังสือa

          2. 1เขาพูดว่า “บุตรแห่งมนุษย์bเอ๋ย จงยืนขึ้นเถิด เราต้องการพูดกับท่าน” 2ขณะที่ข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้   พระจิตก็เสด็จมาสถิตอยู่ในข้าพเจ้า ทรงทำให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น และข้าพเจ้าได้ยินพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า 3พระองค์ตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราส่งท่านไปพบลูกหลานอิสราเอล ไปพบชาติคนกบฏcซึ่งทรยศต่อเรา เขาทั้งหลายและบรรพบุรุษเป็นกบฏต่อเราจนถึงวันนี้ 4ผู้ที่เราส่งท่านไปพบนั้นเป็นลูกหน้าด้านและใจดื้อดึงd ท่านจะต้องพูดกับเขาว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้” 5เขาจะฟังหรือไม่ฟังก็ตาม คนกบฏเหล่านั้นอย่างน้อยก็จะรู้ว่ามีประกาศกอยู่ในหมู่เขา 6ส่วนท่าน บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย อย่ากลัวเขา อย่ากลัวคำพูดของเขาเลย แม้ท่านมีหนามและกอหนามล้อมอยู่ และนั่งอยู่กับแมลงป่อง อย่ากลัวคำพูดของเขาเลย อย่าท้อใจเมื่อเห็นหน้าเขา เพราะเขาเป็นพงศ์พันธุ์กบฏ 7ท่านจะต้องประกาศถ้อยคำของเราให้เขาฟัง เขาจะฟังหรือไม่ฟังก็ตาม เพราะเขาเป็นพงศ์พันธุ์กบฏe 8แต่ท่าน บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงฟังสิ่งที่เราพูดกับท่าน อย่าเป็นคนกบฏเหมือนพงศ์พันธุ์กบฏ จงอ้าปากและกินสิ่งที่เรากำลังจะให้ท่าน”

          9เมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เห็นพระหัตถ์เหยียดออกมาหาข้าพเจ้า พระหัตถ์นั้นถือหนังสือม้วนหนึ่ง 10พระองค์ทรงคลี่หนังสือม้วนนั้นออกต่อหน้าข้าพเจ้า มีอักษรเขียนอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีบทคร่ำครวญ คำไว้ทุกข์ และคำวิบัติเขียนอยู่ในม้วนหนังสือนั้นf

2 a นิมิตเรื่องราชรถของพระยาห์เวห์ถูกตัดตอนที่นี่ และจะดำเนินต่อไปใน 3:12 -- นิมิตเรื่องม้วนหนังสือน่าจะเป็นนิมิตครั้งแรกที่ประกาศกเอเสเคียลได้เห็นในปี 593 ก.ค.ศ. เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเขาให้เป็นประกาศก

b “บุตรแห่งมนุษย์” – การที่พระเจ้าทรงใช้วลีนี้เรียกประกาศกเป็นเอกลักษณ์ของหนังสือเอเสเคียล – ส่วนในหนังสือดาเนียล วลีนี้มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง (ดนล 8:17 – ดู มธ 8:20 เชิงอรรถ h)

c “ชาติคนกบฏ” ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “คนกบฏ”

d “หน้าด้านและใจดื้อดึง” แปลตามตัวอักษรว่า “แข็งที่หน้า แข็งแรงที่ใจ”

e “พงศ์พันธุ์กบฏ” – ตามสำนวนแปลโบราณภาษากรีก ซีเรียค และต้นฉบับคัดลอกหลายฉบับ – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เป็นกบฏ”

f “ในม้วนหนังสือนั้น” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “แก่(ม้วนหนังสือนั้น)”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย