"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

9 1พระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์ของกษัตริย์ซาโลมอน จึงเสด็จมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อทดสอบพระองค์ด้วยปริศนายากๆ พระนางเสด็จมาพร้อมกับข้าราชบริพารจำนวนมาก มีฝูงอูฐบรรทุกเครื่องเทศ ทองคำ และเพชรพลอยจำนวนมาก เมื่อทรงพบกษัตริย์ซาโลมอน พระนางทรงทูลถามคำถามซึ่งอยู่ในพระทัย 2กษัตริย์ซาโลมอนทรงตอบคำถามทุกข้อของพระนาง ไม่มีคำถามใดที่ไม่ทรงทราบและทรงอธิบายไม่ได้ 3เมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระปรีชาญาณของกษัตริย์ซาโลมอน พระราชวังที่ทรงสร้าง 4พระกระยาหารที่โต๊ะเสวย ที่พักของบรรดาข้าราชบริพาร การจัดระเบียบและเครื่องแต่งกายของข้าราชบริพาร บรรดามหาดเล็กและเครื่องเผาบูชาที่ทรงถวายaในพระวิหารของพระยาห์เวห์ ก็ประหลาดพระทัยอย่างยิ่ง 5ทูลกษัตริย์ว่า “ที่หม่อมฉันได้ยินในแผ่นดินของหม่อมฉันถึงเรื่องพระองค์และพระปรีชาญาณของพระองค์นั้นเป็นความจริง 6หม่อมฉันไม่เชื่อจนกระทั่งได้มาเห็นด้วยตาตนเองที่นี่ พระปรีชาญาณที่หม่อมฉันได้ยินมานั้นไม่ได้ครึ่งหนึ่งของที่เห็นนี้ พระองค์มีพระปรีชาญาณมากกว่าคำร่ำลือที่หม่อมฉันได้ยินเสียอีก 7คนของพระองค์bช่างมีความสุข บรรดาข้าราชบริพารของพระองค์ที่อยู่เฉพาะพระพักตร์ และฟังพระดำรัสที่ชาญฉลาดของพระองค์อยู่เสมอ ช่างมีความสุขจริงๆ 8ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ พระยาห์เวห์โปรดปรานพระองค์ ทรงสถาปนาพระองค์บนพระบัลลังก์ให้เป็นกษัตริย์รับใช้พระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ เพราะพระเจ้าของพระองค์ทรงรักอิสราเอล และมีพระประสงค์ให้อิสราเอลมั่นคงอยู่ตลอดไป จึงทรงแต่งตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์ให้ปกครองด้วยพระวินิจฉัยและด้วยความเที่ยงธรรม”c 9พระราชินีแห่งเชบาทรงถวายทองคำหนักมากกว่าสี่ตัน กับเครื่องเทศและเพชรพลอยจำนวนมากแด่กษัตริย์ซาโลมอน ไม่เคยมีใครนำเครื่องเทศจำนวนมากเท่าที่พระราชินีแห่งเชบาทรงถวายแด่กษัตริย์ซาโลมอน 10ข้าราชบริพารของกษัตริย์ฮีรามและข้าราชบริพารของกษัตริย์ซาโลมอน ซึ่งขนทองคำมาจากเมืองโอฟีร์ ยังนำไม้จันทน์และเพชรพลอยมาถวายอีกเป็นจำนวนมาก 11กษัตริย์ซาโลมอนทรงใช้ไม้จันทน์ทำขั้นบันไดในพระวิหารของพระยาห์เวห์และในพระราชวัง ทรงใช้ไม้จันทน์ทำพิณใหญ่และพิณเล็กสำหรับนักดนตรีด้วย ไม่มีใครเคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนในแผ่นดินยูดาห์ 12กษัตริย์ซาโลมอนประทานทุกสิ่งที่พระราชินีแห่งเชบาทรงปรารถนาและทูลขอ มากกว่าที่พระนางทรงนำมาถวายกษัตริย์d ต่อมาพระนางก็เสด็จกลับแผ่นดินของพระนางพร้อมกับข้าราชบริพาร

          13ทุกปี กษัตริย์ซาโลมอนทรงรับทองคำน้ำหนักมากกว่ายี่สิบสองตัน 14ไม่รวมภาษีจากพ่อค้าและผลกำไรจากการค้า ไม่รวมทองคำและเงินที่กษัตริย์อาหรับและบรรดาเจ้าเมืองต่างๆนำมาถวาย 15พระองค์รับสั่งให้ทำโล่ขนาดใหญ่สองร้อยโล่หุ้มด้วยทองคำ แต่ละโล่ใช้ทองคำหนักหกร้อยบาท 16และรับสั่งให้ทำโล่ขนาดเล็กหุ้มทองคำอีกสามร้อยโล่ แต่ละโล่ใช้ทองคำหนักหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ทรงนำโล่เหล่านี้ไปประดับท้องพระโรง “ป่าเลบานอน” 17กษัตริย์ซาโลมอนยังรับสั่งให้สร้างบัลลังก์ขนาดใหญ่หุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ประดับงาช้าง 18บัลลังก์นี้มีบันไดหกขั้น มีพนักหลังด้านบนโค้งเป็นวงกลม มีพนักวางแขนสองข้าง มีรูปสิงโตสองตัวยืนข้างพนักวางแขน 19และมีรูปสิงโตสิบสองตัวยืนอยู่สองข้างบันไดทั้งหกขั้น ไม่มีอาณาจักรใดมีบัลลังก์เช่นนี้เลย

          20ภาชนะใส่เครื่องดื่มทั้งหมดของกษัตริย์ซาโลมอนทำด้วยทองคำ เครื่องใช้ทั้งหมดในท้องพระโรง “ป่าเลบานอน” ล้วนทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดทำด้วยเงิน เพราะในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนเงินมีค่าน้อย 21เรือหลายลำของกษัตริย์แล่นไปยังเมืองทาร์ชิชพร้อมกับกะลาสีของกษัตริย์ฮีราม ทุกสามปีเรือเหล่านี้จะบรรทุกทองคำ เงิน งาช้าง ลิงและนกยูงกลับมา 22กษัตริย์ซาโลมอนทรงร่ำรวยและทรงพระปรีชาสามารถกว่ากษัตริย์ทั้งหลายในแผ่นดิน 23กษัตริย์จากทั่วแผ่นดินทรงพยายามจะมาเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอน เพื่อฟังพระปรีชาญาณที่พระเจ้าประทานให้พระองค์ 24แต่ละองค์ที่มาเฝ้าทรงนำบรรณาการมาถวาย เป็นสิ่งของทำด้วยเงินและทองคำ เป็นเสื้อผ้า อาวุธ เครื่องเทศ ม้าและล่อ เป็นดังนี้ทุกปี

          25กษัตริย์ซาโลมอนทรงมีโรงเก็บม้าศึกและรถศึกสี่พันแห่ง ทรงมีม้าศึกจำนวนหนึ่งหมื่นสองพันตัว เป็นกองทัพม้าอยู่ที่เมืองเก็บรถศึก และอยู่ใต้พระบัญชาของกษัตริย์ที่กรุงเยรูซาเล็ม 26พระองค์ทรงปกครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลาย ตั้งแต่แม่น้ำยูเฟรติสจนถึงแผ่นดินของชาวฟีลิสเตียและเขตแดนอียิปต์ 27ในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนที่กรุงเยรูซาเล็มเงินมีมากเหมือนก้อนหิน และไม้สนสีดาร์ก็มีมากเหมือนไม้มะเดื่อเทศที่ปลูกไว้ในที่ราบชายทะเล 28ม้าศึกของกษัตริย์ซาโลมอนมาจากแคว้นมูซูร์e และจากดินแดนอื่นๆ

 

กษัตริย์ซาโลมอนสิ้นพระชนม์

            29เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชสมัยกษัตริย์ซาโลมอน ตั้งแต่ต้นจนจบมีบันทึกไว้ในหนังสือกิจการของประกาศกนาธัน ในหนังสือคำพยากรณ์ของอาคิยาห์ชาวชิโลห์ และในหนังสือนิมิตของอิดโดผู้ทำนายf ซึ่งกล่าวถึงเยโรโบอัมบุตรของเนบัท 30กษัตริย์ซาโลมอนทรงปกครองอิสราเอลทั้งหมดที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสี่สิบปี 31พระองค์สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้ในนครของกษัตริย์ดาวิดพระบิดา เรโหโบอัมพระโอรสทรงเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระองค์

 

9 a “เครื่องบูชาที่ทรงถวาย” แปลตามสำนวนแปลโบราณ และตาม 1 พกษ 10:5 ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังอาจอ่านได้อีกว่า “ห้องชั้นบนที่เสด็จขึ้นไป”

b “คนของพระองค์” ต้นฉบับภาษากรีกของ 1 พกษ 10:8 ว่า “บรรดาผู้หญิง (=มเหสี) ของพระองค์” ซึ่งน่าจะเป็นตัวบทดั้งเดิมของที่นี่ด้วย แต่ผู้เขียนพงศาวดารได้เปลี่ยนคำเพื่อจะได้ไม่ต้องกล่าวถึง “ฮาเร็ม” ของกษัตริย์ซาโลมอน (ดู 1 พกษ 11:1-8)

c “พระเจ้าของพระองค์...เที่ยงธรรม” ผู้เขียนพงศาวดารเพิ่มข้อความนี้เพื่อเน้นว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล แม้จะมีกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์และยิ่งใหญ่เพียงไรก็ตามเป็นผู้ปกครองแทน

d “ที่พระนางทรงนำมาถวายพระองค์” วลีนี้ถูกเสริมเข้ามาเพื่อความชัดเจน ข้อความใน 1 พกษ 10:15 อธิบายเหตุผลของความมั่งคั่งดังกล่าว

e “แคว้นมูซูร์” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อียิปต์” (ดู 1:16)

f “อิดโดผู้ทำนาย” (ดู 12:15) อาจเป็นบุคคลเดียวกันกับ “คนของพระเจ้า” ที่กล่าวถึงโดยไม่ออกชื่อใน 1 พกษ 13 เกี่ยวกับ “ประกาศกนาธัน” ดู 1 พกษ 1 เกี่ยวกับ “ประกาศกอาคิยาห์” ดู 1 พกษ 11:26-39

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก