"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบสอง เทศกาลธรรมดา


นักบุญ เลโอ พระสันตะปาปา นักปราชญ์พระศาสนจักร
ลก 17:7-10…

7“ท่านผู้ใดที่มีผู้รับใช้ออกไปไถนา หรือไปเลี้ยงแกะ เมื่อผู้รับใช้กลับจากทุ่งนา ผู้นั้นจะพูดกับผู้รับใช้หรือว่า ‘เร็วเข้า มานั่งโต๊ะเถิด’ 8แต่จะพูดมิใช่หรือว่า ‘จงเตรียมอาหารมาให้ฉันเถิด จงคาดสะเอว คอยรับใช้ฉันขณะที่ฉันกินและดื่ม หลังจากนั้นเจ้าจึงกินและดื่ม’ 9นายย่อมไม่ขอบใจผู้รับใช้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งมิใช่หรือ 10ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า ‘ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น’”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• “ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า ‘ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น’” พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ทำให้พ่อต้องไตร่ตรองให้หนักที่สุดกับตนเอง กับความเป็นคริสตชนของเราทุกคน... การเป็น “ศิษย์พระคริสตเจ้า” หรือเป็น “ผู้รับใช้ของพระคริสตเจ้า” ยิ่งสมัชชาพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ย้ำถึง “ศิษย์พระคริสต์” พ่อจึงยิ่งต้องเน้นความจริงของพ่อ ความจริงของพี่น้องทุกท่านครับ เราต่างเป็น “ศิษย์พระคริสตเจ้า” และอันที่จริง ถ้าพระคริสตเจ้าได้เสด็จมาและให้แบบฉบับแก่เราในฐานะที่ทรงเป็น “ผู้รับใช้” หรือ เป็น “ทาสรับใช้” เพราะพระองค์พระเยซูเองนั่นแหละที่ทรงเสด็จมาเป็นผู้รับใช้ เพื่อรับความตายไถ่บาปของเรา และทรงให้แบบฉบับแก่เราในอาหารค่ำสุดท้าย (ยน 13) พระองค์ทรง “ล้างเท้าบรรดาศิษย์” เพราะการล้างเท้าเป็นงานของ “ทาส” และพระองค์ได้ตรัสย้ำให้เรา “ล้างกันและกัน” และพระองค์ได้ย้ำว่า “พระองค์ให้แบบฉบับแก่เรา”


• พี่น้องที่รักครับ..ด้วยเหตุผลของการฟังพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง เราจะสามารถได้สัมผัสความจริงของพระเยซูเจ้า พ่อคิดว่าเราไม่มีต้นแบบอื่น นอกจาก “พระเยซูผู้ทรงเป็นผู้รับใช้” 

o สำหรับพ่อ.. พระสงฆ์ของพระคริสตเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกพ่อให้เป็นพระสงฆ์เพื่อพระองค์ เช่นพระองค์ พ่อจนมุมและไม่มีทางอื่น ไม่ได้จนมุมหรือจนใจหรือจำนน แต่ทว่าพ่อยอมให้พระองค์ตลอดไป และจะรับใช้พระองค์ตลอดชีวิตตามสัญญาไว้ ขอมอบชีวิตเป็น “ผู้รับใช้” เป็น “ทาส” คือ ไม่มีอิสระที่จะหนีไปทางอื่นๆ เพราะทาสไม่มีอิสระ ไม่สามารถเรียกร้องอิสระ แต่ทาสต้องยอมตลอดไป... 

o และพ่อรู้ว่า “การเป็นพระสงฆ์คาทอลิก” ก็เป็นเช่นดังกล่าวนั่นเอง... และบรรดาศิษย์ติดตามพระองค์ก็ต้องเป็นเช่นนั้น พระเยซูย้ำให้เรารับใช้และเป็นผู้รับใช้ตลอดไป (เทียบ มก 10 และเทียบ ยน 13)

• วันนี้พระวาจาสรุป... ทาส ก็คือ ทาส ครับ... คนใช้ก็คือคนใช้... ““ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า ‘ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น’””


• พ่ออยากอบรมตนเองด้วยพระวาจาวันนี้... 

o พ่อรู้ว่าการเป็นพระสงฆ์ การเป็นบาทหลวงในสังคมเรา คนไทยโดยเฉพาะเลย เพราะพี่น้องมีศรัทธาและน่ารัก เมตตา และให้เกียรติพระสงฆ์ เคารพพระสงฆ์มากๆ และตลอดชีวิตที่ผ่านมาที่พ่อเห็น พี่น้องก็รักให้เกียรติ เคารพพระสงฆ์จริงๆ 

o แต่พ่อต้องไม่ลืมความจริง และก้าวเกินความจริงนี้ไม่ได้... จิตตารมณ์สงฆ์สังฆมณฑลแบบพ่อ คือ “การรับใช้ด้วยจิตตารมณ์ของพระเยซู” ไม่มีทางอื่นพ่อเตือนตนเองเราไม่ได้บวชมาเพื่อเป็นเจ้านาย... ไม่ได้บวชมาเพื่อมีอำนาจแบบกระแสโลกที่ผู้เป็นใหญ่และมีอำนาจก็ใช้อำนาจบัง คบ พระเยซูเจ้าตรัสเองว่า “แต่ในพวกท่านต้องไม่เป็นเช่นนั้น”

o ชัดเลย ไม่มีทางอื่นเลยจริงๆครับ พ่อขอเน้นจริงๆ สำหรับพ่อเอง... พระสงฆ์หรือบาทหลวงต้องตระหนัก ถ่อมตนและเจียมตัวมากๆครับ เพราะเรา เป็นคนใช้ไร้ประโยชน์... เราต้องทำหน้าที่สุดกำลัง แต่ไม่เรียกร้องอะไรจริงๆ... นี่คือคำสอนของพระเยซู พ่อมีทางเลือกอื่นหรือครับ... “จงพูดว่า ‘ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น’”

• มีคำสองคำที่พ่ออยากจะนำมาเพื่อสอนตนเองไม่ให้หลงตนเอง ไม่ลืมตนเองในการเป็นพระสงฆ์ของพ่อและเตือนสอนพี่น้องให้ได้รักพระสงฆ์ให้ ถูกทางมากขึ้นจริงๆด้วย และศรัทธาจะได้ไม่เป็นการหลงทางไปได้ครับ


• สองค้ำนั้นที่พ่ออยากจะย้ำ คือ “สิทธิ” และ “ความใจดี” พ่อจำได้ว่า...พ่อเคยสอนสามเณรใหญ่เสมอๆ และสอนบรรดานักบวชที่พ่อไปเทศน์เข้าเงียบบ่อยว่า 

o เมื่อเราเป็นพระสงฆ์นักบวชและคนทำหน้าที่ศาสนบริกรหรือร่วมงาน บ่อยครั้งบรร ดาสัตบุรุษใจดีและรักพระเจ้ามาก พวกเขาศรัทธาในพระเจ้า พวกเขาก็ใจดีกับเราพระสงฆ์นักบวช ให้สิ่งต่างๆกับเรา ที่เราเรียกว่า “พวกเขาทำบุญ” และบ่อยครั้ง คำที่พ่อไม่ค่อยชอบคือ “พวกเขาถวายให้เรา” (พ่อไม่ชอบเพราะ คำว่า “ถวาย” ใช้กับพระเจ้าเถิด) พวกเราพระสงฆ์นักบวช ไม่ควรต้องคาดหวังอะไร ทำงาน รับใช้ รับใช้ดุจทาส รับใช้พระวาจา รับใช้ข่าวดีของพระคริสตเจ้า รับใช้พระองค์ในเพื่อนพี่น้อง โดยเฉพาะในการอภิบาลและประกาศข่าวดี... นั่นคือพันธกิจของเรา...

o เมื่อสัตบุรุษใจดี รักพระเจ้า (มีมากเหลือเกินในสังคมคนไทยเรา พี่น้องสัตบุรุษใจดีกับพระสงฆ์ นักบวช สามเณร)

o พ่อย้ำว่า พ่อเองนี่แหละและบรรดาพี่น้องพระสงฆ์ต้องไม่ลืมตัว... อย่าให้ความใจดีและศรัทธาของสัตบุรุษ ซึ่งเป็น “ความใจดี” กลับกลายเป็น “สิทธิ” สิทธิที่เราต้องได้...

o เพราะถ้าเราคิดว่าเป็นสิทธิ...ถ้าเราได้บ่อยๆ บ่อยจนชินและเคยตัว.. ถ้าไม่ระวังเราจะขาดสำนึกในความจริง เราจะคิดว่านี่เป็นสิทธิของเรา ซึ่งอาจส่งผลให้เราไม่รู้จักพอ และเราจะเรียกร้องร่ำไป... 

o แต่ถ้าเรายอมรับว่าการให้ การทำบุญหรือแบ่งปันของสัตบุรุษนั้นเป็น “ความใจดี” ของพวกเขา เป็นความใจดีเป็นศรัทธาในพระเจ้า... ถ้าตระหนักความจริงเช่นนี้...เราจะยิ่งถ่อมตนและสำนึกขอบคุณพระเจ้าไม่รู้จบ และจะยิ่งถ่อมตนลงและขอบคุณพระเจ้าและไม่ยึดติดครับ 

o ที่สำคัญมากๆ ถ้าเรายอมรับเด็ดขาดว่าสิ่งที่เราได้รับเป็นพระพร เป็นความใจดี เราจะรู้สึกว่า “พอแล้ว พอแล้ว พอแล้ว” 

o แต่ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นเป็น “สิทธิของเรา” พ่อมั่นใจเต็มที่เลยว่า “ความรู้สึกว่าพอ พอแล้ว มากเกินแล้ว... ความรู้สึกพอนี้ยากที่จะเกิดขึ้น” และต่อไปก็คือความโลภ สะสม อยากได้ไม่รู้จบ และเราก็จะทำงานเพื่อสิ่งเหล่านี้แทนที่จะรับใช้แบบพระเยซูครับ

• พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ สอนพ่อเองและบรรดาพระสงฆ์ได้ตรง ชัด คม และจริง และแน่นอน สำหรับพี่น้องด้วย จะได้เสนอตนสมัครตัวเขาเป็นศิษย์ผู้รับใช้ของพระเยซูได้ชัดเจนเช่นกัน ครับ... พ่อรู้ว่าความรักต่อพระสงฆ์ของพี่น้องน่าทึ่งนัก... ก็ต้องย้ำว่าความรักเช่นนี้จะเกิดได้จริง ถูกต้อง ก็เพราะพ่อเองหรือเราพระสงฆ์ได้รัก และรับใช้ พี่น้องสุดกำลังยิ่งกว่าครับ... และเมื่อพวกเราได้ทำหน้าที่สงฆ์ รับใช้ อย่างดีแล้ว ก็ไม่ต้องหวังอะไร เพราะเราก็เป็นแค่ผู้รับใช้จริงๆ ถึงเวลาฟื้นฟูความหมายของความเป็น “พระสงฆ์” จริงๆครับ...


• พ่อไม่กลัวการเสียรังวัดหรือเสียโอกาสใดๆ เพราะพระสงฆ์นักบวชต้องไม่มาบวชเพื่อได้โอกาส อันที่จริง แต่ทว่า...เราบวชเพื่อยอมสละชีวิต (เหมือนที่เรานอนราบลงหน้าพระแท่น นั่นคือเครื่องหมายที่ต้องบอกความจริง) เราต้องยอมมอบชีวิตเพื่อมอบโอกาสแห่ความรักและความรอด การรับใช้ การให้ศาสนบริการ แก่พี่น้องทุกคนจริงๆ... และก็ยอมรับ “เรา (พ่อเอง) ก็เป็นเพียงผู้รับใช้ไร้ประโยชน์” มีแต่พระเยซูที่จะได้รับเกียรติที่มีคนใช้ที่ซื่อสัตย์และภักดี... ขอพระเกียรติมงคลมีแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียวตลอดไป


• พี่น้องที่รักครับ.. นี่คือจิตตารมร์และคำสอนของพระเยซูจริงๆ พ่อไม่มีทางเลี่ยงหรือเบี่ยงเบนให้เป็นอย่างอื่นไปได้เลยครับ

o การรับใช้พระวาจา รับใช้ข่าวดี 

o การรับใช้เพื่อนำความรักขอพระเจ้าไปสู่พี่น้องทุกคนด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน คือ ศักดิ์ศรีแห่งพระสงฆ์ผู้รับใช้แท้จริงครับ..

o พ่อขอขอบคุณศรัทธาของพี่น้องทุกท่านเสมอที่รักพระสงฆ์นะครับ ทั้งหมดคือความใจดีของทุกท่าน และพระเมตตาของพระเจ้า ไม่มีสิทธิของพ่อเลยที่จะเรียกร้อง... ขอเรียกร้องให้เราได้รักพระเจ้าให้มากขึ้นก็พอครับ... 

o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน และขอทรงเมตตาพ่อผู้รับใช้ที่ยังบกพร่องและต้องการความซื่อสัตย์มากขึ้นทุกวันครับ

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 34:4ข-6, 8-9) เช้าวันรุ่งขึ้น โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย ถือศิลาสองแผ่นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในเมฆ ประทับอยู่กับโมเสสที่นั่น ทรงประกาศพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ โมเสสรีบก้มกราบกับพื้นดินนมัสการพระองค์ เขาทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปราน...
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)...
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 นักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 44:1, 6-13)...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2023 ระลึกถึง นักบุญยุสติน มรณสักขีบทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 42:15-25) บัดนี้...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023
การประชุมวันที่ 17-19 เมษายน 2023 หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ...
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้า
บันทึกการประชุม CBF ที่มาร์เดอปลาต้าอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น...
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 10 CBF บิชอป กาเบรียล เมสเตร (Bishop of the Silver...
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส
บันทึกการเดินทางไปบัวโนสไอเรส +++++++++++ บัวโนสไอเรส เป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตีน่า ผมไปเพื่อร่วมประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก(CBF) ครั้งที่10 ระหว่าง15-22 เมษายน 2023 ผมเริ่มเดินทางตั้งแต่เย็นวันอังคารที่...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” (1)
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็น” 78. พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาซันเฮดริน (มก 14:53-65) 1453บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของมหาสมณะ บรรดาหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ทุกคนชุมนุมกันที่นั่น 54ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (2)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด...
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” (1)
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง” 77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มก 14:43-52) 14 43ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น ยูดาส หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน มาถึงพร้อมกับคนจำนวนหนึ่ง...
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” (3)
“จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิด” 76. ในสวนเกทเสมนี (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ข้อความนี้ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตอนเดียวเท่านั้นในพระวรสารที่เปิดเผยความรู้สึกของพระเยซูเจ้าด้วยพระวาจาของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อพระบิดา...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 475 7 สัปดาห์ 7 คน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 474 คลิปสองคลิป
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 474 คลิปสองคลิป:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 473 สักการะสถานศักดิ์สิทธิ์มรณสักขี แห่งแดนโสม:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 472 Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 472 Mother Lady, Undoer...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์