Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

  1. 1เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทรงทำงานทุกอย่างสำหรับพระวิหารของพระยาห์เวห์เสร็จแล้วพระองค์ทรงนำเงินและทองคำที่กษัตริย์ดาวิดพระบิดาทรงถวายแด่พระยาห์เวห์ และเครื่องใช้อื่นๆ มาเก็บไว้ที่คลังในพระวิหารของพระเจ้า

การอัญเชิญหีบพันธสัญญามาประดิษฐานในพระวิหาร

            2บรรดาผู้อาวุโส หัวหน้าเผ่าและผู้นำครอบครัวสำคัญๆของชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ซาโลมอนที่กรุงเยรูซาเล็มตามรับสั่ง เพื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ขึ้นมาจากศิโยน นครของกษัตริย์ดาวิด 3ชายชาวอิสราเอลทุกคนมาชุมนุมเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ในงานฉลองเดือนเจ็ด 4เมื่อผู้อาวุโสทุกคนของอิสราเอลมาถึง บรรดาชนเลวีaก็ยกหีบขึ้น 5อัญเชิญหีบของพระยาห์เวห์ กระโจมนัดพบ และเครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดซึ่งอยู่ในกระโจม บรรดาสมณะและชนเลวีแบกหีบพันธสัญญา

          6กษัตริย์ซาโลมอนทรงถวายแกะและโคจำนวนมากจนนับไม่ถ้วนเป็นเครื่องบูชา ร่วมกับชาวอิสราเอลทั้งหลายที่มาชุมนุมกับพระองค์ต่อหน้าหีบพันธสัญญา 7บรรดาสมณะอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ไปประดิษฐานไว้ใต้ปีกของเครูบในที่เฉพาะ คือพระวิหารชั้นในสุดที่เรียกว่า “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” 8เครูบกางปีกเหนือที่ตั้งของหีบ คลุมหีบและคานหามจากเบื้องบน 9คานหามเหล่านี้ยาวมากจนมองเห็นปลายคานที่ออกมาจากหีบต่อหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ แต่มองไม่เห็นจากที่อื่น สิ่งเหล่านี้ยังอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้b 10ในหีบพันธสัญญามีเพียงศิลาสองแผ่น ซึ่งโมเสสใส่ไว้ตั้งแต่อยู่ที่ภูเขาโฮเรบ คือแผ่นศิลาจารึกพันธสัญญาซึ่งพระยาห์เวห์ทรงกระทำกับชาวอิสราเอล เมื่อออกจากอียิปต์

พระยาห์เวห์เสด็จเข้าประทับในพระวิหาร

            11สมณะออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์c – สมณะทุกคนซึ่งอยู่ที่นั่นทำพิธีชำระตนโดยไม่คำนึงว่าเป็นหมวดใด 12นักขับร้องชนเลวีทุกคน อาสาฟ เฮมาน และเยดูธูน กับบุตรและญาติพี่น้อง สวมอาภรณ์ผ้าป่านยืนใกล้แท่นบูชาด้านตะวันออก มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ สมณะหนึ่งร้อยยี่สิบคนที่เป่าแตรก็อยู่ใกล้ๆนั้นด้วย 13บรรดานักดนตรีและนักขับร้องร่วมบรรเลงเป็นเสียงเดียวกัน สรรเสริญและขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เสียงแตร เสียงฉาบและเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆประสานกับเสียงขับร้องว่า “จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด เพราะพระองค์ทรงความดี ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์” – ขณะนั้นมีเมฆเต็มพระวิหารของพระยาห์เวห์ 14บรรดาสมณะประกอบพิธีกรรมต่อไปไม่ได้เนื่องจากเมฆ เพราะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์อยู่เต็มพระวิหารของพระเจ้า

5 a “ชนเลวี” – ที่ตรงนี้ 1พกษ อ่านว่า “สมณะ” แต่ผู้เขียนพงศาวดารกำลังคิดถึง กดว 1:50ฯ (ดู 1พศด 15:2) ** ข้อความตอนปลายข้อ 5 ว่า “บรรดาสมณะและชนเลวี” แปลตาม 1พกษ 8:4 และสำนวนแปลโบราณ – แต่บางคนแปลว่า “บรรดาสมณะจากตระกูลเลวี” เป็นการรวมธรรมประเพณีสองสาย คือธรรมประเพณี “เฉลยธรรมบัญญัติ” และ “พงศาวดาร” เข้าด้วยกัน (ดู 23:18; 30:27).

b “ยังอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้” – ผู้เขียนพงศาวดารคัดลอกข้อความมาจาก 1พกษ 8:8 – แต่ตามจริงแล้ว ในสมัยของผู้เขียน หีบพันธสัญญาสูญหายไปนานแล้ว ตั้งแต่เมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย

c ที่ตรงนี้ เรื่องเล่าถูกแทรกด้วยข้อความที่ยาวจนถึงข้อ 13ก – ข้อความนี้อาจถูกนำมาใส่ไว้ในภายหลังโดยผู้เขียนพงศาวดารหรือผู้เรียบเรียง ซึ่งใน 1พศด 25 เน้นความสำคัญของนักขับร้อง – ประโยคที่ค้างไว้นี้จะต่อไปในข้อ 13ข.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย