Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อตกลงกับกษัตริย์ฮีราม

  1. 1กษัตริย์ซาโลมอนทรงใช้เวลายี่สิบปีสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์และพระราชวัง 2พระองค์ทรงบูรณะเมืองต่างๆซึ่งกษัตริย์ฮีรามถวายแด่พระองค์ ทรงให้ชาวอิสราเอลไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นa 3ทรงยกทัพไปที่เมืองคามัทโศบาห์b และทรงยึดเมืองนั้นได้ 4พระองค์ยังทรงบูรณะเมืองทัดโมร์ในถิ่นทุรกันดารc และทรงบูรณะเมืองอื่นๆที่เคยทรงสร้างไว้ในแคว้นคามัทเพื่อสะสมเสบียงอาหาร 5ทรงบูรณะเมืองเบธ-โฮโรนตอนบนและเบธ-โฮโรนตอนล่างด้วย ให้เป็นป้อมปราการ มีกำแพง ประตูเมือง และดาลประตู 6พระองค์ทรงบูรณะเมืองบาอาลัท เมืองเก็บเสบียงทุกเมืองที่เป็นของกษัตริย์ซาโลมอน รวมทั้งเมืองสำหรับเก็บม้าศึกและรถศึก คือทรงสร้างทุกสิ่งที่ทรงประสงค์จะสร้างในกรุงเยรูซาเล็ม ในเลบานอนและทุกเขตแดนของราชอาณาจักร 7ประชาชนทุกคนที่เป็นลูกหลานของชาวอาโมไรต์ ชาวฮิตไทต์ ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต์และชาวเยบุส ไม่ใช่ชาวอิสราเอล 8คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของผู้ที่ยังคงเหลืออยู่ในแผ่นดินเพราะชาวอิสราเอลทำลายล้างไม่หมด กษัตริย์ซาโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานของคนเหล่านี้ซึ่งยังคงเป็นทาสอยู่จนถึงวันนี้ 9พระองค์ไม่ทรงให้ชาวอิสราเอลคนใดเป็นทาสทำงานกรรมกร เพราะเขาเป็นทหาร เป็นข้าราชการ เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นนายทหารและเป็นผู้บัญชากองรถศึกและกองทหารม้า 10ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของกษัตริย์ซาโลมอนและดูแลผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนสองร้อยห้าสิบคน

          11กษัตริย์ซาโลมอนทรงย้ายพระธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์ จากนครของกษัตริย์ดาวิดมาประทับในพระราชวังที่ทรงสร้างให้นาง เพราะทรงดำริว่า “ผู้หญิงของเราไม่ควรพำนักอยู่ในพระราชวังของกษัตริย์ดาวิด กษัตริย์แห่งอิสราเอล เพราะสถานที่ซึ่งหีบของพระยาห์เวห์เคยประดิษฐานอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”d

          12เวลานั้น กษัตริย์ซาโลมอนทรงถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระยาห์เวห์บนพระแท่นบูชาของพระยาห์เวห์ที่ทรงสร้างไว้ด้านหน้าของหน้ามุขพระวิหาร 13 พระองค์ทรงถวายเครื่องเผาบูชาตามข้อกำหนดของโมเสส ทุกวัน ทุกวันสะบาโต วันต้นเดือน และวันเทศกาลประจำปีสามเทศกาล คือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง 14ตามข้อกำหนดของกษัตริย์ดาวิดพระบิดา พระองค์ทรงจัดแบ่งหมวดหมู่สมณะตามกำหนดหน้าที่รับใช้ในพระวิหาร ทรงจัดแบ่งชนเลวีบางกลุ่มให้ทำหน้าที่สรรเสริญพระเจ้า บางกลุ่มเป็นผู้ช่วยบรรดาสมณะตามหน้าที่ประจำวัน ทรงจัดแบ่งยามเฝ้าประตูพระวิหารให้เฝ้าทุกประตูตามกำหนด เพราะกษัตริย์ดาวิดคนของพระเจ้าทรงบัญชาไว้เช่นนั้น  15เขาทั้งหลายปฏิบัติตามที่กษัตริย์ทรงบัญชาแก่บรรดาสมณะและชนเลวีทุกประการ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับห้องพระคลังด้วย

          16พระราชกิจต่างๆที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงกระทำ ตั้งแต่วันที่ทรงวางรากฐานพระวิหารของพระยาห์เวห์จนถึงวันที่สร้างสำเร็จ ก็จบลงดังนี้ พระวิหารของพระยาห์เวห์ก็สำเร็จครบถ้วนe

ความรุ่งเรืองของกษัตริย์ซาโลมอน

            17กษัตริย์ซาโลมอนเสด็จไปที่เมืองเอซีโอน-เกเบอร์และเมืองเอลัทบนฝั่งทะเลในแผ่นดินเอโดม 18กษัตริย์ฮีรามทรงให้ข้าราชบริพารนำเรือพร้อมกับกะลาสีที่ชำนาญงานเดินเรือมาถวายกษัตริย์ซาโลมอน คนเหล่านี้พร้อมกับกะลาสีของกษัตริย์ซาโลมอนเดินเรือไปยังเมืองโอฟีร์ และนำทองคำหนักเกือบสิบหกตันกลับมาถวายกษัตริย์ซาโลมอน

8 a เมืองต่างๆที่กล่าวถึงที่นี่น่าจะเป็นเมืองในแคว้นกาลิลีที่กษัตริย์ซาโลมอนประทานแก่กษัตริย์ฮีรามแห่งเมืองไทระ (1 พกษ 9:11-12)  แต่กษัตริย์ฮีรามไม่ทรงพอพระทัย และดูเหมือนจะไม่ได้ทรงยอมรับเมืองเหล่านี้ไว้ - ทำให้ผู้เขียนพงศาวดารเข้าใจว่ากษัตริย์ฮีรามทรงรับเมืองเหล่านี้ไป แล้วจึงทรงถวายคืนให้กษัตริย์ซาโลมอน

b “คามัทโศบาห์” – หนังสือซามูเอลและพงศ์กษัตริย์กล่าวว่า “คามัท” และ “โศบาห์” เป็นเมืองแยกกันสองเมือง - การรบครั้งนี้ไม่มีกล่าวถึงที่อื่นใดอีกในพระคัมภีร์ เป็นไปได้ที่ผู้เขียนพงศาวดารกล่าวถึงชัยชนะของกษัตริย์ดาวิดใน 2 ซมอ 8:3; 10:8 (ดู 1 พศด 18:3ฯ; 19:16) ว่าเป็นชัยชนะของกษัตริย์ซาโลมอน เพื่อกล่าวชมพระองค์มากขึ้น

c “เมืองทัดโมร์ในถิ่นทุรกันดาร” – ผู้เขียนพงศาวดารเปลี่ยน หมู่บ้านทามาร์ ทางทิศใต้ของทะเลตาย (1 พกษ 9:18) ให้กลายเป็น เมืองทัดโมร์ ที่ใหญ่กว่า – เมืองนี้จะรู้จักกันในภายหลังว่า “เมือง Palmyra”

d “สถานที่ซึ่งหีบของพระยาห์เวห์เคยประดิษฐานอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์” – 1 พกษ  9 ไม่มีคำอธิบายเช่นนี้ สภาพการณ์บางอย่างของสตรีทำให้นางมีมลทิน ไม่อาจเข้าร่วมศาสนพิธีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางแห่งได้ – ความกังวลใจในเรื่องนี้รุนแรงขึ้นในช่วงหลังกลับจากแดนเนรเทศ และในที่สุดจะกำหนดให้มีลานพิเศษสำหรับสตรีโดยเฉพาะในพระวิหารของกษัตริย์เฮโรด

e ในข้อ 12 ผู้เขียนพงศาวดารแก้ไขข้อความของ 1 พกษ 9:25 และเพิ่มข้อ 13-14 ซึ่งแสดงว่าผลงานของกษัตริย์ซาโลมอนเป็นการทำให้กฎเกณฑ์ต่างๆที่กษัตริย์ดาวิดทรงกำหนดไว้ตามรายละเอียดต่างๆที่ “ตำนานสงฆ์” ได้ขยายความให้เป็นธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นสำเร็จบริบูรณ์ไป

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย